ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

预防

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -预防-, *预防*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预防[yù fáng, ㄩˋ ㄈㄤˊ, / ] to prevent; to take precautions against; to protect; to guard against, #2,369 [Add to Longdo]
疾病预防中心[jí bìng yù fáng zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Center for Disease Control (US) [Add to Longdo]
预防措施[yù fáng cuò shī, ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] protective step; protective measure [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's to prevent your killing me if--?[CN] 用什么来预防你们杀我 如果... The Adventures of Robin Hood (1938)
I believe it all falls under the realm of prevention, on your side... ..and in the interest of lady Gerard.[CN] 我相信提早预防一切既符合您的 也符合吉拉德女士的利益 Europe '51 (1952)
- Well, better be safe than sorry, sir.[CN] 最好是预防,先生 The Servant (1963)
-Who has dark circles?[CN] 听说预防黑眼圈很有效 Episode #1.4 (2004)
Are you pre-empting criticism?[CN] 你想给批评打预防针吗? Lake of the Dead (1958)
The army has taken every precaution to meet any emergency which may develop.[CN] 军队已经作出预防措施, 准备应对各种可能发生的紧急情况 The Day the Earth Stood Still (1951)
So we have to prepare for it beforehand.[CN] 我哪有黑眼圈 所以才要事先做好预防 Episode #1.4 (2004)
Repent what's past, avoid what is to come, and do not spread the compost on the weeds to make them ranker.[CN] 忏悔过去 好好地预防未来 你不要再在野草上施肥让它们到处蔓延吧 Hamlet (1948)
Maybe it will prevent Pedrito from chafing and from getting saddle blisters.[CN] 也许可以预防小皮特 身上长水泡 3 Godfathers (1948)
He had taken every precaution to protect his wife.[CN] 他已采取任何 可保护太太的预防措施 Vertigo (1958)
We must take all precaution.[CN] 查理 我很害怕 我们必须采取预防措施 Saboteur (1942)
Despite the most severe precautions it's hard to predict... ..what lenghts might an obsessed woman go.[CN] 最严厉的措施也难以预防 这种事情的发生 Europe '51 (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top