ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iso

   
188 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iso-, *iso*
Possible hiragana form: いそ
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Isometry {f} [math.] (n ) is a transformation that preserves the shape and size of the object (a mean in maths)

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., S. concentration camp
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
episodic(adj) ที่เป็นตอนๆ, ชั่วคราว เช่น Researchers had already associated with specific, episodic climate changes.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isobar[N] เส้นบนแผนที่อากาศที่ลากเชื่อมจุดที่มีความกดอากาศเท่ากัน
isogon[N] รูปหลายเหลี่ยมที่มีมุมทุกด้านเท่ากัน
isomer[N] ธาตุที่มีสารประกอบเหมือนกันแต่คุณสมบัติต่างกัน
isolate[N] คนหรือของที่แยกออกมาเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา
isolate[ADJ] โดดเดี่ยว, Syn. alone, Ant. together
isolate[VT] แยก (ความคิด, ปัญหา, สถานการณ์), Syn. separate
isolate[VT] แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน, See also: ปลีกตัวออก, Syn. separate, detach, cut off, Ant. mix, unite, join
isolate[VT] แยกสารตัวหนึ่งออกจากสารตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษา, Syn. separate, Ant. combine
isotope[N] ไอโซโทป, See also: ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน โดยมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเหมือนกันแต่จำนวนนิวตร
isolable[ADJ] ที่สามารถแยกออกมาได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isoInternational Organization for Standardizationองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
iso-abbr. เท่ากัน,เหมือนกัน
isolatable(ไอ'ซะเลททะเบิล) adj., See also: isolable isolatability n.
isolate(ไอ'ซะเลท) vt. แยกออก,แยกตัวออก,ทำให้เป็นฉนวน. adj. ซึ่งแยกตัวออกต่างหาก., See also: isolator n., Syn. separate,detach,quarantine
isolation(ไอซะเล'เชิน) n. การแยกออก,การแยกตัวอยู่ต่างหาก
isotonic(ไอซะทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับการละลายที่มีความดันออสโมซิสเท่ากัน
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
aniso-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "ไม่เท่ากัน" , "ไม่เสมอกัน"

English-Thai: Nontri Dictionary
isolate(vt) แยกจากกัน,ปลีกออกไป,ตีตัวออกห่าง
isolation(n) การแยกจากกัน,การปลีกตัวออก
isosceles(adj) หน้าจั่ว
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
benison(n) คำอวยพร,พร,การอวยพร
bison(n) วัวกระทิง,วัวป่า
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
caparison(vt) ประดับ,ตกแต่ง,แต่งตัว
comparison(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,การอุปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ISO (International Organization for Standardization)ไอโซ (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ISO (International Organization for Standardization)ไอโซ (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
isobilateral leaf; isolateral leaf; unifacial leafใบสองด้านเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isobilateral mesophyllมีโซฟิลล์สองด้านเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isocarbเส้นคาร์บอนเท่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isocarpicมีคาร์เพลเท่ากลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isochemical metamorphism; treptomorphismการแปรสภาพคงองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isochronousเสมอเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
isochronousเสมอเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
isoclinal foldingการคดโค้งของหินแบบพับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ISO 14000มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยให้ ISO 14000 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [สิ่งแวดล้อม]
ISO 14000 Series Standardsระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 14000 [TU Subject Heading]
ISO 14001 Standardระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 14001 [TU Subject Heading]
ISO 9000 Series Standardsระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000 [TU Subject Heading]
ISO 9001 Standardระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9001 [TU Subject Heading]
ISO 9002 Standardระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9002 [TU Subject Heading]
Iso Cold Antibodiesเซลล์ของผู้อื่น [การแพทย์]
Iso-Electric Intervalเส้นมาตรฐาน [การแพทย์]
Iso-Osmoticไอโซออสโมติก [การแพทย์]
Iso-Proterenolไอโซโพรเทอรีนอล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ISO, International Organization for Standardization (n phrase abbrev org uniq ) ความไวแสงของฟิล์มในการถ่ายภาพหรือตัวเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายรูป
isoscelesหน้าจั่ว (สามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน)
isotropic (uniq) สายอากาศในจิตนาการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Run all calls through here with an ISO on room 117.ดักฟังโทรศัพท์ที่นี่ทั้งหมด โดยเฉพาะที่ห้อง 117 The Bourne Ultimatum (2007)
Our results are published in this report, but the upshot is that unr complies with every standard set forth in the international environmental management system-- iso 14001.ผลที่เราตรวจสอบทั้งหมดอยู่ใน รายงานฉบับนี้ครับ แต่ผลสรุปก็คือUNRได้ปฏิบัติตาม ทุกมาตฐานที่กำหนดไว้ ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 4 I Agree, It Wasn't Funny (2009)
The ISOs shattered it.แต่ไอโซทำให้พ่อตาสว่าง TRON: Legacy (2010)
The Black Guard were executing ISOs in the streets.อัศวินดำสังหารเหล่าไอโซตามท้องถนน TRON: Legacy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isoHe is always isolated from his fellow workers.
