ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

対抗

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対抗-, *対抗*
Japanese-English: EDICT Dictionary
対抗[たいこう, taikou] (n,vs) opposition; antagonism; (P) [Add to Longdo]
対抗意識[たいこういしき, taikouishiki] (n) (sense of) rivalry; competitiveness [Add to Longdo]
対抗[たいこうさく, taikousaku] (n) countermeasure; counter-measure [Add to Longdo]
対抗試合[たいこうじあい, taikoujiai] (n) match; tournament; interschool match [Add to Longdo]
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] (n) {comp} competing product [Add to Longdo]
対抗措置[たいこうそち, taikousochi] (n) countermeasure [Add to Longdo]
対抗[たいこうば, taikouba] (n) a rival horse or candidate [Add to Longdo]
対抗部隊[たいこうぶたい, taikoubutai] (n) opposing forces [Add to Longdo]
対抗文化[たいこうぶんか, taikoubunka] (n) counterculture [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.その国会議員は陰謀のニュースを発表した。そして、ためらうことなく、その陰謀にたいする徹底した対抗処置をとった。
Without a moment's hesitation, they took drastic action against the conspiracy.ためらうことなく、その陰謀にたいする徹底した対抗処置をとった。
Our team won in the intercollegiate tournament.わがチームは大学対抗のトーナメントで優勝した。
I bid against him.私は彼に対抗して入札した。
His horse gained steadily on his rivals.彼の馬は着々と対抗馬に追いついた。
He was always on the side of the weak against the strong.彼は常に強者に対抗して弱者を味方にした。
In a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.米国通貨を大量に売っている投機筋に対抗して、主要国の中央銀行は市場で大規模な協調介入を行った。
I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.僕はレースで君を吉田君に対抗させることを考えているんだ。 [M]
Since the favorite and his rival were running against each other a dark horse like him was able to pull out in front.本命と対抗馬が競り合ったお陰で、ダークホースの彼が漁夫の利を得たってわけだ。
We, ACME Ltd., hereby announce that we will resist with all our strength this hostile takeover.我々ACME Ltd.としては、全力を持って敵対的買収に対抗するものと、明言しておこう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems his people have been found by the Resistance.[JA] アーサーの一味と対抗勢力が 会ったようです King Arthur: Legend of the Sword (2017)
I can tap with network and counter hack Cipher[JA] サイファーに対抗できるわ The Fate of the Furious (2017)
How well do wooden ships fare against fire-breathing dragons?[JA] 木造船がどうやって 火を吐くドラゴンに対抗するのか? The Queen's Justice (2017)
Here at my Spokane clinic, we have a simple vaccine that'll end all your zombie-related fears, once and for all.[JA] このスポケーン・クリニックでは ゾンビの恐怖に対抗する ワクチンがあります それも一回で Heart of Darkness (2016)
He fought at my side against the invaders.[JA] 彼は侵略者たちに対抗して 一緒に戦った Wonder Woman (2017)
Don't try and take them on with brute force.[JA] 力に力で対抗するな Warcraft (2016)
The Polish Home Army is rising up against the Nazi Reich.[JA] ポーランド市民軍が ナチスに対抗して蜂起しました The Zookeeper's Wife (2017)
What man fights against his own people?[JA] あの男は自分の仲間に 対抗して戦ったというのか? Wonder Woman (2017)
Durotan, he has poisoned the Frostwolves against Fel.[JA] デュロタンはフェルに対抗するため 一族を反抗的にさせた Warcraft (2016)
Fornication in a public place, that was the charge.[JA] 公共での姦淫が罪だ 州政府強力な味方 猥褻に対抗 After Porn Ends 2 (2017)
...As a weapon to use against me.[JA] 私に対抗するために 使用する兵器としてだ Wonder Woman (2017)
But being able to stand up against that, the first one in history to stand up against...[JA] 対抗するのはきつい 業界に対して After Porn Ends 2 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
対抗[たいこう, taikou] Widerstand, Konfrontation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top