ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impervious

IH2 M P ER1 V IY0 AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impervious-, *impervious*, imperviou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impervious[ADJ] ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง, See also: ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง, Syn. impenetrable, impermeable, Ant. permeable, pervious
impervious[ADJ] ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน, See also: ที่ผ่านไม่ได้, Syn. impenetrable, impermeable, Ant. permeable, pervious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., Syn. See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im

English-Thai: Nontri Dictionary
impervious(adj) ผ่านไม่ได้,ทึบ,เข้าไม่ได้,ไม่อนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impervious rock; impermeable rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impervious; impenetrable๑. -ผ่านไม่ได้๒. ไม่ยอมให้ผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
impervious blanketimpervious blanket, ผืนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impervious coreimpervious core, แกนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fortunately, I'm shallow so I'm impervious to that.โชคดีที่ผมเป็นพวกคิดอะไรตื้นๆ Latter Days (2003)
Impervious...เป็นพวกคิดตื้น... .. Latter Days (2003)
Becoming invisible, changing size on demand or remaining impervious to flame.ล่องหน, เปลี่ยนขนาด หรือป้องกันไฟ. Fantastic Four (2005)
RIPLEY has control. The system's impervious to human interference.ริปลี่ควบคุมทุกอย่าง ที่ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง WarGames: The Dead Code (2008)
MRI, thermal imaging, PET scan, but it was impervious.MRI, ตรวจจับอุณหภูมิ, PET สแกน แต่รังสีผ่านมันไม่ได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
The fearlessness in the face of danger, the imperviousness to pain.ใบหน้าที่ปราศจากความกลัว การอดทนต่อความเจ็บปวด Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Would that item be impervious to sabotage?คุณว่าสิ่งของเหล่านั้นเคยจะรู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนบ้างรึเปล่า? Advanced Criminal Law (2009)
Fool, the super tank is impervious to all weapons...เจ้าโง่ ซูเปอร์แทงค์ไม่กระทบกระเทือน ต่ออาวุธทุกชนิด Weapons Factory (2009)
Second, my system is flawless, and my encryption is exquisitely impervious.ประการที่สอง ระบบของผมโปร่งใส และการเข้ารหัสของผม ไม่ได้เข้าอย่างง่ายดาย Dark Matter (2010)
Rhino's Horn Defence is impervious to any technique.นอของท่านป้องกันได้ทุกกระบวนท่า Kung Fu Panda 2 (2011)
Even in manhattan, no one's impervious.แม้กระทั่งแมนฮัตตัน ไม่ได้รับอนุญาต The Kids Are Not All Right (2011)
Apparently he's impervious to compulsion.เห็นแล้วว่าเขาไม่สามารถบังคับได้ Disturbing Behavior (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperviousGaloshes are impervious to water.
imperviousHe is impervious to reason.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERVIOUS    IH2 M P ER1 V IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impervious    (j) ˈɪmpˈɜːʳvɪəʳs (i1 m p @@1 v i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kugelsicher {adj}impervious to bullets [Add to Longdo]
regendicht {adj}impervious to rain [Add to Longdo]
unempfindlich {adj} (gegen)impervious (to) [Add to Longdo]
wasserdicht {adj}impervious to water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水を通さない[みずをとおさない, mizuwotoosanai] (adj-i) impervious to water [Add to Longdo]
無感覚[むかんかく, mukankaku] (adj-na,n) numb; impervious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impervious \Im*per"vi*ous\, a. [L. impervius; pref. im- not +
   per through + via way. See {Voyage}.]
   Not pervious; not admitting of entrance or passage through;
   as, a substance impervious to water or air.
   [1913 Webster]
 
      This gulf impassable, impervious.    --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The minds of these zealots were absolutely impervious.
                          --Macaulay.
 
   Syn: Impassable; pathless; impenetrable; imperviable;
     impermeable. -- {Im*per"vi*ous*ly}, adv. --
     {Im*per"vi*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impervious
   adj 1: not admitting of passage or capable of being affected; "a
       material impervious to water"; "someone impervious to
       argument" [syn: {impervious}, {imperviable}] [ant:
       {pervious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top