isoI feel exactly the same as Mr Isoda.
isoIn medical research, one of the first problems is to isolate the cause of the disease.
isoIn order to isolate him from bacteria, and such, he is not allowed visitors.
isoIsolation is the common lot of man.
isoNo nation can exist completely isolated from others.
isoSeveral cottages have been isolated by the flood water.
isoThe country is isolated economically and politically.
isoThe infectious case was isolated from other patients.
isoThe Isonos would often go hiking.
isoThe more stubborn you are, the more isolated you become.
isoThere are isolated rain showers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอเอสโอ[N] International Organization for Standardization, See also: ISO, Syn. ไอโซ, องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว[N] isosceles triangle, Syn. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, Example: พิมพ์สร้างองค์พระระยะหลังๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมากกว่าสี่เหลี่ยม, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน และมีมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมนั้นเท่ากัน
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว[N] isosceles triangle, Syn. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว, Example: พระนางพญาวัดจุฬามณีเป็นเนื้อดินเผารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ยกกรอบเป็นขอบสามเหลี่ยม, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านคู่หนึ่งยาวเท่ากัน
อ้างว้าง[V] isolate, See also: seclude, Syn. ว้าเหว่, เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, โดดเดี่ยว, Example: ชายชรารู้สึกอ้างว้างและวังเวงอย่างที่สุดที่ถูกปล่อยให้ต้องผจญกับฝูงชนที่ไม่เคยพบเจอ
เก็บเนื้อเก็บตัว[V] be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
ไอโซโทป[N] isotope, Example: ไอโซโทปมีสองชนิด คือ ไอโซโทปที่เสถียร กับไอโซโทปที่ไม่เสถียร, Thai definition: อะตอมของธาตุเดียวกัน แต่มีจำนวนนิวตรอนที่นิวเคลียสต่างกัน, Notes: (อังกฤษ)
แตกฝูง[V] be separated from the herd, See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one's group, Syn. แตกพวก, แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ, Example: ลูกเป็ดแตกฝูงวิ่งซุกหัวตามพุ่มหญ้าข้างทาง, Thai definition: ปลีกตัวออกจากหมู่, มีความประพฤติหรือความเห็นผิดแผกไปจากหมู่
กัน[V] separate, See also: isolate, Syn. แยก, Example: ตำรวจกันผู้ต้องหาจากฝูงชนที่เข้ารุมดูแผนฆาตกรรม
ความโดดเดี่ยว[N] solitude, See also: isolation, solitary, seclusion, Syn. ความเดียวดาย, ความอ้างว้าง, ความเปล่าเปลี่ยว, Example: คุณยายรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเมื่อถูกลูกหลานพามาทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรา
ความเป็นส่วนตัว[N] privacy, See also: isolation, seclusion, retirement, Ant. ความเป็นสาธารณะ, ความเป็นส่วนรวม, Example: คนที่เป็นดาราต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปโดยปริยาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
ไอเอสโอ[X] (Ai.Ēs.Ō.) EN: ISO   FR: ISO
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
บ้า[v.] (bā) EN: lose one's mind   FR: perdre la raison ; perdre la tête
แบบบ้าน[n. exp.] (baēp bān) FR: plan de maison [m]
แบบแปลนบ้าน[n. exp.] (baēp plaēn bān) EN: house plan   FR: plan de maison [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISOM AY1 S AH0 M
ISON IH1 S AH0 N
ISODA IY2 S OW1 D AH0
ISOLA AY0 S AA1 L AH0
ISOBEL AY1 S AO0 B EH2 L
ISOLDE IH0 S OW1 L D AH0
ISOLDE IH1 S OW0 L D
ISOMER AY1 S AH0 M ER0
ISOETEC AY1 S OW0 T EH2 K
ISOMERS AY1 S AH0 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Isobel (n) ˈɪzəbɛl (i1 z @ b e l)
isobar (n) ˈaɪsəbaːr (ai1 s @ b aa r)
isobars (n) ˈaɪsəbaːz (ai1 s @ b aa z)
isolate (v) ˈaɪsəlɛɪt (ai1 s @ l ei t)
isotope (n) ˈaɪsətoup (ai1 s @ t ou p)
isolated (v) ˈaɪsəlɛɪtɪd (ai1 s @ l ei t i d)
isolates (v) ˈaɪsəlɛɪts (ai1 s @ l ei t s)
isotherm (n) ˈaɪsəθɜːʳm (ai1 s @ th @@ m)
isotopes (n) ˈaɪsətoups (ai1 s @ t ou p s)
