ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*己*

   
227 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -己-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[起, qǐ, ㄑㄧˇ] to begin, to initiate; to rise, to stand up
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 75
[已, yǐ, ㄧˇ] already; finished; to stop; then, afterwards
Radical: Decomposition:
Etymology: [] ,  Rank: 117
[己, jǐ, ㄐㄧˇ] self, oneself; personal, private; 6th heavenly stem
Radical: Decomposition: 乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [pictographic] A loom woven with thread,  Rank: 162
[记, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A private 己 note 讠; 己 also provides the pronunciation,  Rank: 306
[改, gǎi, ㄍㄞˇ] to alter, to change, to improve, to remodel
Radical: Decomposition: 己 (jǐ ㄐㄧˇ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A hand with a stick 攵 disciplining a kneeling child 己,  Rank: 350
[纪, jì, ㄐㄧˋ] discipline, age; period, era; record, annal
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 584
[配, pèi, ㄆㄟˋ] to blend, to mix; to fit, to match
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 738
[岂, qǐ, ㄑㄧˇ] what; how
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 1,726
[忌, jì, ㄐㄧˋ] jealous, envious; to fear; to shun
Radical: Decomposition: 己 (jǐ ㄐㄧˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,922
[妃, fēi, ㄈㄟ] wife, spouse; imperial concubine
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] One's own 己 woman 女,  Rank: 2,574
[杞, qǐ, ㄑㄧˇ] willow, medlar tree; a small feudal state
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 3,833
[圮, pǐ, ㄆㄧˇ] destroyed, ruined; to injure; to subvert
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 5,444
[芑, qǐ, ㄑㄧˇ] white millet
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 5,895
[記, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A private 己 note 言; 己 also provides the pronunciation,  Rank: 6,481
[紀, jì, ㄐㄧˋ] discipline, age; period, era; record, annal
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 6,837
[屺, qǐ, ㄑㄧˇ] a grassy knoll; a barren knoll
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 8,365
[㠯, yǐ, ㄧˇ] according to, for, with; to use
Radical: Decomposition: 己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: []
[巹, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] nuptial wine cup
Radical: Decomposition: 丞 (chéng ㄔㄥˊ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] self; (reflexive pronoun); own, #41 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] self; oneself; sixth of 10 heavenly trunks 十天干; sixth in order; letter "F" or roman "VI" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hexa, #4,958 [Add to Longdo]
[zhī jǐ, ㄓ ㄐㄧˇ, ] to know oneself; to be intimate or close; intimate friend, #10,989 [Add to Longdo]
[zì jǐ rén, ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄣˊ, ] those on our side; ourselves; one's own people; one of us, #17,288 [Add to Longdo]
身不由[shēn bù yóu jǐ, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧˇ, ] can't help doing it; not of one's own volition; in spite of oneself, #27,832 [Add to Longdo]
据为[jù wéi jǐ yǒu, ㄐㄩˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧˇ ㄧㄡˇ, / ] to take for one's own; to expropriate, #39,731 [Add to Longdo]
各抒[gè shū jǐ jiàn, ㄍㄜˋ ㄕㄨ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] everyone gives their own view, #40,168 [Add to Longdo]
知彼[zhī jǐ zhī bǐ, ㄓ ㄐㄧˇ ㄓ ㄅㄧˇ, ] Know yourself; know your enemy, #40,378 [Add to Longdo]
损人利[sǔn rén lì jǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ, / ] harming others for one's personal benefit (成语 saw); personal gain to the detriment of others, #52,068 [Add to Longdo]
复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations), #56,832 [Add to Longdo]
