ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*liveliness*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: liveliness, -liveliness-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liveliness(n) ความน่าสนใจ, See also: ความน่าตื่นเต้น
liveliness(n) ความมีชีวิตชีวา, See also: ความร่าเริง, Syn. animation, spiritedness

English-Thai: Nontri Dictionary
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ, ความร่าเริง, ความสดใส, ความสนุกสนาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"By her ease and liveliness,""ความสดใสร่าเริงของหล่อน" Becoming Jane (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคึกคัก(n) liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
ความมีชีวิตชีวา(n) liveliness, See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness, Syn. ความร่าเริง, ความสดใส, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่หลายคน
ความสนุกสนานร่าเริง(n) enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
liveliness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liveliness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebendigkeit { f }liveliness [Add to Longdo]
Lebhaftigkeit { f }liveliness [Add to Longdo]
Munterkeit { f }liveliness; high spirit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活気[かっき, kakki] (n) energy; liveliness; (P) [Add to Longdo]
元気はつらつ;元気溌剌[げんきはつらつ, genkihatsuratsu] (n, adj-na) full of energy; full of liveliness; full of pep [Add to Longdo]
元気印[げんきじるし, genkijirushi] (n) mark of liveliness; sign of activity [Add to Longdo]
減り張り;乙張り;乙張[めりはり;メリハリ, merihari ; merihari] (n, adj-no) (1) (uk) modulation (of voice); (2) variation; variety; (3) liveliness; full-bodied [Add to Longdo]
賑やかさ[にぎやかさ, nigiyakasa] (n) business; liveliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liveliness \Live"li*ness\, n. [From {Lively}.]
   1. The quality or state of being lively or animated;
    sprightliness; vivacity; animation; spirit; as, the
    liveliness of youth, contrasted with the gravity of age.
    --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. An appearance of life, animation, or spirit; as, the
    liveliness of the eye or the countenance in a portrait.
    [1913 Webster]
 
   3. Briskness; activity; effervescence, as of liquors.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sprightliness; gayety; animation; vivacity; smartness;
     briskness; activity. -- {Liveliness}, {Gayety},
     {Animation}, {Vivacity}. Liveliness is an habitual
     feeling of life and interest; gayety refers more to a
     temporary excitement of the animal spirits; animation
     implies a warmth of emotion and a corresponding
     vividness of expressing it, awakened by the presence of
     something which strongly affects the mind; vivacity is a
     feeling between liveliness and animation, having the
     permanency of the one, and, to some extent, the warmth
     of the other. Liveliness of imagination; gayety of
     heart; animation of countenance; vivacity of gesture or
     conversation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liveliness
   n 1: general activity and motion [syn: {liveliness},
      {animation}]
   2: animation and energy in action or expression; "it was a heavy
     play and the actors tried in vain to give life to it" [syn:
     {liveliness}, {life}, {spirit}, {sprightliness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top