ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乌克兰

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乌克兰-, *乌克兰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌克兰[Wū kè lán, ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] Ukraine, #7,343 [Add to Longdo]
乌克兰[Wū kè lán rén, ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] Ukrainian (person) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Odessa residents insist that it was their lovely city where it happened.[CN] 敖德萨是乌克兰南部城市 敖德萨的居民坚持认为 发生地是他们可爱的城市 Watch Out for the Automobile (1966)
Ukrainians and Outer Mongolians... panting for the pause that refreshes.[CN] 乌克兰人和外蒙古人 都渴望歇息一下喝点饮料 One, Two, Three (1961)
"Why don't you get married, Tall Beskide?" - the wind asks[CN] "为什么不结婚啊, 你这大山贝斯基德(乌克兰境内的山脉)?" Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
Ukraine will be ours soon.[CN] 很快乌克兰就是我们的了 The Commissar (1967)
Kiev, Kharkov, and Minsk, right?[CN] 基辅,哈尔科夫(乌克兰第二大城市),明斯克,对吧? One, Two, Three (1961)
Where are you from?[CN] 雅瓦诺夫(现乌克兰利沃夫州城市) Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
Pyotr Paliychuk's from Krivorivnya.[CN] 我来自克里瓦里伏那(乌克兰山区的村落) 的彼得 Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
That's ukrainian horse-meat.[CN] 那是乌克兰的马肉 The Devil Strikes at Night (1957)
We fly like birds in autumn, not knowing where we're going.[CN] 我们从乌克兰来 我们像鸟儿一样飞 永远不知道那里是目的地 Ballad of a Soldier (1959)
Oh, yes.[CN] 这是从乌克兰产的 The Young Lions (1958)
You should be cutting wheat in the Ukraine.[CN] 你应该去乌克兰收割小麦 One, Two, Three (1961)
Are you from the Ukraine?[CN] -你是乌克兰 Ivan's Childhood (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top