ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

富裕

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -富裕-, *富裕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富裕[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ, ] prosperous; well-to-do; well-off, #6,737 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
富裕[ふゆう, fuyuu] (adj-na,n) wealth; riches; opulence; (P) [Add to Longdo]
富裕[ふゆうぜい, fuyuuzei] (n) wealth tax [Add to Longdo]
富裕[ふゆうそう, fuyuusou] (n) wealthy people; the rich [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.早寝、早起きは人を健康に、富裕に、賢明にする。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every week, I pick up rich people from the train... and take them up the mountain.[JA] 毎週 列車から富裕層を乗せるんです あの山の上までね A Cure for Wellness (2016)
In what is one of the quieter, I think a frankly more upscale and affluent neighborhoods - in the whole Valley.[JA] 閑静で富裕層が 住む地域かと Nightcrawler (2014)
Citigroup lamented that the non-rich might not have much economic power, but they do have equal voting power with the rich.[CN] 花旗集团悲叹道 那些并不富裕的人 或许不具备雄厚的经济实力 可他们享有同等的投票权 Capitalism: A Love Story (2009)
From a wealthy family out west, Charlotte.[CN] 出西,夏洛特从一个富裕的家庭。 Taking a Chance on Love (2009)
He was, until very recently, vice president for American operations at Credit Versoix, one of the largest private banking firms in Switzerland.[JA] 彼はごく最近まで スイス最大の個人富裕層向け銀行の クレジット・ヴェルスワの アメリカ業務の副頭取だった Paint It Black (2014)
And yet we have 4 1/2 percent unemployment and we have a very, very prosperous country.[CN] 而我们的失业率只有4.5% 我们的国家非常非常的富裕 I.O.U.S.A. (2008)
There is no rich or poor, no high or low[CN] 不分贫穷富裕, 不分贵贱高低 Chandni Chowk to China (2009)
His name was Frank Griga and he was the third richest man in Golden Beach.[JA] フランク・グリガ ゴールデンビーチの富裕 Pain & Gain (2013)
You surely agree with me that I can't leave your offense unpunished if we want to keep on living in mutual respect.[CN] 你们心里明白 如果还想过上富裕的生活 我就绝不会容忍你们犯错 The White Ribbon (2009)
We compare ourselves to others and seek to cover our own inadequacies to find peace of mind.[CN] 比贫穷富裕的东西 比丑陋还美丽的东西 不管与谁比 自己都能胜人一筹的话就可以安心 Street Fighter IV: The Ties That Bind (2009)
He hath increased our wealth and blessed us with...[CN] 使我們富裕 Year One (2009)
Only rich people, huh?[JA] 富裕層だけ? A Cure for Wellness (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
富裕[ふゆう, fuyuu] Reichtum, Wohlstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top