Search result for

(57 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -御-, *御*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おんしゃ, onsha] (n) บริษัทของผู้ที่กำลังติดต่อด้วย เป็นทำอย่างเป็นทางการ ใช้ในจดหมายติดต่อระหว่างองค์กร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごぜん, gozen] (n) อาหารที่จัดวางในสำรับสำหรับกษัตริย์ , See also: R. 食事
誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] สวัสดี (คำทักทายแบบสุภาพ ภาษาผู้ดี) , See also: S. こんにちは,
[おんちゅう, onchuu] คำต่อท้ายชื่อหน่วยงาน ในการจ่าหน้า ในกรณีที่ไม่ระบุชื่อบุคคล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぎょざ, gyoza] Thai: เกี๊ยวซ่า

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[御, yù, ㄩˋ] chariot; to drive, to ride; to manage
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  卸 (xiè ㄒㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] step

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ご(P);お(P), go (P); o (P)] (pref) (1) honorific prefix; (pref,suf) (2) (ぎょ only) (hon) imperial; emperor [Add to Longdo]
[ご(P);お(P), go (P); o (P)] (pref) (uk) honourable; honorable; (P) [Add to Longdo]
;深(ateji);美(ateji)[み, mi] (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful [Add to Longdo]
しやすい;し易い[ぎょしやすい, gyoshiyasui] (adj-i) tractable; docile; biddable [Add to Longdo]
[ぎょす, gyosu] (v5s,vt) (1) (See する) to drive (e.g. horse, carriage); (2) to control; to manage [Add to Longdo]
する;馭する[ぎょする, gyosuru] (vs-s,vt) (1) to drive (e.g. horse, carriage); (2) (する only) to control; to manage [Add to Longdo]
っ母さん[おっかさん, okkasan] (n) (uk) (See おかあさん) mother (term commonly used until the end of the Meiji period); mom; mum; mama [Add to Longdo]
の字[おんのじ, onnoji] (n) most satisfactory [Add to Longdo]
ませ[おませ, omase] (adj-na) (uk) precocious; precocious child [Add to Longdo]
[ぎょい, gyoi] (conj,int,n) your will; your pleasure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] defend; imperial; to drive [Add to Longdo]
[yù shǐ, ㄩˋ ㄕˇ, ] imperial censor (formal title of a dynastic official) [Add to Longdo]
驾亲征[yù jià qīn zhēng, ㄩˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄥ, / ] the emperor leads his troops into battle (成语 saw); to take part personally in an expedition [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] defend; resist [Add to Longdo]
夫座[yù fū zuò, ㄩˋ ㄈㄨ ㄗㄨㄛˋ, / ] Auriga (constellation) [Add to Longdo]
[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, / ] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−J型のプリンターが1997年の5月4日まで在庫切れとの知らせありがとうございました。
Thank you for your letter of July 25 and the fabric sample.7月25日付の手紙と布地のサンプルありがとうございました。
I'm sorry but I can't accept your invitation; I have other plans on that day.あいにくその日は予定がありますので、招きに応じられません。
Would you please refrain from smoking when babies are here.あかちゃんがいるときはたばこを遠慮下さい。
I enjoyed your company.あなたと一緒で楽しかった。
We are all looking forward to seeing you and your family.あなたと家族にお会いできることを楽しみにしております。
Is your mother at home now?あなたのお母さんは、今在宅ですか。
We are grateful to you for your help.あなたの援助に対して私達は感謝しています。
I am very pleased to hear of your success.あなたの成功を聞いてとてもうれしい。
I bow to your superior judgement.あなたの優れた判断には脱帽です。
You ought to live up to your parents' hopes.あなたは両親の期待に応えるべきだ。
The most important feature of all games is that they are governed by rules.あらゆるゲームの最も重要な特徴は、それらが規則によって制されていることである。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here we are.[CN] 一部份人做防 The Village of No Return (2017)
Uh-huh. That's how he controls the spread of an outbreak.[JA] それなら制できるな Resident Evil: Vendetta (2017)
And if Firewall One or Two fail, they have two choices.[JA] 防の第1第2が失敗したら 彼らには2つの選択肢がある Life (2017)
Caramel macchiato?[CN] 生化恐怖防与评估联盟正在努力控制局势 但是 Resident Evil: Vendetta (2017)
Could you hurry up because the police kind of think it's an IRA bomb and they want to conduct a controlled explosion?[JA] 警察は IRAの爆弾だと誤解して 制爆発したがってる The Secret of Sales (2017)
If the trigger's airborne, it's harder to control where it goes or who gets it.[JA] トリガーが空中にあるなら 制できないだろ Resident Evil: Vendetta (2017)
Let him stand before you and tell you the things that have happened to him, the things that he has seen with his own eyes.[JA] 陛下の前に立たせ― 彼に起こった事を話させるのです 彼の目で見たことを Stormborn (2017)
I've been thinking that I'll stop writing for your company.[JA] そろそろ社から小説を出すのは やめようかと考えているんです Absolute (2017)
If I was your Hand, I would have advised against it.[CN] 你得先告诉我一个兰尼斯特家的人 如何会成为 丹妮莉丝·坦格利安的前首相 The Queen's Justice (2017)
Firewall Two has failed.[JA] 汚染防の2つ目が失敗した Life (2017)
They're using tanker trucks to spray the virus.[CN] 生化恐怖防与评估联盟和 纽约警局特警队正在地面激战 Resident Evil: Vendetta (2017)
He is the first to make allies of wildlings and Northmen.[CN] 您不能指望我们一边敌 一边和您一起对付 您在绝境长城外所看到的那些东西 The Queen's Justice (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おん, on] (honoratives Praefix) [Add to Longdo]
[おんちゅう, onchuu] (An die) Herren, (An die) Firma, An_die_Herren [Add to Longdo]
令嬢[ごれいじょう, goreijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
[ごめん, gomen] Entschuldigung, Vergebung [Add to Longdo]
[ごしょ, gosho] der_kaiserliche_Palast [Add to Longdo]
殿[ごてん, goten] Palast, Schloss [Add to Longdo]
[ぎょじ, gyoji] kaiserliches_Siegel [Add to Longdo]
用の方[ごようのかた, goyounokata] Kunde, -Gast [Add to Longdo]
[ごりょう, goryou] Grab(mal) des Kaisers=der Kaiserin [Add to Longdo]
[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top