Search result for

*五*

(225 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -五-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ご, go] (n) ห้า
[いつつ, itsutsu] (n) ห้าชิ้น/อย่าง
[ごじゅう, gojuu] (n) ห้าสิบ
[いつか, itsuka] (n) วันที่ห้าของเดือน,ห้าวัน
[ごしょ, gosho] (n) หนังสือเบญจบรรณ เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(ภาคพันธสัญญาเก่า) ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือเลวีนิติ หนังสือกันดารวิถี และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ, See also: R. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy
[ごりん, gorin] (n) โอลิมปิก
[じゅうご, juugo] (n) สิบห้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごがつ, gogatsu] Thai: เดือนที่ห้าของปี English: May

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[五, wǔ, ˇ] five; surname
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [ideographic] Five elements (the cross with the extra stroke) between heaven 一 and earth 一 
[伍, wǔ, ˇ] five, company of five; troops
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  五 (wǔ ˇ) 
Etymology: [ideographic] Five 五 people 亻; 五 also provides the pronunciation
[吾, wú, ˊ] I, my, our; to resist, to impede
Radical: Decomposition: 五 (wǔ ˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめ縄;注連縄;七三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
むつ郎;鯥[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
ウラン235;ウラン二三[ウランにひゃくさんじゅうご, uran nihyakusanjuugo] (n) uranium-235 (U-235) [Add to Longdo]
モーセの[モーセのごしょ, mo-se nogosho] (n) (obsc) (See モーセ書) Pentateuch (first five books of the Bible, traditionally attributed to Moses) [Add to Longdo]
モーセ[モーセごしょ, mo-se gosho] (n) (See 律法) Pentateuch (first five books of the Bible, traditionally attributed to Moses) [Add to Longdo]
ヨウ素125;沃素一二[ヨウそひゃくにじゅうご(ヨウ素125);ようそひゃくにじゅうご(沃素一二), you sohyakunijuugo ( you moto 125 ); yousohyakunijuugo ( yoku moto ichini go )] (n) iodine-125 [Add to Longdo]
ロシア人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers [Add to Longdo]
[よしごい, yoshigoi] (n) (uk) yellow bittern (Ixobrychus sinensis) [Add to Longdo]
一寸の虫にも分の魂[いっすんのむしにもごぶのたましい, issunnomushinimogobunotamashii] (exp) (id) Tread on a worm and it will turn [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
陰陽[いんようごぎょう;おんようごぎょう, inyougogyou ; onyougogyou] (n) the cosmic dual forces (yin and yang) and the five elements (metal, wood, water, fire and earth) in Chinese cosmology [Add to Longdo]
鎌倉[かまくらござん, kamakuragozan] (n) (See 京都山) the five great Rinzai temples of Kamakura (Kencho-ji, Engaku-ji, Jufuku-ji, Jochi-ji, Jomyo-ji) [Add to Longdo]
基本文型[きほんごぶんけい, kihongobunkei] (n) {ling} the five basic sentence structures (SV, SVC, SVO, SVOO, SVOC) [Add to Longdo]
京都[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji [Add to Longdo]
近代種競技[きんだいごしゅきょうぎ, kindaigoshukyougi] (n) the modern pentathlon [Add to Longdo]
九寸[くすんごぶ, kusungobu] (n) dagger [Add to Longdo]
弦楽重奏曲[げんがくごじゅうそうきょく, gengakugojuusoukyoku] (n) string quintet [Add to Longdo]
[げんごろう;ゲンゴロウ, gengorou ; gengorou] (n) (1) (uk) diving beetle; (2) Japanese predacious diving beetle (Cybister japonicus) [Add to Longdo]
郎鮒[げんごろうぶな;ゲンゴロウブナ, gengoroubuna ; gengoroubuna] (n) (uk) Japanese crucian carp (Carassius cuvieri); white crucian carp [Add to Longdo]
