ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชี้ขาด

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชี้ขาด-, *ชี้ขาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้ขาด[V] judge, See also: arbitrate, make a final decision, decide, rule, Syn. ตัดสิน, พิจารณา, พิพากษา, วินิจฉัย, Example: คำตัดสินของศาลชี้ขาดว่าจำเลยสมควรถูกประหารชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชี้ขาดก. สั่งเด็ดขาด, วินิจฉัยเด็ดขาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it makes all the difference in the world between success and failure.มันชี้ขาดความสำเร็จหรือล้มเหลว Schindler's List (1993)
The pity of Bilbo may rule the fate of many.ความเสียดายของบิลโล อาจจะชี้ขาดชะตาของใครอีกมาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
If he makes the wrong decision, then we have no choice but to decide for him.แล้วถ้าเค้าตัดสินใจผิดล่ะ ไม่มีทางเลือก ที่จะชี้ขาดให้เค้า My Tutor Friend (2003)
Maybe today is the D-day.บางทีวันนี้อาจเป็นการตัดสินชี้ขาดนะ Crazy First Love (2003)
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้ The Corporation (2003)
Fox 13 vice-president and general manager Bob Linger says the station has been completely vindicated by the ruling...รองประธานและผู้จัดการใหญ่ของฟอกซ์ 13 มร.บ๊อบ ลิงเงอร์กล่าวว่า สถานีได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่มีความผิดจากคำชี้ขาดนี้... สิ่งที่ฟอกซ์ไม่ยอมรายงานก็คือ The Corporation (2003)
Huh. Tom, this is no time for turf wars.และเราก็ไม่ควรทำตัวเป็นผู้ชี้ขาด ถ้าเราไม่ใช่ Yankee White (2003)
In ancient Sparta, important matters were decided by who shouted loudest.ชนเผ่ากรีกโบราณสปารตา, สถานการณ์สำคัญถูกชี้ขาดได้ด้วยคนที่เสียงดังสุด Doubt (2008)
Well, why do you get to decide, Jeff?แล้วไง.. นายมีอำนาจชี้ขาดตั้งแต่เมื่อไหร่ เจฟฟ์? The Ruins (2008)
I believe the history of all successful endeavors can be reduced to a series of decisive moments.ผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์ ที่บันทึกหนทางแห่งความสำเร็จ ถูกเขียนขึ้นมาสำหรับ ช่วงเวลาตัดสินชี้ขาด Duplicity (2009)
TheLeague represents an influential group of businessmen who are tired of criminals undermining local enterprise.ผู้มีอำนาจชี้ขาด ของกลุ่มนักธุรกิจที่พยายาม ต่อต้านอาชญากรรม Albification (2009)
We have the madsen verdict.เีราได้รับคำตัดสินชี้ขาดคดีของเมดเซ่นได้ Episode #1.1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule   FR: arbitrer ; juger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbitrate[VT] ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
arbitrate[VI] เป็นผู้ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง, Syn. settle peacefully, smooth out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
decide(ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขาด vi. ตัดสิน,ชี้ขาด, Syn. determine ###A. waver
decisive(ดิไซ'ซิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะชี้ขาด,แน่วแน่,ซึ่งตัดสินใจแล้ว., See also: decisiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
decide(vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
referee(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,กรรมการตัดสิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top