isolating (v) ˈaɪsəlɛɪtɪŋ (ai1 s @ l ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同位素[tóng wèi sù, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, ] isotope, #22,912 [Add to Longdo]
隔绝[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated (from the world); disconnected, #24,654 [Add to Longdo]
孤岛[gū dǎo, ㄍㄨ ㄉㄠˇ, / ] isolated region, #26,901 [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic, #33,501 [Add to Longdo]
孤立无援[gū lì wú yuán, ㄍㄨ ㄌㄧˋ ㄨˊ ㄩㄢˊ, / ] isolated and without help, #55,032 [Add to Longdo]
异构体[yì gòu tǐ, ㄧˋ ㄍㄡˋ ㄊㄧˇ, / ] isomer, #60,242 [Add to Longdo]
同分异构体[tóng fēn yì gòu tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣ ㄧˋ ㄍㄡˋ ㄊㄧˇ, / ] isomer, #90,225 [Add to Longdo]
等压线[děng yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] isobar (line of equal pressure), #198,764 [Add to Longdo]
同型性[tóng xíng xìng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] isomorphism, #626,463 [Add to Longdo]
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated from the world; disconnected [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
忙しい[いそがしい, isogashii] (adj) ยุ่ง, งานยุ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
急がば回れ[いそがばまわれ, isogabamaware] (slang ) ช้าๆำได้พร้าเล่มงาม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
急ぐ[いそぐ, isogu] Thai: รีบ English: to hurry
移送[いそう, isou] Thai: ขนถ่าย English: transfer
移送[いそう, isou] Thai: ขนส่งไปที่อื่น English: transport
移送[いそう, isou] Thai: ย้ายออกไป English: removal

German-Thai: Longdo Dictionary
Saison(n) |die, pl. Saisonen| ฤดูกาล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isolierband {n}; Klebeband {n}; Metallklebeband {n}; Abdichtklebeband {n}duct tape [Add to Longdo]
Isobare {f} | Isobaren {pl}isobar | isobars [Add to Longdo]
Isochore {f}isochor [Add to Longdo]
Isochrone {f}isochrone [Add to Longdo]
Isocyanat {n}isocyanate [Add to Longdo]
Isokryme {f}isocryme [Add to Longdo]
Isolationismus {m}isolationism [Add to Longdo]
Isolationist {m} | Isolationisten {pl}isolationist | isolationists [Add to Longdo]
Isolationshalterung {f}; Isolierungsschelle {f}insulation grip [Add to Longdo]
Isolationsklasse {f}insulation class [Add to Longdo]
Isolationskoordination {f}insulation co-ordination [Add to Longdo]
Isolationsmessgerät {n} [electr.]megger [Add to Longdo]
Isolationssystem {n} gegen Übertragung von Erschütterungen [techn.]vibration isolation system [Add to Longdo]
Isolationswiderstand {m}insulation resistance [Add to Longdo]
Isolator {m}; Nichtleiter {m}insulator [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
à la maison(phrase) ที่บ้าน
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
raison(n) |f| เหตุผล, ความมีเหตุผล
saison(n) |f| ฤดูกาล
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
おみ[, omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孤立[こりつ, koritsu] Isolierung [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
忙しい[いそがしい, isogashii] beschaeftigt [Add to Longdo]
急ぐ[いそぐ, isogu] -eilen [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] Isolierung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iso- \I"so-\, Is- \Is-\ [Gr. 'i`sos equal.]
   A prefix or combining form, indicating identity, or equality;
   the same numerical value; as in isopod, isomorphous,
   isochromatic. Specif.:
   (a) (Chem.) Applied to certain compounds having the same
     composition but different properties; as in isocyanic.
   (b) (Organic Chem.) Applied to compounds of certain isomeric
     series in whose structure one carbon atom, at least, is
     connected with three other carbon atoms; -- contrasted
     with neo- and normal; as in isoparaffine; isopentane.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISO
     International Standards Organisation [International Organization
 for Standardization] (org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top