ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蜡笔

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜡笔-, *蜡笔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜡笔[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, / ] crayon, #26,583 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to watch 'janggoo'.![CN] 转回去蜡笔小新金带鱼 Episode #1.2 (2004)
What is the difference?[CN] 蜡笔小新就是 Episode #1.5 (2004)
Put it back on![CN] 不要我要看蜡笔小新 等一下只看一分钟 Episode #1.2 (2004)
Therefore, you shouldn't have taken away her crayon even though she marked the wall.[CN] 所以,你不应该夺走她的蜡笔 即使她涂在墙上 David and Lisa (1962)
- Jjangoo and Octopus?[CN] 蜡笔小新... Episode #1.5 (2004)
Matter of fact, it's a pastel, and as for the model, just came to me out of the blue.[CN] 只不过是用彩色蜡笔罢了 至于模特嘛 他只是非常气愤地向我走来 The Trouble with Harry (1955)
Are you angry because I took your crayon?[CN] 因为我拿走蜡笔所以生气? David and Lisa (1962)
I didn't get to color it. Can I borrow your crayons?[CN] 我还没有上色 我能借你的蜡笔吗? Poison for the Fairies (1985)
I'm going to have to take the crayon away from you.[CN] 我得把蜡笔拿走了 David and Lisa (1962)
I'm going to watch 'Janggoo'. Wait a second.[CN] 我要看蜡笔小新 Episode #1.2 (2004)
On a long journey, young Bobby takes out his box of crayons, chalks the marks of an infectious disease on his face[CN] 一次长途旅行小鲍比拿出蜡笔盒 On a long journey, young Bobby takes out his box of crayons, 在他脸上画传染病的斑点 chalks the marks of an infectious disease on his face Lunch Hour (1963)
Give me the crayon, Lisa.[CN] 把蜡笔给我,丽莎 David and Lisa (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top