安分守[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, ] abide by the law and behave oneself; know one's place, #57,138 [Add to Longdo]
[kè jǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, / ] self-restraint; discipline; selflessness, #60,617 [Add to Longdo]
[jǐ chǒu, ㄐㄧˇ ㄔㄡˇ, ] twenty sixth year F2 of the 60 year cycle, e.g. 2009 or 2069, #60,785 [Add to Longdo]
[jǐ hài, ㄐㄧˇ ㄏㄞˋ, ] thirty sixth year F12 of the 60 year cycle, e.g. 1959 or 2019, #63,256 [Add to Longdo]
[jǐ mǎo, ㄐㄧˇ ㄇㄠˇ, ] sixteenth year F4 of the 60 year cycle, e.g. 1999 or 2059, #68,504 [Add to Longdo]
[jǐ sì, ㄐㄧˇ ㄙˋ, ] sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049, #69,411 [Add to Longdo]
[jǐ yǒu, ㄐㄧˇ ㄧㄡˇ, ] forty sixth year F10 of the 60 year cycle, e.g. 1969 or 2029, #70,938 [Add to Longdo]
[jǐ wèi, ㄐㄧˇ ㄨㄟˋ, ] fifty sixth year F8 of the 60 year cycle, e.g. 1979 or 2039, #71,077 [Add to Longdo]
奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly, #80,719 [Add to Longdo]
各持[gè chí jǐ jiàn, ㄍㄜˋ ㄔˊ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] each sticks to his own opinion (成语 saw); chacun son gout, #88,586 [Add to Longdo]
[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, / ] intimate; private saving of family members, #102,993 [Add to Longdo]
反求诸[fǎn qiú zhū jǐ, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨ ㄐㄧˇ, / ] to seek the cause in oneself rather than sb else, #121,619 [Add to Longdo]
知彼知[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, ] to know the enemy and know oneself (成语 saw, from Sunzi's Art of War), #127,341 [Add to Longdo]
[tī ji qián, ㄊㄧ ㄐㄧ˙ ㄑㄧㄢˊ, / ] private saved money of close family members, #488,879 [Add to Longdo]
诛锄异[zhū chú yì jǐ, ㄓㄨ ㄔㄨˊ ㄧˋ ㄐㄧˇ, / ] to wipe out dissenters; to exterminate those who disagree, #1,007,161 [Add to Longdo]
人不为,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
他们自[tā men zì jǐ, ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] themselves [Add to Longdo]
他自[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] himself [Add to Longdo]
你自[nǐ zì jǐ, ㄋㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] yourself [Add to Longdo]
主义[lì jǐ zhǔ yì, ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egoist [Add to Longdo]
奉公克[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, / ] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly [Add to Longdo]
她自[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] herself [Add to Longdo]
威福自[wēi fú zì jǐ, ㄨㄟ ㄈㄨˊ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] to abuse power; conflict of interest; power to judge as tyrant over one's own case [Add to Longdo]
型肝炎[jǐ xíng gān yán, ㄐㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis F [Add to Longdo]
所不欲,勿施于人[jǐ suǒ bù yù, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩˋ, wu4 shi1 yu2 ren2, / ] What you don't want done to you, don't do to others. (成语 saw, from the Confucian analects); Do as you would be done by.; Do not do to others what you would not have them do to you. [Add to Longdo]
[jǐ jīng, ㄐㄧˇ ㄐㄧㄥ, / ] common erroneous form of 已經|已经 already [Add to Longdo]
爱人如[ài rén rú jǐ, ㄞˋ ㄖㄣˊ ㄖㄨˊ ㄐㄧˇ, / ] love others as self [Add to Longdo]
我们自[wǒ men zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] ourselves [Add to Longdo]
我自[wǒ zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] myself; my own [Add to Longdo]
[shě jǐ, ㄕㄜˇ ㄐㄧˇ, / ] selfless; self-sacrifice (to help others); self-renunciation; altruism [Add to Longdo]
[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, ] intimate; private saving of family members [Add to Longdo]
知彼知,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, / ] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War). [Add to Longdo]