(P);5[ご(P);いつ;い, go (P); itsu ; i] (num) five; (P) [Add to Longdo]
つ(P);5つ[いつつ, itsutsu] (num) five; (P) [Add to Longdo]
つ子[いつつご, itsutsugo] (n) quintuplets [Add to Longdo]
[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink) [Add to Longdo]
位鷺[ごいさぎ;ゴイサギ, goisagi ; goisagi] (n) (uk) black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax); night heron [Add to Longdo]
[ごおん, goon] (n) (arch) {Buddh} (See 蘊) the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
陰盛苦[ごおんじょうく, goonjouku] (n) {Buddh} (See 陰) the pain brought on by the five skandha [Add to Longdo]
右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central) [Add to Longdo]
[ごいん;ごおん, goin ; goon] (n) pentatonic scale [Add to Longdo]
音音階;音々階[ごおんおんかい, goon'onkai] (n) pentatonic scale [Add to Longdo]
加;加木[うこぎ;ごか;ウコギ, ukogi ; goka ; ukogi] (n) (uk) fiveleaf aralia (Acanthopanax sieboldianus) [Add to Longdo]
箇年;カ年;ヵ年;ヶ年;か年[ごかねん, gokanen] (adj-pn) quinquennial [Add to Longdo]
[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance) [Add to Longdo]
[ごかく, gokaku] (n,adj-no) pentagon [Add to Longdo]
角形[ごかくけい;ごかっけい, gokakukei ; gokakkei] (n) pentagon [Add to Longdo]
角錐[ごかくすい, gokakusui] (n) pentagonal pyramid [Add to Longdo]
角柱[ごかくちゅう, gokakuchuu] (n) pentagonal prism [Add to Longdo]
[ごかん, gokan] (n) the five sense organs [Add to Longdo]
[ごかん, gokan] (n) the five senses; (P) [Add to Longdo]
[ごげん, gogen] (n) {Buddh} the five eyes (physical eye, heavenly eye, wisdom eye, dharma eye and Buddha eye) [Add to Longdo]
畿内[ごきない, gokinai] (n) (See 四畿内) the Five Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, Kawachi, and Izumi) [Add to Longdo]
[ごけい, gokei] (n) (1) (arch) five punishments (of ancient China [Add to Longdo]
形拳[ごけいけん, gokeiken] (n) {MA} Wu Xing Fist; Five Form Fist (Dragon, Snake, Tiger, Crane, Leopard) [Add to Longdo]
[ごきょう, gokyou] (n) the Five Classics texts of Confucianism [Add to Longdo]
[ごけた, goketa] (n) five-digit number; "ten thousands" column [Add to Longdo]
月(P);5月(P)[ごがつ, gogatsu] (n-adv) May; (P) [Add to Longdo]
月;皐月[さつき, satsuki] (n) (1) (obs) fifth month of the lunar calendar; (2) (uk) (also written as 杜鵑花) satsuki azalea (Rhododendron indicum) [Add to Longdo]
月の節句[ごがつのせっく, gogatsunosekku] (n) Boy's Festival [Add to Longdo]
月闇[さつきやみ, satsukiyami] (n) dark night in the rainy season [Add to Longdo]
月雨[さみだれ;さつきあめ, samidare ; satsukiame] (n) early-summer rain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一千零十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一百十亿[yī bǎi wǔ shí yì, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 15 billion [Add to Longdo]
一百十多年[yī bǎi wǔ shí duō nián, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ, ] more than 150 years [Add to Longdo]
一万[yī wàn wǔ qiān, ㄧ ㄨㄢˋ ˇ ㄑㄧㄢ, / ] 15000 [Add to Longdo]
七点[qī diǎn wǔ, ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ ˇ, / ] 7.5 [Add to Longdo]
三侠[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ˇ ㄧˋ, / ] Sanxia wuyi (lit. Three knight-errants and five righteous one), novel edited from stories of late Qing pinghua 評話|评话 master storyteller Shi Yukun [Add to Longdo]
三十[sān shí wǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ, ] thirty five; 35 [Add to Longdo]
三十亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ ㄧˋ, 亿 / ] 3.5 billion [Add to Longdo]
