ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

充裕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -充裕-, *充裕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充裕[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, ] plenty; sufficient; enough, #14,471 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By all means. There's ample time.[CN] 当然 我们时间充裕 Torn Curtain (1966)
There's time, grace. There's plenty of time.[CN] 还有时间,格蕾丝,时间很充裕 The Shelter (1961)
I had more time then, you understand?[CN] 那时我时间充裕,明白吧? The Passersby (1961)
Sure, but there's almost 300 marks, a pretty nice sum to get out on a date.[CN] 是的,但里面有将近300马克, 出去约会很充裕 The Devil Strikes at Night (1957)
I'll go swimming, if you don't mind. We have plenty of time.[CN] 如果你不介意 我去游泳 我们时间充裕 Wild Strawberries (1957)
I have a good budget and a formidable cast[CN] 我预算充裕 演员阵容强大 Al otro lado del espejo (1973)
It is announced as government policy within three months, with a White Paper in a year.[CN] 当然 但在3个月内要宣布为政府政策 It is announced as government policy within three months 一年内发布白皮书 时间挺充裕的 And a white paper in 1 year The Smoke Screen (1986)
Although this removes one of our star attractions at the luncheon... we may have more time to tell you... from the inside what this party has stood for... and why we've asked you here today.[CN] 虽然主客缺席 我们却因此有充裕时间 介绍本组织之宗旨 Foreign Correspondent (1940)
There's plenty of time.[CN] - 时间充裕得很 Chariots of Fire (1981)
Jesse, make sure you give Fulton plenty of time.[CN] 杰西,你一定要给予 富尔顿充裕的时间。 The Mighty Ducks (1992)
- That's plenty of time.[CN] - 时间还很充裕 Raw Deal (1948)
You'll make better time if you wait till first light and fly.[CN] 等到明早做第一班机吧 那会让你时间充裕 Giant (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top