ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

対称

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対称-, *対称*
Japanese-English: EDICT Dictionary
対称[たいしょう, taishou] (n,adj-no) symmetry; (P) [Add to Longdo]
対称リスト[たいしょうリスト, taishou risuto] (n) {comp} symmetrical list [Add to Longdo]
対称型マルチプロセッサ[たいしょうがたマルチプロセッサ, taishougata maruchipurosessa] (n) {comp} symmetric multiprocessor; SMP [Add to Longdo]
対称型マルチプロセッシング[たいしょうがたマルチプロセッシング, taishougata maruchipurosesshingu] (n) {comp} symmetric multiprocessing; SMP [Add to Longdo]
対称行列[たいしょうぎょうれつ, taishougyouretsu] (n) {comp} symmetric matrix [Add to Longdo]
対称[たいしょうじく, taishoujiku] (n) an axis of symmetry [Add to Longdo]
対称[たいしょうせい, taishousei] (n) symmetry (physics) [Add to Longdo]
対称代名詞[たいしょうだいめいし, taishoudaimeishi] (n) (obsc) {ling} (See 二人称代名詞) second-person pronoun [Add to Longdo]
対称[たいしょうてき, taishouteki] (adj-na) symmetrical [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The interpretation of this data, however, is very much in dispute.しかしながら、これらのデータの解釈は大いに討論の対称となっている。
By architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.建築のシンメトリーで、エメットは美的統一性をもった幾何学的な対称性を意味している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Backman's files are all protected with an asymmetric encryption algorithm.[JA] バックマンのファイルは 全て保護されてる 非対称の 暗号化アルゴリズムで The Undertaking (2013)
In recognizing that symmetry, if you were him, could you allow such a personal disgrace and affront to go unanswered?[JA] 君が彼だったら対称性を認めて そのような個人的な不名誉と 侮辱を咎めず許すか? Last Knights (2015)
No, but being left-handed, you're the only one at CryoNova who knots each suture on the left side as opposed to the right as well as using a surgical knot instead of a simple reef.[JA] でも左利きだたら 結び目は1つのはずよ 右側とは対称的に The Cold in the Case (2014)
Sociologists refer to it as the gauchais reaction.[JA] 社会学者はそれを 非対称な反応と呼んでる Focus (2015)
12 inches with an asymmetrical tread.[JA] 非対称の接地面を持っている12インチ。 Pilot (2014)
As opposed to some rich creep's living room.[JA] 金持ちの家とは対称的だな The Turn in the Urn (2014)
It would be a shame, especially when you're so well-formed and symmetrical in the...[JA] 残念でしょうね。 特にあなたは、 良くできたシンメトリー(左右対称)。 The Bridge (2013)
Psychiatrist and patient, that's unbalanced.[JA] 精神科医と患者の関係は対称じゃない。 Sakizuke (2014)
This room seems reasonably symmetrical.[JA] かなり対称的な 部屋だな A Brilliant Young Mind (2014)
Symmetry-[JA] 左右対称 The Woman (2013)
Friends have a symmetrical relationship.[JA] 友情は対称関係で成り立つ。 Sakizuke (2014)
I implemented a facial-symmetry algorithm to find the closest match for both you and Mr. Reese.[JA] 顔の対称 アルゴリズムを実装した 君とミスター・リースの為に 1番合う人を見つけた Most Likely to... (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
対称リスト[たいしょうリスト, taishou risuto] symmetrical list [Add to Longdo]
対称行列[たいしょうぎょうれつ, taishougyouretsu] symmetric matrix [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
対称[たいしょう, taishou] Symmetrie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top