三番[sān fān wǔ cì, ㄙㄢ ㄈㄢ ˇ ㄘˋ, ] (saying) do over and over again [Add to Longdo]
三皇[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, ] three sovereigns 三皇 and five emperors 帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography [Add to Longdo]
三纲[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
上下千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
二一添作[èr yī tiān zuò wǔ, ㄦˋ ㄧ ㄊㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ ˇ, ] (set phrase); go halves or fifty-fifty; share and share alike [Add to Longdo]
二十[èr shí wǔ, ㄦˋ ㄕˊ ˇ, ] twenty five; 25 [Add to Longdo]
二十[èr shí wǔ shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ˇ ㄕˇ, ] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions) [Add to Longdo]
二百[èr bǎi wǔ, ㄦˋ ㄅㄞˇ ˇ, ] idiot; stupid person; a dope [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] five; 5 [Add to Longdo]
[wǔ yī, ˇ ㄧ, ] 5-1 (May 1st) [Add to Longdo]
[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, ] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉, [Add to Longdo]
代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960) [Add to Longdo]
代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls [Add to Longdo]
光十色[wǔ guāng shí sè, ˇ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄙㄜˋ, ] brilliant colors [Add to Longdo]
六十岁[wǔ liù shí suì, ˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙㄨㄟˋ, / ] (in one's) fifties or sixties (years of age) [Add to Longdo]
[Wǔ Liáng, ˇ ㄌㄧㄤˊ, ] the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421) [Add to Longdo]
分之一[wǔ fēn zhī yī, ˇ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one fifth [Add to Longdo]
分熟[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked five minutes; medium (of steak) [Add to Longdo]
分美金[wǔ fēn Měi jīn, ˇ ㄈㄣ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄣ, ] nickel; five US cents [Add to Longdo]
[wǔ shí, ˇ ㄕˊ, ] fifty [Add to Longdo]
十铃[Wǔ shí líng, ˇ ㄕˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Isuzu [Add to Longdo]
千吨[wǔ qiān dūn, ˇ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] 5000 tons [Add to Longdo]
卅运动[wǔ sà yùn dòng, ˇ ㄙㄚˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] anti-imperialist movement of 30th May 1925, involving general strike esp. in Shanghai, Guangzhou, Hong Kong etc [Add to Longdo]
[Wǔ yuán, ˇ ㄩㄢˊ, ] (N) Wuyuan (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
口通商[wǔ kǒu tōng shāng, ˇ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥ ㄕㄤ, ] the five treaty ports forced on Qing China by the 1842 treaty of Nanjing 南京條約|南京条约 that concluded the First Opium War, namely Guangzhou 廣州|广州, Fuzhou 福州|福州, Ningbo 寧波|宁波, Xiamen or Amoy 廈門|厦门 and Shanghai 上海 [Add to Longdo]
[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 四運動|四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
大湖[Wǔ dà hú, ˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨˊ, ] Great Lakes [Add to Longdo]
大连池[Wǔ dà lián chí, ˇ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] (N) Wudalianchi (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
[wǔ tiān, ˇ ㄊㄧㄢ, ] five days [Add to Longdo]
子棋[wǔ zǐ qí, ˇ ㄗˇ ㄑㄧˊ, ] five-in-a-row (game similar to tic-tac-toe); Japanese: gomoku; gobang [Add to Longdo]
