ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zest

Z EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zest-, *zest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zest(n) ความสนุกสนาน, See also: ความเข้มข้น, ความอร่อย, Syn. gusto, enjoyment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zest(เซสทฺ) n. ความสนุก, ความมัน, ความเร่าร้อน, ความมีรสชาติ, สิ่งที่ทำให้สนุกหรืออร่อยหรือมีรสชาติ., See also: zesty adj., Syn. taste
zestful(เซสทฺ'ฟูล) adj. สนุก, มัน, อร่อย, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, มีรสชาติ., See also: zestfully adv. zestfulness n., Syn. thrilling

English-Thai: Nontri Dictionary
zest(n) ความยินดี, ความกระตือรือร้น, ความสนุก, ความมีรสชาติ, ความเอร็ดอร่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To add zest to the drink, first I put in some vanilla extract... then, of course, some egg yolks, and then, I have a secret ingredient.โอ้ ไม่ เพื่อเพิ่มรสชาติในการดื่ม ขั้นแรกผมสกัดวนิลาลงไป ตามด้วยไข่แดง และสูตรลับของผม The House Bunny (2008)
Which is why you're here... to prove that sprig of zest you feel is from saving Abigail, not from killing her dad.ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณมาที่นี่... เพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ความรู้สึกดี ที่คุณมี มันเป็นเพราะคุณได้ช่วยอบิเกล ไม่ใช่เพราะคุณฆ่าพ่อเธอ Amuse-Bouche (2013)
I didn't feel a sprig of zest when I shot Eldon Stammets.ผมไม่รู้สึกดี ตอนยิงเอลดอน สแตมเม็ตตส์ Amuse-Bouche (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zestHer disappearance gave zest to the mystery.
zestWit gives zest to conversation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZEST Z EH1 S T
ZESTFUL Z EH1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zest (n) zˈɛst (z e1 s t)
zestful (j) zˈɛstfəl (z e1 s t f @ l)
zestfully (a) zˈɛstfəliː (z e1 s t f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebenshunger { m }; Lebensfreude { f }zest for life [Add to Longdo]
Tatendrang { m }zest for action [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もりもり[morimori] (adv, n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto [Add to Longdo]
趣の有る;趣のある[おもむきのある, omomukinoaru] (exp) zestful; tasteful; elegant [Add to Longdo]
柚子胡椒;ゆず胡椒[ゆずこしょう;ゆずごしょう, yuzukoshou ; yuzugoshou] (n) condiment paste made from yuzu zest and chile peppers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zest \Zest\ (z[e^]st), n. [F. zeste, probably fr. L. schistos
   split, cleft, divided, Gr. ?, from ? to split, cleave. Cf.
   {Schism}.]
   [1913 Webster]
   1. A piece of orange or lemon peel, or the aromatic oil which
    may be squeezed from such peel, used to give flavor to
    liquor, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, something that gives or enhances a pleasant taste,
    or the taste itself; an appetizer; also, keen enjoyment;
    relish; gusto.
    [1913 Webster]
 
       Almighty Vanity! to thee they owe
       Their zest of pleasure, and their balm of woe.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
       Liberality of disposition and conduct gives the
       highest zest and relish to social intercourse.
                          --Gogan.
    [1913 Webster]
 
   3. The woody, thick skin inclosing the kernel of a walnut.
    [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zest \Zest\, v. t. [imp. & p. p. {Zested}; p. pr. & vb. n.
   {Zesting}.]
   1. To cut into thin slips, as the peel of an orange, lemon,
    etc.; to squeeze, as peel, over the surface of anything.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a relish or flavor to; to heighten the taste or
    relish of; as, to zest wine. --Gibber.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zest
   n 1: vigorous and enthusiastic enjoyment [syn: {gusto},
      {relish}, {zest}, {zestfulness}]
   2: a tart spicy quality [syn: {nip}, {piquance}, {piquancy},
     {piquantness}, {tang}, {tanginess}, {zest}]
   v 1: add herbs or spices to [syn: {zest}, {spice}, {spice up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top