ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

isomer

AY1 S AH0 M ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isomer-, *isomer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isomer[N] ธาตุที่มีสารประกอบเหมือนกันแต่คุณสมบัติต่างกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isomerไอโซเมอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isomer ไอโซเมอร์, นิวไคลด์ที่มีจำนวนนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากัน แต่มีสถานะพลังงานต่างกัน เช่น Tc-99m เป็นไอโซเมอร์กับ Tc-99 [นิวเคลียร์]
Isomer เส้นเปอร์เซ็นต์ฝนเท่า หรือเส้นไอโซเมอร์
เส้นฝนเท่ารายเดือน หรือรายฤดูซึ่งระบุตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ของ ฝนรายปี [สิ่งแวดล้อม]
isomerไอโซเมอร์, สารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีโครงสร้างและสมบัติแตกต่างกัน เช่น เอทิลแอลกอฮอล์(CH3CH2H) และเมธิลอีเธอร์(CH3OCH3) เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isomerไอโซเมอร์, ไอโซเมอร์ส [การแพทย์]
Isomer, Coordinationโคออร์ดิเนชั่นไอโซเมอร์ [การแพทย์]
Isomer, Geometricalไอโซเมอร์เรขาคณิต [การแพทย์]
Isomer, Hydrationไฮเดรชันไอโซเมอร์ [การแพทย์]
Isomer, Opticalไอโซเมอร์ชนิดออปติคัล, ออฟติคอลไอโซเมอร์, ออปติคัลไอโซเมอร์ [การแพทย์]
Isomer, Polychlorobicyclopentadieneโพลี่คลอรอไบซัยคลอเพนตาไดอีนไอโซเมอ [การแพทย์]
Isomer, Structuralไอโซเมอร์โครงสร้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The right-handed isomer of the drug thalidomide is a perfectly fine, good medicine to give to a pregnant woman to prevent morning sickness.ก่อให้เกิดโรคไอโซเมอร์ จากยาเสพติดกล่อมประสาททำให้ทารกเกิดมามือและแขนกุด อย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกัน เป็นยาที่ดีเช่นเดียวกัน เป็นผลดีต่อหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการแพ้ท้อง Cat's in the Bag... (2008)
But make the mistake of giving that same pregnant woman the left-handed isomer of the drug thalidomide and her child will be born with horrible birth defects.แต่ก็มีผลเสีย ต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เช่นเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของอาการไอโซเมอร์ จากยาเสพติดชนิดกล่อมประสาท และลูกของเธอที่คลอดออกมา จะมีข้อบกพร่องที่น่ากลัว Cat's in the Bag... (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ISOMER AY1 S AH0 M ER0
ISOMERS AY1 S AH0 M ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异构体[yì gòu tǐ, ㄧˋ ㄍㄡˋ ㄊㄧˇ, / ] isomer, #60,242 [Add to Longdo]
同分异构体[tóng fēn yì gòu tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣ ㄧˋ ㄍㄡˋ ㄊㄧˇ, / ] isomer, #90,225 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isomer {n} | Isomere {pl}isomer | isomers [Add to Longdo]
isomer {adj}isomeric [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソメラーゼ[, isomera-ze] (n) isomerase [Add to Longdo]
イソ体[イソたい, iso tai] (n) isomer [Add to Longdo]
シストランス異性[シストランスいせい, shisutoransu isei] (n) cis-trans isomerism [Add to Longdo]
為初める[しそめる, shisomeru] (v1) to begin to do [Add to Longdo]
異性化[いせいか, iseika] (n,vs) isomerization; isomerisation [Add to Longdo]
異性化酵素[いせいかこうそ, iseikakouso] (n) isomerase [Add to Longdo]
異性化糖[いせいかとう, iseikatou] (n) isomerized sugar; high fructose corn syrup [Add to Longdo]
異性体[いせいたい, iseitai] (adj-na,n) isomer; isomeric [Add to Longdo]
影を潜める[かげをひそめる, kagewohisomeru] (exp,v1) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
回転異性体[かいてんいせいたい, kaiten'iseitai] (n) rotational isomer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isomer \I"so*mer\ ([imac]"s[-o]*m[~e]r), n. [See {Isomeric}.]
   (Chem.)
   A compound which is isomeric with another body or compound; a
   compound having the same chemical composition as another
   compound; a member of an isomeric series.
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: An isomer may be a {structural isomer}, in which some
      of the atoms are bonded to different atoms (as in
      {CH3.CH2.NH2} and {CH3.NH.CH3}), or an {optical
      isomer}, in which the number and types of chemical
      bonds are identical, but the arrangement of the atoms
      in three-dimensional space is different; the latter are
      also called {stereoisomers}.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 isomer
   n 1: a compound that exists in forms having different
      arrangements of atoms but the same molecular weight

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 isomer /iːzoːmeːr/
  isomeric

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Isomer /iːzoːmeːr/ 
  isomer

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top