[wǔ guān, ˇ ㄍㄨㄢ, ] five sense organs of traditional Chinese medicine (nose eyes lips tongue ears 鼻目口舌耳); facial features [Add to Longdo]
家渠[Wǔ jiā qú, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
家渠市[Wǔ jiā qú shì, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ ㄕˋ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
[Wǔ zhài, ˇ ㄓㄞˋ, ] (N) Wuzhai (place in Shanxi) [Add to Longdo]
[Wǔ fēng, ˇ ㄈㄥ, ] (N) Wufeng (place in Hubei) [Add to Longdo]
峰土家族自治县[Wǔ fēng tǔ jiā zú zì zhì xiàn, ˇ ㄈㄥ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wufeng Tujiazu autonomous county in Hubei [Add to Longdo]
峰乡[Wǔ fēng xiāng, ˇ ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Wufeng (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, / ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
By the age of 25, she had lived in five different countries.25歳までに、彼女はつの異なる国で暮らしてきた。
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、お客たちは三々々帰り始めた。
It is a little after a quarter to eleven.11時十分前を少し過ぎています。
Ahhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.くーっ、ビールが臓六腑にしみわたる。やっぱり仕事の後はビールだね。
Our family consists of five members.うちの家族は人から成る。
It is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.あのプレイボーイと結婚するのはブロンドの女の子か、ブルーネットの女の子か分といったところだ。どちらもきれいだから。
In America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.アメリカなら、米は日本の分の一の程度の値段で手に入ります。
This is Watanabe Goroh.こちらは渡辺郎です。
There is five pencils here.ここに本の鉛筆がある。
This drawing dates back to the fifteenth century.この絵画は十世紀のものだ。
We're all at sea about where to take our company from here.これからどう会社を経営していったらいいのか、里霧中だ。
It took me five hours to make this kennel.この犬小屋を作るのに僕は時間かかった。 [M]
This man has been blind for five years at least.この人は目が見えなくなって年になる。
There are five ways to emancipate themselves from the bond of worldly passions.この煩悩のきずなから逃れるにはつの方法がある。
This box contains five apples.この箱にはリンゴがつ入っている。
This book consists of five chapters.この本は章から出来ている。
This tour takes in each of the five main islands.この旅行には主なつの島がどれも含まれている。
Which means that our perception of any situation depends only partly on sensory signals being received at that time.これはつまり、私たちがどんな状況を知覚する場合でも、私たちの知覚は、その時に感が知覚する信号だけに依存しているわけではないということである。
The car cost $5000 and did not run well at that.その車は千ドルもしたが、それにもかかわらず、まともに走らなかった。
This is five thousand yen in the Japanese Yen.これは日本円で千円です。
It took me five hours to finish the work.その仕事を終えるのに時間かかった。
In Switzerland spring comes in May.スイスでは月に春がくる。
And now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.そして次に、州についてですが、どんな州でもいいですから、その州がつか六つの地域に分かれていると考えてください。
I'll be there at five p.m.そちらには午後時に到着します。
There were 50 passengers on board the bus.そのバスには十人の乗客がいた。
The committee consists of five members.その委員会は人のメンバーから成る。
The committee consists of fifteen people.その委員会は十人で構成されている。
It's five o'clock somewhere now.どこかは今時だろう。
And so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.それで、過去の知識が、その知識に関するだいたい適切と思われる想定と混ざり合って、感によって提供される情報を増大させるために利用されるのである。
I wouldn't let a goof-up like that get to you. People have short memories and the one good thing about gossip is that it's short-lived.そんな失敗なんて気にするな。人の噂も七十日。みんなすぐに忘れるさ。
The new model car will be brought to market in May.その新型車は月に発売される。
The train is traveling at the rate of 50 miles an hour.その列車は時速十マイルの速さで走っている。
