ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

episodic

EH2 P AH0 S AA1 D IH0 K   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -episodic-, *episodic*
English-Thai: Longdo Dictionary
episodic(adj) ที่เป็นตอนๆ, ชั่วคราว เช่น Researchers had already associated with specific, episodic climate changes.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Episodicเป็นพักๆ,เกิดเป็นระยะๆ [การแพทย์]
Episodic Patternแบบเป็นจังหวะ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPISODIC EH2 P AH0 S AA1 D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
episodic (j) ˌɛpɪsˈɒdɪk (e2 p i s o1 d i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピソード記憶[エピソードきおく, episo-do kioku] (n) episodic memory [Add to Longdo]
挿話的[そうわてき, souwateki] (adj-na) episodic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Episodic \Ep`i*so"dic\, Episodical \Ep`i*so"dic*al\, a. [Cf. F.
   ['e]pisodique. See {Episode}.]
   Of or pertaining to an episode; adventitious. --
   {Ep`i*so"dic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Such a figure as Jacob Brattle, purely episodical
      though it be, is an excellent English portrait. --H.
                          James.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 episodic
   adj 1: of writing or narration; divided into or composed of
       episodes; "the book is episodic and the incidents don't
       always hang together"
   2: occurring or appearing at usually irregular intervals;
     "episodic in his affections"; "occasional headaches" [syn:
     {episodic}, {occasional}]
   3: limited in duration to a single episode; "an account
     concerned primarily with episodic events such as the
     succession of rulers"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top