视为知[shì wéi zhī jǐ, ㄕˋ ㄨㄟˊ ㄓ ㄐㄧˇ, / ] to consider sb as close friend (成语 saw); to take into one's confidence [Add to Longdo]
走自的路,让人家去说[zǒu zì jǐ de lù, ㄗㄡˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ, rang4 ren2 jia1 qu4 shuo1, / ] Go your own way, let others say what they like. (popular modern cliche); Do it my way. [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じこ, jiko] ตนเอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヲコト点;乎古止点;乎止点;遠古登点[ヲコトてん(ヲコト点);をことてん(乎古止点;乎止点;遠古登点);おことてん(乎古止点;乎止点;遠古登点), wokoto ten ( wokoto ten ); wokototen ( ko ko shi ten ; ko onore shi ten ; en ko tou] (n) marks to aid in reading Chinese classics [Add to Longdo]
[いっこ, ikko] (n,adj-no) personal; private; oneself [Add to Longdo]
俺(P);;乃公[おれ(P);だいこう(乃公);ないこう(乃公), ore (P); daikou ( daikou ); naikou ( daikou )] (pn,adj-no) (male) I; me (rough or arrogant-sounding first-person pronoun, formerly also used by women); (P) [Add to Longdo]
俺ら;[おれら;おいら, orera ; oira] (pn,adj-no) (1) (おれら only) we; us; (2) (esp. おいら) I; me [Add to Longdo]
俺等達;等達[おいらっち, oiracchi] (n) (arch) (male) we; us [Add to Longdo]
俺様;[おれさま, oresama] (pn,adj-no) I, myself (pompously) [Add to Longdo]
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (int,pn,adj-no) (uk) (See おのれ) (insulting) you (Hyougo Banshu dialect) [Add to Longdo]
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (n) (uk) first person pronoun (usually male) [Add to Longdo]
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (n) 6th in rank; sixth sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
(P);[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P) [Add to Longdo]
;汝[な, na] (n) (1) (arch) I; (2) you [Add to Longdo]
[おのが, onoga] (adj-pn) (1) (が indicates possession) my; one's own; (exp) (2) (が indicates subject) I ...; one ... [Add to Longdo]
がじし;が自[おのがじし, onogajishi] (adv) (arch) (See それぞれ) each and every one; individually [Add to Longdo]
[おのれと, onoreto] (adv) (arch) all by itself; naturally; spontaneous; all by oneself [Add to Longdo]
に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette [Add to Longdo]
に克つ[おのれにかつ, onorenikatsu] (exp,v5t) to control oneself [Add to Longdo]
の分を尽くす[おのれのぶんをつくす, onorenobunwotsukusu] (exp,v5s) (obsc) to do one's part (duty) [Add to Longdo]
の欲せざる所は人に施す勿れ;の欲せざる所は人に施すなかれ[おのれのほっせざるところはひとにほどこすなかれ, onorenohossezarutokorohahitonihodokosunakare] (n) (arch) (See 所不欲勿施於人) don't do unto others what you would not have done unto you [Add to Longdo]
を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices [Add to Longdo]
を捨てる[おのれをすてる, onorewosuteru] (exp,v1) to set aside one's interests [Add to Longdo]
を枉ぐ[おのれをまぐ, onorewomagu] (exp) (arch) to cast aside one's beliefs and doctrines [Add to Longdo]
[つちのとい;きがい, tsuchinotoi ; kigai] (n) (See 干支) thirty-sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[つちのとう;きぼう, tsuchinotou ; kibou] (n) (See 干支) sixteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[つちのとうし;きちゅう, tsuchinotoushi ; kichuu] (n) (See 干支) twenty-sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
所不欲勿施於人[おのれのほっせざるところひとにほどこすことなかれ, onorenohossezarutokorohitonihodokosukotonakare] (exp) (arch) don't do unto others what you would not have done unto you [Add to Longdo]
達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
[つちのととり;きゆう, tsuchinototori ; kiyuu] (n) (See 干支) 46th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[つちのとひつじ;きび, tsuchinotohitsuji ; kibi] (n) (See 干支) 56th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[きし, kishi] (n) sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[こっき, kokki] (n,vs,adj-no) self denial; self control; (P) [Add to Longdo]
[こっきしん, kokkishin] (n) spirit of self-denial [Add to Longdo]
精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion [Add to Longdo]