It is just five o'clock.ちょうど時です。
I have one thousand dollars in travelers' checks and five hundred in cash.トラベラーズチェックで千ドル、現金で百ドルです。
New York's Fifth Avenue is comparable to Ginza.ニューヨークの番街は銀座と比較される。
Mike got back from the library at five.マイクは図書館から時にもどった。
The bus leaves in five minutes.バスは分後に発車です。
Mary paid for her lunch with five dollars.メアリーは昼食代をドル払った。
Many restaurants and pubs are on Itsutsugi Street.レストランやパブはつ木通りにたくさんあります。
Whether you pick the Lions or Tigers to win, the results will be a toss-up because both teams are equally strong.ライオンズが勝つかタイガースが勝つか、分と分といったところ。どちらも、同じように強いから。
A worm will turn. [Proverb]一寸の虫にも分の魂。
The committee is composed of five students.委員会は人の学生で構成されている。
Count as one fractions of half a yen and over, but ignore those of less.一円以下は四捨入してよろしい。
We have five English classes a week.一週間に英語の授業が回もある。
The meeting lasted until 5.会議は時まで続いた。
In England, Labor Day is in May.英国では労働祭は月にある。
Our family consists of five members.家の家族は人からなる。
We knocked at the door for five minutes, but in vain.我々は分間ドアをノックしたが、無駄だった。
My sister-in-law had four children in five years.義理の姉は年間で四人の子供を生んだ。
The meeting began at five in the afternoon.会合は午後時に始まった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My... Then what were you doing near Wu Xing Mountain?[JA] 坊さんが行山に なぜ入った? Monkey King: Hero Is Back (2015)
- Save your breath.[CN] 上次我帮了你 结果判了 Brooklyn Housing (2017)
- Well, how do you know that if nobody ever told you?[CN] 但这件事要曝光 别说年内出狱 Brooklyn Housing (2017)
- No one's avoiding anyone. I was gonna give you a call later.[CN] 已经在你办公室等了十分钟了 Brooklyn Housing (2017)
Thanks to these women, my life will change a lot.[CN] 我从半年前开始 和这个来历不明的女人 开始了同居生活 Choices (2017)
We want to ask you to come to our village. To Gotō.[JA] 島の私たちの村に 来ていただけないでしょうか? Silence (2016)
Along with hundreds of innocent civilians in an attack that has decimated most of the known landmarks in the British capital.[JA] 現在 首脳人の死亡が確認され... London Has Fallen (2016)
Character...[CN] 那我们人之中 谁最符合你的喜好? Absolute (2017)
He's 20 pounds lighter, he's in better condition.[CN] 对 别放弃 再做个 做到位 CounterPunch (2017)
They need priests on Gotō.[JA] 島に司祭が必要ですか? Silence (2016)
And the problem is, the rest of the world is way ahead of us.[CN] 不戴头盔的话 没人能连续打天而不受伤 CounterPunch (2017)
50TH JAPAN OUTSTANDING LITERATURE PRIZE[CN] -年前的... Appeal (2017)
Shin, it's your new novel![CN] 我的人生卷入了个女人 并起了巨大的变化 Appeal (2017)
Ikitsuki and Gotō...[JA] 生月と島? ... Silence (2016)
- And if you had good news, you'd have done it already.[CN] 十分钟 你怎么不早点告诉我 因为我路过的时候才看到他 Brooklyn Housing (2017)
She basically told them both to make a move if they like each other.[JA] (山里) "四のの言ってんじゃねえ"と "好きだったら好きでね お互い動きなさいよ"と Who Will Survive? (2015)
- 15. - 15?[JA] - 一枚だ - 一 Eastwatch (2017)
I think it's still 50/50.[JA] まだ 分 くらいじゃないですか? The Riko Special (2016)
These boxing gyms that created legends and boxing champions... seem to no longer exist.[CN] 经营一个拳击馆大约需要万美元 (主管 帕特拉索中士) CounterPunch (2017)
If you're in control of your sexiness like Ms. Satsuki...[JA] 月さんほど 色気が操れる人ならね (山里)なるほど Nightie Nightmare (2016)
Winning a medal at the Olympics.[CN] 即便是职业拳击手 也不会连续打 CounterPunch (2017)
I got an offer for more money than I'll see my whole life, and you want me to turn it down based on a feeling that whatever happened to Chris happened to other people?[CN] 但我们的规模是你们的 Divide and Conquer (2017)
