Search result for

duran

(48 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duran-, *duran*
Possible hiragana form: づらん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability

English-Thai: Nontri Dictionary
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
durante absentia (L.)ระหว่างที่ไม่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante bene placito nostro (L.)ตามพระราชอัธยาศัย [ดู during His Majesty's pleasure และ during Her Majesty's pleasure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vita (L.)ระหว่างมีชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vituitate (L.)ระหว่างที่เป็นม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To reach out to the residential agency in durango.เข้าไปหาข้อมูลในหน่วยงานที่ดูแรนโก Shut Down (2008)
That's a true story. Do you guys know Duran Duran? Yeah.เราเพิ่มมันฝรั่งอีกหน่อยดีมั้ย? Our Family Wedding (2010)
They gave me this tie, man. This is a Duran Duran tie.ทำไมปลามันแบนอย่างนั้นล่ะ Our Family Wedding (2010)
Remember when you were nine, and you melted that stick of butter on the brand new VCR with the Duran/Leonard fight tape still in it?ฉันได้ยินมาว่านายเก่งเลียนเสียงของยุน มุนซิกใช่มั้ย? ฉันได้ยินมาว่าคุณทำเป็นยุนมุนซิกได้ ทำให้พวกเราดูสักครั้งซิ Our Family Wedding (2010)
I think we should open with "Rio" by Duran Duran.ฉันคิดว่าเราควรจะเปิดตัวด้วยเพลง Rio ของ Duran Duran Special Education (2010)
You are jetting to Durant, Oklahoma, because in the last 3 days, two women have been found dead after being sexually tortured and then blinded with a sulfuric acid solution.คุณกำลังจะได้ไปที่ ดูแรนท์ โอกลาโฮมา เพราะ 3 วันที่ผ่านมา พบศพผู้หญิง 2 ราย Proof (2011)
♪ On the great Duranteแห่งความโดดเด่น Heart (2012)
How about a little Duran Duran? Is that okay?ถ้าเป็น Durran Durran ล่ะ โอเคมั้ย Big Brother (2012)
(Duran Duran's "Hungry Like the Wolf" begins)(Duran Duran's "Hungry Like the Wolf" begins) Big Brother (2012)
(Duran Duran's "Rio" begins)(Duran Duran's "Rio" begins) Big Brother (2012)
Duran, you're gonna play lookout while Smitty sets up the video feed.ดูแรน นายไปต้องลงไปเล่นอย่างระวัง ขณะที่สมิทตี้ติดตั้งระบบวีดีโอ Stealing Home (2012)
Kelly Duran -- boxer.เคลลี่ ดูแรน -- นักมวย Heartache (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
ความอึด[n.] (khwām eut) FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความมั่นคง[n.] (khwām mankhong) EN: stability ; durability ; endurance ; security   FR: stabilité [f] ; sécurité [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
กลางคืน[adv.] (klāngkheūn) EN: at night ; during the night ; in the deep of night ; nocturnal   FR: durant la nuit ; pendant la nuit ; de nuit ; la nuit ; nuitamment ; nocturne
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
DURAN    D ER0 AE1 N
DURANG    D ER0 AE1 NG
DURANT    D UH1 R AH0 N T
DURAN'S    D ER0 AE1 N S
DURANDO    D UH0 R AA1 N D OW0
DURANGO    D ER0 AE1 NG G OW0
DURANTE    D UH0 R AA1 N T IY0
DURANT'S    D ER0 AE1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
durance    (n) (d y u@1 r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
頑張り[がんばり, ganbari] (n) tenacity; endurance; (P) [Add to Longdo]
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance [Add to Longdo]
根比べ;根競べ[こんくらべ, konkurabe] (n,vs) endurance contest; test of endurance [Add to Longdo]
持久[じきゅう, jikyuu] (n,vs) endurance; persistence; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top