Search result for

dura

(118 entries)
(1.5379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dura-, *dura*
Possible hiragana form: づら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durable[ADJ] ทนทาน, See also: ทน, ยืนนาน, คงทน, แข็งแกร่ง, Syn. enduring, long-lasting, impervious
duration[N] เวลา, See also: ช่วงเวลา, Syn. span, continuation
durative[ADJ] ซึ่งต่อเนื่องกัน (ทางไวยากรณ์), See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ์
durability[N] ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
durable(ดิว'ระเบิล) adj. ทนทาน,ใช้ทน,ยั่งยืน. n. สิ่งของที่ใช้ทน., See also: durability n. ดูdurable durableness n. ดูdurable durably adv. ดูdurable
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
endurable(เอนดิว'ระเบิล) adj. ซึ่งอดทนได้,ซึ่งสามารถทนได้., See also: endurably adv. ดูendurable
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
indurate(อิน'ดูเรท) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้ด้าน,ทำให้ดื้อ,ทำให้ไร้ความรู้สึก,ทำให้คุ้นเคย,ยืนยัน. vi. กลายเป็นแข็ง,ยึดมั่น, Syn. harden
induration(อินดูเร'เชิน) n. การทำให้แข็งตัว,การทำให้ด้าน,การแข็งตัวเป็นหิน,บริเวณเนื้อเยื่อแข็ง., See also: indurative adj.
obdurate(ออบ'ดูริท) adj. ใจแข็ง,ดื้อรั้น, See also: obduracy n., Syn. stubborn
pandurate(แพน'ดิวเรท) adj. คล้ายใบพาย

