ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oblivion

AH0 B L IH1 V IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oblivion-, *oblivion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oblivion(n) การลืม, Syn. disregard, forgetfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblivion(อับลิฟ'เวียน) n. การถูกลืม,การสูญจากความทรงจำ,การให้อภัย, Syn. eclipse, extinction

English-Thai: Nontri Dictionary
oblivion(n) ความหลงลืม,ความลืมเลือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oblivionการไม่เอาโทษ, การยกโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
d it's only half-past the point of oblivion d d the hourglass on the table d d the walk before the run d d the breath before the kiss d d and the fear before the flames d d have you ever dit's only half-past the point of oblivion the hourglass on the table the walk before the run A Person of Interest (2011)
Or you can drink yourself into oblivion and hope it will all just go away.ไม่ก็ดื่มให้ลืม แล้วก็หวังว่าทุกอย่างเป็นแค่ฝันไป... All the Pretty Sources (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBLIVION AH0 B L IH1 V IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oblivion (n) ˈəblˈɪvɪəʳn (@1 b l i1 v i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埋没[mái mò, ㄇㄞˊ ㄇㄛˋ, / ] oblivion, #29,952 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
失念[しつねん, shitsunen] (n,vs) forgetting; lapse of memory; oblivion [Add to Longdo]
葬り去る[ほうむりさる, houmurisaru] (v5r,vt) to consign to oblivion [Add to Longdo]
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P) [Add to Longdo]
忘却[ぼうきゃく, boukyaku] (n,vs) lapse of memory; forgetfulness; oblivion; (P) [Add to Longdo]
埋もれ木[うもれぎ, umoregi] (n) (1) bogwood; bog oak; (2) oblivion; obscurity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oblivion \Ob*liv"i*on\, n. [L. oblivio, akin to oblivisci to
   forget: cf. OF. oblivion.]
   1. The act of forgetting, or the state of being forgotten;
    cessation of remembrance; forgetfulness.
    [1913 Webster]
 
       Second childishness and mere oblivion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Among our crimes oblivion may be set. --Dryden
    [1913 Webster]
 
       The origin of our city will be buried in eternal
       oblivion.               --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Official ignoring of offenses; amnesty, or general pardon;
    as, an act of oblivion. --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Forgetfulness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oblivion
   n 1: the state of being disregarded or forgotten [syn:
      {oblivion}, {limbo}]
   2: total forgetfulness; "he sought the great oblivion of sleep"
     [syn: {obliviousness}, {oblivion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top