復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality [Add to Longdo]
[じこ, jiko] (n,adj-no) self; oneself; (P) [Add to Longdo]
[じこあい, jikoai] (n) narcissism [Add to Longdo]
愛性人格障害[じこあいせいじんかくしょうがい, jikoaiseijinkakushougai] (n) narcissistic personality disorder [Add to Longdo]
暗示[じこあんじ, jikoanji] (n) self suggestion; autosuggestion [Add to Longdo]
意識[じこいしき, jikoishiki] (n) self-consciousness [Add to Longdo]
移植[じこいしょく, jikoishoku] (n,vs) (See 自家移植) autograft [Add to Longdo]
演出[じこえんしゅつ, jikoenshutsu] (n,vs) an author directing (producing) his; her own play (film); staging oneself for effect; presenting oneself in a favorable light [Add to Longdo]
解凍[じこかいとう, jikokaitou] (n,adj-no) {comp} self extract [Add to Longdo]
解凍ファイル[じこかいとうファイル, jikokaitou fairu] (n) {comp} self extract file [Add to Longdo]
株式[じこかぶしき, jikokabushiki] (n) own shares; treasury stock [Add to Longdo]
管理[じこかんり, jikokanri] (n,vs) taking care of something by oneself; self-management; (P) [Add to Longdo]
規制[じこきせい, jikokisei] (n) self regulation [Add to Longdo]
規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] (n) {comp} self defining term [Add to Longdo]
欺瞞[じこぎまん, jikogiman] (n,adj-no) self-deception [Add to Longdo]
犠牲[じこぎせい, jikogisei] (n,adj-no) self-sacrifice; self-renunciation [Add to Longdo]
共役[じこきょうやく, jikokyouyaku] (n,adj-na) {math} self adjoint [Add to Longdo]
金融[じこきんゆう, jikokinyuu] (n,adj-no) self-financing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生徒が短いスピーチを言い、自紹介をしたり自分の国について話した。
You are supposed to introduce yourselves in turn.あなたがたは順番に自紹介をすることになっています。
One of the greatest dangers in your human relations is self centeredness.あなたの人間関係における最も大きな危険の一つは自中心的になることです。
Of course you'll catch a cold if you fall asleep under the kotatsu. You have to learn to take care of yourself.こたつで寝ちゃったら風邪引くのはあたりまえ。自管理がなっていない。
I think John is quite selfish, and a little bit vain. He isn't easy to get on with.ジョンは実に利的で、ややうぬぼれもある。彼は仲良くやっていくにはむずかしい男だ。
The man pleaded self-defence.その男は自防衛を口実にした。
Don't keep company with such a selfish man.そんな利的な男と交際してはいけない。
Above all things, we must not be selfish.とりわけ我々は利主義になってはならない。
I'll begin by introducing myself.まず私の自紹介から始めましょう。
Let's start the ball rolling by introducing ourselves.まず自分たちの自紹介から話を始めよう。
Each man stood up in turn and introduced himself.一人一人順番だって、自紹介をした。
In foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals.外国、特に西洋の諸国では、学生は個人として自を表明したり完成させるようにし向けられる。
He does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.極端に言うと、彼は、自のテーゼに完全に自信を持っているものが発揮できる虚心坦懐さで書いてはいないのである。
You should have introduced yourself to the girl.君はその娘さんに自紹介すべきだった。 [M]
You'd better try to assert yourself more.君はもっと自主張を試みたほうがよい。 [M]
You should have introduced yourself.君は自紹介すべきだったのに。 [M]
A wise man profits from his mistakes.賢者はの失策から学ぶ。
Should old acquaintance be forgot, And never brought to mind?古い知というものは、忘れ去られ、また一度も心に思い出されなくともよいのであろうか。
Know who you are.が誰なのか知れ。
Do unto others as you would have them do unto you.の欲するところを人に施せ。
Do to others as you would have others do to you.の欲せざる所は人に施す勿れ。
Live and let live.も生き他も生かせ。
Nothing is more important than this; to know yourself.をしること、これほど大切なことはない。
Don't judge others by yourself.をもって他人を律するな。
To know oneself is not easy.を知ることは容易ではない。
The result of the census led the left wing to believe that their policy was wrong.国勢調査の結果は左派に自の政策が誤っていたことを信じさせるにいたった。
Even the most self-centered people are usually forgetful of this fault.最も自中心的である人々でさえ、ふつうこの欠点をわすれがちなのです。
Regrettably, this self-centered behavior is absorbed by their children.残念ながら、多くの子供たちが、そうした自中心的な大人たちを手本として育っている。
Children want their way and are bound to get into arguments.子供たちが自主張したり喧嘩をしたりするのは当然だ。
We are more or less selfish.私たちは多かれ少なかれ利的である。
We are asked to introduce ourselves in turn.私達は順番に自紹介するよう言われた。