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dura mater; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dura mater; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
durainดูเรน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dural sacถุงเยื่อดูรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duramen; heartwoodแก่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
durante absentia (L.)ระหว่างที่ไม่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante bene placito nostro (L.)ตามพระราชอัธยาศัย [ดู during His Majesty's pleasure และ during Her Majesty's pleasure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vita (L.)ระหว่างมีชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vituitate (L.)ระหว่างที่เป็นม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duraเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก [การแพทย์]
Duraแข็ง [การแพทย์]
Dura Leptomeningesเยื่อหุ้มสมองดูรา [การแพทย์]
Dura Materเยื่อดูรา,เยื่อหุ้มชั้นนอกของสมองและไขสันหลัง,เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกสุด,เยื่อดูร่า,เยื่อหุ้มสมอง,ดูรามาเตอร์,ดูรามาเตอร์,เยื่อหุ้มสมอง [การแพทย์]
dura materดูรามาเตอร์, เยื่อหุ้มชั้นนอกสุดของสมองและไขสันหลังเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Durable goodsสินค้าคงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Dural Sinusหลอดเลือดดำของดูรา [การแพทย์]
Duraluminดูราลูมิน [การแพทย์]
Durationช่วงเวลา,ระยะเวลา,ช่วงกว้าง,ความกว้าง,ระยะ,ช่วงความกว้าง,ช่วงเวลา,ระยะเวลาที่ยาให้ผลในการรักษา,ช่วง,ความกว้างของคลื่นไฟฟ้า,ความยาวนาน [การแพทย์]
duration curveduration curve, โค้งช่วงเวลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
durations (n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Duration of the seizure?ชักนานแค่ไหน Lucky Thirteen (2008)
The sun with the arc over the sky stands for time, duration.ดวงอาทิตย์กับเรือบนฟ้า หมายถึงเวลา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Please leave your cell phones turned... off for the duration of the flight.และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตลอดการเดินทางนี้ Made of Honor (2008)
Your honor,we are requesting that the defendant be Remanded into custody for the duration of the trial.ท่านผู้พิพากษา เราขอให้คุมขังจำเลย ตลอดระยะเวลาพิจารณาคดี Eggtown (2008)
You are hereby remanded into federal custody for the duration of your trial.คุณจะถูกคุมขังตั้งแต่บัดนี้ จนจบการพิจารณาคดี Eggtown (2008)
To reach out to the residential agency in durango.เข้าไปหาข้อมูลในหน่วยงานที่ดูแรนโก Shut Down (2008)
Duration...ความหนาแน่นจากระดับสุทธิประชากร... Ben 10: Alien Swarm (2009)
Durastrong, 40-gallon trashliners.ทนสุดๆ ไอ้ถ้งขยะ 40 แกลลอนนี่ Nothing But the Blood (2009)
"Roadtrip" is highly durable material ... used to make floors.ถนน คือ วัสดุที่คงทนมาก เราใช้ทำพื้นห้อง Dogtooth (2009)
Bathroom visits... and duration.การเข้าห้องน้ำ และช่วงเวลา Chuck Versus the Colonel (2009)
- And for the same duration-- 2 minutes, 17 seconds.- เป็นระยะเวลาเท่ากัน 2 นาที 17 วินาที No More Good Days (2009)
I shall be in my quarters for the duration.ฉันจะอยู่ในส่วนของฉัน ตามระยะเวลา. Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duraBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
duraA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
duraThis seems expensive, but it's so durable it will pay in the long run.
duraThese trousers are made of durable cloth.
duraThis machine is inferior to that one in durability.
duraHe checked the durability of the house before buying it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืน[ADJ] long-lasting, See also: durable, long, lasting, enduring, Syn. นาน, ยาว, ยืด, Ant. สั้น, Example: คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ
เหนียว[ADJ] tough, See also: durable, strong, resilient, inflexible, Example: บอลลูนมีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่มีลักษณะเหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai definition: ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดไม่เข้าได้ง่าย, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย
ความมั่นคง[N] stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
เพชรดา[N] hardness, See also: durability, Thai definition: ความแข็ง, ความคงแก่ฟัน, ความอยู่คง
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ครุภัณฑ์[N] durable articles, See also: durable goods, heavy-duty articles, Example: นี่คือรายการยืมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา, Thai definition: ของที่ใช้ทนทาน
ความคงทน[N] durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น
ความทน[N] durability, See also: sturdiness, bearableness, last, hardiness, stability, Syn. ความทนทาน, ความคงทน, Ant. ความบอบบาง, ความเปราะบาง
ความทนทาน[N] durability, See also: endurance, stability, permanence, Syn. ความทน, Ant. ความเปราะบาง, Example: ภาชนะนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ทน[adj.] (chai thon) EN: durable ; hard-wearing   
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā thī yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā yāng yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DURA    D UH1 R AH0
DURAN    D ER0 AE1 N
DURAY    D UH1 R EY0
DURANG    D ER0 AE1 NG
DURAZO    D UH0 R AA1 Z OW0
DURANT    D UH1 R AH0 N T
DURALL    D Y UW1 R AH0 L
DURAN'S    D ER0 AE1 N S
DURAKON    D UH1 R AH0 K AH0 N
DURABLE    D UH1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
durable    (n) (d y u@1 r @ b l)
durance    (n) (d y u@1 r @ n s)
durables    (n) (d y u@1 r @ b l z)
duration    (n) (d y u1 r ei1 sh @ n)
durations    (n) (d y u1 r ei1 sh @ n z)
durability    (n) (d y u@2 r @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
イギリス領ホンデュラス[イギリスりょうホンデュラス, igirisu ryou hondeyurasu] (n) British Honduras [Add to Longdo]
クマツヅラ科;熊葛科[クマツヅラか(クマツヅラ科);くまつづらか(熊葛科), kumatsudura ka ( kumatsudura ka ); kumatsuduraka ( kuma kuzu ka )] (n) Verbenaceae (vervain family of plants) [Add to Longdo]
ジュラルミン(P);ジェラルミン[, jurarumin (P); jierarumin] (n) duralumin; (P) [Add to Longdo]
ツヅラフジ科;葛藤科[ツヅラフジか(ツヅラフジ科);つづらふじか(葛藤科), tsudurafuji ka ( tsudurafuji ka ); tsudurafujika ( kattou ka )] (n) Menispermaceae (moonseed family of plants) [Add to Longdo]
ヅラ[, dura] (n) (from かつら) (See 鬘) hairpiece; wig [Add to Longdo]
デュラルミン[, deyurarumin] (n) duralumin [Add to Longdo]
デュレイション[, deyureishon] (n) duration [Add to Longdo]
ホンジェラス;ホンジュラス[, honjierasu ; honjurasu] (n) Honduras [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孕期[yùn qī, ㄩㄣˋ ㄑㄧ, ] duration of pregnancy [Add to Longdo]
持久[chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, ] duration; endure; lasting [Add to Longdo]
有耐久力[yǒu nài jiǔ lì, ㄧㄡˇ ㄋㄞˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] durable [Add to Longdo]
耐久[nài jiǔ, ㄋㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, ] durable; long-lasting [Add to Longdo]
耐用[nài yòng, ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ, ] durable [Add to Longdo]
耐用品[nài yòng pǐn, ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] durable goods [Add to Longdo]
耐穿[nài chuān, ㄋㄞˋ ㄔㄨㄢ, 穿] durable; proof against wear and tear [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
手続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
手続き形言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
非手続き型言語[ひてつづきかたげんご, hitetsudukikatagengo] nonprocedural language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dura \Du"ra\, n.
   Short form for {Dura mater}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dura
   n 1: the outermost (and toughest) of the 3 meninges [syn: {dura
      mater}, {dura}]

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 dura
    hard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top