ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

克隆

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -克隆-, *克隆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克隆[kè lóng, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, ] clone, #8,271 [Add to Longdo]
克隆[kè lóng rén, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] clone human [Add to Longdo]
克隆技术[kè lóng jì shù, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] cloning technology [Add to Longdo]
克隆抗体[dān kè lóng kàng tǐ, ㄉㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] monoclonal antibody [Add to Longdo]
圣皮埃尔和密克隆[Shèng Pí āi ěr hé Mì kè lóng, ㄕㄥˋ ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄇㄧˋ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Saint-Pierre and Miquelon [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We think it might be some kind of a cloning deal, replication of an entire organism from a single cell.[CN] 我们认为它可能是 某种克隆 ... 从一个单个细胞 复制一个整个生物体。 Starman (1984)
General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars.[CN] 肯诺比将军,多年以前 你在克隆人大战中为父王效命 Star Wars: A New Hope (1977)
I mean, can you clone a living organism from the hair of a dead man?[CN] 我的意思是,你能克隆一个生物体, 从一个死人的头发? Starman (1984)
Milk plus vellocet or synthemesc or drencrom which is what we were drinking.[CN] 牛奶加上菲罗赛 或 辛乐梅 或 瑞克隆 药物 这就是我们在喝的 A Clockwork Orange (1971)
Abercrombie.[CN] 艾波克隆比. When Strangers Marry (1944)
That's right, as the official representative of Abercrombie Fitch.[CN] 没错 作为阿贝克隆比费奇的官方代表 Man's Favorite Sport? (1964)
Then I got a job at Abercrombie Fitch. I read up on fishing.[CN] 然后我在阿贝克隆比费奇谋到工作 我钻研钓鱼书 Man's Favorite Sport? (1964)
- You ever heard of cloning? - No![CN] - 薇薇安,你没听说过克隆么? Boring (1982)
In the cafe, Martin and Michalon.[CN] 咖啡馆里是马丁和麦克隆 The Professional (1981)
The gassing would be done with poisoned pellets developed from a commercial pesticide, Zyklon B.[CN] 施放毒气将用一种由商业杀虫剂 发展而来的毒丸,齐克隆 Genocide: 1941-1945 (1974)
- You fought in the Clone Wars?[CN] 你参加过克隆人大战? Star Wars: A New Hope (1977)
I work here, Abercrombie Fitch. I tried to get her to move.[CN] 我在这工作 阿贝克隆比费奇店 我想要她开走 Man's Favorite Sport? (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top