We introduced ourselves in turn.私達は順番に自紹介をした。
Keep to your own line.の方針をあくまで守れ。
Don't be overconfident.を過信してはいけない。
Be your own person and don't imitate others.自身であれ。他人のまねをするな。
Please let me introduce myself.紹介いたします。
Allow me to introduce myself.紹介させて下さい。
Let me introduce myself.紹介させて頂きます。
Would you introduce yourself?紹介していただけますか。
May I introduce myself to you?紹介してもいいですか。
May I introduce myself.紹介します。
Let me introduce myself.紹介をさせていただきます。
May I introduce myself?紹介をさせてください。
May I introduce myself?紹介をしてもいいですか。
Let me introduce myself.紹介をします。
Self-oriented person.中心な人。
Young men are apt to fall a victim to their own avarice.若者はの貪欲の犠牲になりがちである。
The passive man seldom, if ever, expresses himself.消極的なその男はめったに自表現しない。
Everyone ought to be a master of his own destiny.人は皆自の運命の支配者になるべきだ。
Every sane man is accountable to his conscience for his behavior.人は誰でも正気ならば自の行為について良心に責任を負う義務がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's got to be a personal best for you, innit?[JA] 4000ポンドなら自ベストだ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Underestimate him at your own peril.[JA] 自責任で 彼を過小評価してるわね Alt.truth (2017)
You seem to know quite well, Rüdiger, that I have been exposed to grievous wrongs in the house of my clan![CN] 呂狄格,看來你們是相當清楚... ...我在自的家族裏所遭受到的欺辱 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Hypnotic, isn't it?[JA] 自催眠術か? Murphy's Miracle (2016)
You just found your sister?[CN] 怎么会遗弃自的亲生骨肉 而且还是两个 Episode #1.7 (2004)
Do you seek to extinguish everything of who you were?[JA] のすべてを抹消する気か? The First Day of the Rest of Your Life (2017)
"Have you or anyone you associate with ever been a member of a cult, a secret society, or a group-awareness program?"[JA] 「カルトや秘密結社 自啓発プログラムなどの―」 「メンバーと親しくなったことは? 」 Soon (2016)
Instead you can depend on me, Kitty baby, to treat her right for your sake.[CN] 而不單靠我一個人照顧你,Kitty寶貝 站在自的立場上對待她吧 Applause (1929)
She had got the better of herself and asked for none of the things that belonged to this world.[CN] "她牺牲了她自的需求 而对这个世界却一无所求" The Phantom Carriage (1921)
Upon my oath, O Queen:[CN] 我以自人頭發誓: Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Destiny forged the Dreamstone with black magic and his soul.[JA] 奴は黒魔術との魂で ドリーム・ストーンを作り... Justice League Dark (2017)
I could have let him kill me, but I built it. Saved myself, just like I always do.[JA] 爆弾を作るより死を選ぶべきだった また自防衛に走ったんだ Yes (2016)
A person who can't be honest with himself is hypocritical.[JA] の心に不正直な者は... 偽善者となりますよ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- Introduce yourself.[JA] みんな自紹介して。 Du er over 18, sant? (2016)
Dough we need for ourselves, for our future, for your career.[CN] 那些錢是要為我們自準備的, 為我們的未來,為你的事業 Applause (1929)
I should introduce myself.[JA] 自紹介しよう Something They Need (2017)
You're right, we should treat others as we wish to be treated.[JA] 言う通りだ の欲せざるを 他人に施すなかれ だ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
They always been and always will be weak, cruel, selfish and capable of the greatest horrors.[JA] 彼らは いつもそうだったし いつもそうだ 弱く 残忍で利的で 最悪の惨状でも 辞さない Wonder Woman (2017)
But I believe everything you told me about yourself and your folks.[CN] 但是我相信你所說的關於你自和你家裡的一切。 Applause (1929)
The kong kong ghost is searching for the person who pushed her to her death.[CN] 把自推下楼的那个人 Episode #1.5 (2004)
That means only that you abandon self.[JA] それはあなたが自を放棄する ことだけを意味する Silence (2016)
She must not have had enough self-love.[JA] きっと自愛が 足りなかったんですね Reason (2017)
Let's make some Dduk-Bok-gi together, Eun-Che.[CN] 炸酱面你自用力吃吧 Episode #1.8 (2004)
Would you, Brunhild, be willing to take up the daughter's place for Queen Ute?[CN] 布侖希爾德,你覺得自能替代我妹妹的位置嗎? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
"He'll kill himself."[CN] 他会把自弄死的 The Circus (1928)
