Search result for

ทุกแห่ง

(36 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุกแห่ง-, *ทุกแห่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกแห่ง[ADV] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกหย่อมหญ้า, ทุกหัวระแหง, Example: ตำรวจออกตรวจตราหมดทุกแห่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll be everywhere at once, more powerful than a whisper, invading your dreams, thinking your thoughts for you while you sleep.เราจะอยู่ทุกแห่งหน เสียงกระซิบที่ทรงพลัง บุกเข้าไปในความฝัน คิดแทนคุณ ตอนคุณหลับ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
So while travel to and from the area won't be fully restored for several days, it looks like the danger is over.อย่างไรก็ตามในพื้นที่ใกล้เคียง จะยังไม่กลับคืนสภาพเดิมในเร็ววันนี้ ดูเหมือนว่าทุกแห่งปลอดภัยแล้ว Day of the Dead (2008)
I think it matches, being able to get the fragrance all over again.ฉันคิดว่ามันเข้ากันได้, สามารถ ทำให้มีกลิ่มหอมไปทุกหนทุกแห่งอีกครั้ง Episode #1.8 (2008)
All over again.ไปทุกหนทุกแห่งอีกครั้ง Episode #1.8 (2008)
We will come at them everywhere.เราจะตามหาพวกเขาทุกแห่ง Body of Lies (2008)
Every prison has a backup generator.คุกทุกแห่ง มี เครื่องสำรองไฟ Under & Out (2008)
I know where he lives, and I swear to you, I will track him down, and I will make him suffer, and I will make sure that he knows his father was responsible.ฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน สาบานได้ แันจะตามเขาไปทุกแห่ง ฉันจะทำให้เขาเจ็บปวด และรับรู้ว่านี่เป็นเพราะพ่อของเขา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
We can't dig deep on any of them. We don't have time.เราคงลงไปล้วงลูกทุกแห่งไม่ได้ ไม่มีเวลาขนาดนั้น Duplicity (2009)
Temperatures are rising with incredible velocity in hot zones across the globe.อุณหภูมิมันสูงขึ้นด้วย อัตราความเร่งที่เหลือเชื่อ ในจุดร้อนทุกแห่ง รอบโลกเลย 2012 (2009)
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง 2012 (2009)
Preachers of many religious denominations have taken their message of the end to the strwets all over the U.S.นักบวชในหลายศาสนา ต่างก็ได้นำข่าวการ สิ้นสุดของโลก ไปพูดต่อทุกแห่งทั่วทั้งสหรัฐฯ 2012 (2009)
That domed main terminal, is the first of its kind, a precursor of everything from JFK to de Gaulle.และอาคารผู้โดยสารรูปโดมนั่น ที่นี่เป็นแห่งแรก ก่อนหน้าทุกแห่ง ตั้งแต่ JFK ไปจนถึง เดอโกล เลย Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกแห่ง[adv.] (thuk haeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever   FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anywhere[PRON] ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม
anywhere[ADV] ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม, Syn. wherever, in any place, everywhere
anywheres[ADV] ทุกแห่ง
all over[IDM] ทุกแห่งหน, See also: ทุกที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alow(อะโล') adv. ไปทางข้างล่าง,อยู่ใต้. -alow and aloft ทุกหนทุกแห่ง, Syn. everywhere
anyplace(เอน'นีเพรสฺ) adv. ที่ไหนก็ตาม,ทุกหนทุกแห่ง, Syn. anywhere)
anywhere(เอน'นีแวร์) adv. ที่ไหนก็ตาม,ไหน ๆ ,ทุกแห่ง (in,at,or to any place)
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo
immanent(อิม'มะเนินทฺ) adj. อยู่ภายใน,ดำรงอยู่ภายใน,ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง,อยู่ภายในจิต, See also: immanence,immanency n., Syn. inherent
in line programโปรแกรมแทรกชุดคำสั่งแทรกหมายถึง ชุดคำสั่งส่วนหนึ่งที่เขียนแทรกไว้ในโปรแกรม ใช้ชื่อที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ คำสั่งกลุ่มนี้ โดยปกติ จะประกอบด้วยคำสั่งหลายคำสั่ง ที่ผู้ทำโปรแกรมนำมารวมไว้ ชุดคำสั่งแทรกนี้จะต้องกำหนดชื่อคำสั่งไว้ตอนต้นโปรแกรม เมื่อใดก็ตาม ที่มีการเรียกชื่อคำสั่งที่กำหนดนี้ ก็จะเท่ากับเป็นการเรียกใช้กลุ่มคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งนี้ทั้งชุด ชุดคำสั่งแทรกนี้ เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่เรียกใช็โปรแกรมนี้อยู่ หรือทุกแห่งที่ต้องการใช้คำสั่งกลุ่มนั้นมีความหมายเหมือน macro instruction, macro program
omnipresent(ออมนิเพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่ทั่วทุกแห่งในขณะเดียวกัน, Syn. pervasive
over(โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
omnipresence(n) การอยู่ทั่วไปทุกแห่งในเวลาเดียวกัน
omnipresent(adj) อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
pantheism(n) ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ทุกแห่ง
throughout(adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ
wherever(adv) ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top