They will come to Gotō. They will search.[JA] 奴らが島に来て 検索して Silence (2016)
Nanaka Hiraki, age 20.[CN] 和这个女人同居了半年 The Mysterious Million Yen Women (2017)
I never would've taken the case.[CN] 我接下来的十个可能的案子 Mudmare (2017)
- Still five gold dragons?[JA] - 竜金貨枚かな? Eastwatch (2017)
Five Elements Mountain[JA] 行山 The Monkey King 2 (2016)
Put it down![CN] -年前 父亲夺走了三个人的性命 -把武器放下 Values (2017)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[CN] 我从半年前开始和个女人 开始了同居生活 Disbanded (2017)
You shouldn't be surprised to hear when Lil B-Hop signs his first pro contract, it's with Al Haymon.[CN] 你能想象出十万美金 就是为了不跟我的拳手打吗? CounterPunch (2017)
I do not know the people of Gotō.[JA] 島の人々を知らないのですか? Silence (2016)
- What I know is what you taught me.[CN] 不管是年还是七年 都无所谓了 我的参与很快就会变得太过危险 所以这是唯一的办法 Brooklyn Housing (2017)
Why didn't you wake me?[CN] 我要万美元 Brooklyn Housing (2017)
In Gotō, I was completely overwhelmed.[JA] 島では感動しました Silence (2016)
That's Midori Satsuki's move.[JA] 月(さつき)みどりさんの 手法ですからね Nightie Nightmare (2016)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[CN] 我从半年前开始 和这个女人开始了同居生活 Ready (2017)
- Are you willing to go on the record with this?[CN] 个我所谓的朋友揍了我一顿 等等 你是在说让你来了 Brooklyn Housing (2017)
- Okay, I hate to interrupt, but I need to ask a favor. - Anything.[CN] 诉讼双雄 第七季 第 Brooklyn Housing (2017)
To not fight![CN] 融资亿美元 30多年来 他首次让这项运动重返巅峰 CounterPunch (2017)
Besides, this kitty wandered into my room.[CN] 从半年前开始 和这个来历不明的女人 开始了同居生活 The Mysterious Million Yen Women (2017)
- Jesus, Mike![CN] 加洛的档案说他在丹伯里监狱 因使用致命武器袭击他人而加刑 Brooklyn Housing (2017)
You see this?[CN] 六年了 他从来没去打过街架 但在以前 CounterPunch (2017)
Five compressor blades were fractured and eight variable guide vanes missing.[JA] つの圧縮機ブレードが 破断していて 8個の可変ガイドベーンが 欠損していました Sully (2016)
Our bizarre lives together came to an end.[CN] 我从半年前开始 和个女人开始了同居生活 Confrontation (2017)
Glover has 500 men, Royce has 2,000.[JA] グラバーは百の兵 ロイスは二千の兵 Eastwatch (2017)
-His pentagon diagram would be perfect.[JA] パラメータの角形のやつ きれいに角形ですよね Mr. Perfect in the City (2016)
Five minutes. OK.[JA] 分/グッド The Whole Truth (2016)
Hey, don't even compare those two.[CN] 还想说初版都印十万本了 没想到已经卖光啦? Ready (2017)
Five minutes later, he's back in the race.[JA] その分後男は再び元気になった Eastwatch (2017)
Oh, there are temples on Wu Xing Mountain...[JA] ♪行山に、寺院あり。 Monkey King: Hero Is Back (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
四捨[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
四捨入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
二銭[にせんごりん, nisengorin] 2 Sen und 5 Rin, 2,5_Sen [Add to Longdo]
[ごたい, gotai] der_ganze_Koerper [Add to Longdo]
十音順[ごじゅうおんじゅん, gojuuonjun] Abfolge_der_50_jap.Silbenlaute [Add to Longdo]
大州[ごだいしゅう, godaishuu] die_fuenf_Erdteile [Add to Longdo]
[ごかん, gokan] die_fuenf_Sinne [Add to Longdo]
[ごこく, gokoku] die_5_Getreidearten, Getreide [Add to Longdo]
[ごりん, gorin] Olympische_Spiele [Add to Longdo]
輪大会[ごりんたいかい, gorintaikai] Olympische_Spiele [Add to Longdo]
里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] ratlos, hilflos [Add to Longdo]
重の塔[ごじゅうのとう, gojuunotou] 5-stoeckige_Pagode [Add to Longdo]
風薫る[かぜかおるごがつ, kazekaorugogatsu] Wonnemonat_Mai [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top