ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

画龙点睛

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -画龙点睛-, *画龙点睛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画龙点睛[huà lóng diǎn jīng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] to paint a dragon and dot in the eyes (成语 saw); fig. to add the vital finishing touch; the crucial point that brings the subject to life; a few words to clinch the point, #42,144 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today as winter approaches all over Yellowstone beavers are using those willows to put the finishing touches to a dam-building renaissance.[CN] 今天当冬天临近 整个黄石公园的 海狸都在使用那些柳树 来为水坝建设的文艺复兴 画龙点睛 Autumn (2009)
There's the bit extra.[CN] 还有的画龙点睛的效果。 Svengali (2013)
Flambage ...![CN] 画龙点睛 One Piece 3D: Mugiwara cheisu (2011)
- Me dead- big punch line.[CN] -我真死了 才是画龙点睛 Waiting for Forever (2010)
And now, for the cherry on top.[CN] 则是画龙点睛来了 Faking It (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top