It's time you did something for yourself instead of dishing out the gravy for someone else like you do.[CN] 是時候為你自著想了 而不是再像你現在做的一樣 把你自賺來的錢分給別人 Applause (1929)
Mr. I am the chosen one so I get to act like a selfish pain in the ass Murphy?[JA] 利的糞野郎マーフィーが? Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
Already, the humans in this city have cast away their differences and are working towards the salvation of their planet.[JA] すでに、 この街の人間は、 自を捨て、地球の 救済に向けて 取り組んでる。 Myriad (2016)
- Well, I suppose I was hoping that given complete self-knowledge and free will, you would have chosen to be my partner once again.[JA] 自認識と自由意識を与えられたら また私の相棒になることを選ぶかと The Well-Tempered Clavier (2016)
I thought I was hallucinating...[CN] 以为自出现幻觉 Episode #1.5 (2004)
You get better by doing something for yourself, you know?[JA] 徐々に自回復になる After Porn Ends 2 (2017)
Say, don't kid yourself.[CN] 別這麼騙自 Applause (1929)
No, Mr. King, I got plans. I'm headed straight for Broadway, the big time.[CN] 不行,金先生,我有自的打算 我會向著百老匯勇往直前,然後一舉成名 Applause (1929)
You Navy guys think you're tough, don't ya?[CN] 你個乳臭未乾的小子覺得自很厲害,是不是? Applause (1929)
"T-To injure an opponent... is to injure yourself."[JA] 敵を傷つけることは... を傷つけること Bury Me Here (2017)
His myositic pool was depleted.[JA] 彼の自免疫は枯れ果てている The Space Between Us (2017)
Hail to you King Gunther! For the sake of a woman's lie, you have slain your most loyal friend![CN] 祝福你,龔特爾王,因為女人的謊言 你殺死了自最忠實的朋友 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
It seems to me high time, King Gunther, that you send Siegfried back home to Xanten![CN] 龔特爾殿下,我覺得是時候讓齊格弗裏德 回他自的家鄉去了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
We haven't officially met.[JA] 自紹介してなかった Hearts Still Beating (2016)
Look at yourself in the mirror. Look at that neck, look at them wrinkles.[CN] 你也照照鏡子看看你自 看看這脖子,看這些褶子 Applause (1929)
When you introduced yourself earlier, I...[JA] さっきの自紹介で― Drive (2016)
No, she expressed herself perfectly.[JA] いいや、完全に 自表現してたよ。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
Don't you even know the capital of your own country? Canberra.[CN] 自住的国家首都都不知道 Episode #1.4 (2004)
You've been saving and scrimping all your life to keep this jane in school.[CN] 你犧牲了自就為讓她上學 Applause (1929)
The difference here is that you and I have been long-time traveling companions, and you have proven yourself to be honest, brave, and fully self-aware.[JA] だが君とは長い付き合いだ 正直で勇敢で 自認識度が高い Something They Need (2017)
King Gunther, too, has marriage plans. He has set his heart on a bold and mighty maiden.[CN] 龔特爾殿下也自希望得到婚姻 他喜歡上了一個勇敢倔強的烈女 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Feel.[CN] 做你自 Woman on Top (2000)
I was browsing through the self-help section, and he saw the book I was holding.[JA] 自啓発本の棚を 見てたら― 僕の本を見て 彼が話しかけた Soon (2016)
Within this exhibition, the interplay of light and the nature of self-images coalesce to provide an experience which will highlight the fragility of our perception of space and our place within it.[JA] この展示の中では 光の相互作用と自画像の本質の 融合体験を提供します John Wick: Chapter 2 (2017)
How does a kid like that know what she wants?[CN] 像她那樣的孩子,怎麼會知道自想要什麼? Applause (1929)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
資源[じこしげん, jikoshigen] local resource [Add to Longdo]
終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]
相似図形[じこそうじずけい, jikosoujizukei] fractal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こっき, kokki] Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
[りこ, riko] Selbstsucht, Egoismus [Add to Longdo]
[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
[おのれ, onore] selbst [Add to Longdo]
[ちき, chiki] Bekannter, Bekanntschaft [Add to Longdo]
[じこ, jiko] Selbst- [Add to Longdo]
中心[じこちゅうしん, jikochuushin] egozentrisch [Add to Longdo]
紹介[じこしょうかい, jikoshoukai] sich_selbst_vorstellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top