ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -睛-, *睛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[睛, jīng, ㄐㄧㄥ] eyeball; pupil
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 934

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn jing, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ˙, ] eye, #1,047 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] eye, #24,243 [Add to Longdo]
目不转[mù bù zhuǎn jīng, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] unable to take one's eyes off (成语 saw); to gaze steadily; to stare, #32,990 [Add to Longdo]
画龙点[huà lóng diǎn jīng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] to paint a dragon and dot in the eyes (成语 saw); fig. to add the vital finishing touch; the crucial point that brings the subject to life; a few words to clinch the point, #42,144 [Add to Longdo]
眨眼[zhǎ yǎn jīng, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, ] wink, #43,024 [Add to Longdo]
[diǎn jīng, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] to dot in the eyes; fig. to add finishing touch; abbr. for 成语 saw 畫龍點|画龙点, to paint a dragon and dot in the eyes; the crucial point that brings the subject to life, #44,529 [Add to Longdo]
[dìng jīng, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄥ, ] to stare at, #48,388 [Add to Longdo]
之笔[diǎn jīng zhī bǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄅㄧˇ, / ] the brush stroke that dots in the eyes (成语 saw); fig. to add the vital finishing touch; the crucial point that brings the subject to life; a few words to clinch the point, #48,520 [Add to Longdo]
擦亮眼[cā liàng yǎn jīng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, ] remove the scales from one's eyes; sharpen one's vigilance, #51,367 [Add to Longdo]
闭塞眼捉麻雀[bì sè yǎn jīng zhuō má què, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄛ ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. to catch sparrows blindfolded; to act blindly, #659,048 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That plan still needed some finishing touches.あの件に関しては、画竜点を欠いてしまった。
You kept putting off working on the fine details on this project so it ended up lacking the finishing touches.最後の詰めを怠ったばかりに、画竜点を欠くはめになってしまったね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pretty eyes, huh?[CN] 眼漂亮吧 The Blue Angel (1930)
" Flashes in the eyes "[CN] 眼总盯着 The Blue Angel (1930)
An eye![CN] 眼! 我可以 Days and Nights (2014)
Lady?[CN] 你没有长眼是不是 Episode #1.5 (2004)
It's going to be alright after two days.[CN] 为什么你的眼 Episode #1.2 (2004)
What your Fiery Eyes see is truth but what your master sees is heart[JA] お前の火眼金は真実が見えるが 師匠の本当の心が見えていない The Monkey King 2 (2016)
Gee, but your eyes are blue.[CN] 唔,你有一雙藍色的眼 Applause (1929)
Lying there, with his eyes so open.[CN] 躺在那兒, 眼睜的大大的. Grand Hotel (1932)
"And this is for your eyes."[CN] 这是给你治疗眼 City Lights (1931)
Just because.[CN] 我只是不想张开眼 Episode #1.5 (2004)
His eyes are still open.[CN] 他的眼還睜著. Grand Hotel (1932)
That's my Fiery Eyes[JA] 俺の火眼金 The Monkey King 2 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top