ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

severity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -severity-, *severity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
severity(n) ความรุนแรง, See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง, Syn. asperity, sharpness, unkindness, hardheartedness, Ant. kindness, pity, softness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง, ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง, การเหน็บแนม, การเสียดสี

English-Thai: Nontri Dictionary
severity(n) ความเคร่งครัด, ความเข้มงวด, ความรุนแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His symptoms increased in severity until Carl decided it's was time to pay us a visit.อาการของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง คาร์ลตัดสินใจที่จะมาหาเรา Pathology (2008)
He knew e.m.s. Would get there In time to save him. Between the phone call And the severity Of his wounds, ทั้งโทรศัพท์ ทั้งรอยแผล เราไม่เคยคิดว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัย Omnivore (2009)
I'm not mincing my words right now because I need you to understand the severity of the situation.ฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะ ตอนนี้ เพราะฉันอยากให้คุณเข้าใจถึง ความรุนแรงของสถานการณ์ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- So, what is the severity of the situation?- สถานการณ์นี้ร้ายแรงแค่ไหนคะ Sex and the City 2 (2010)
I intend to make the two of them realise the severity of their crimes and come to appreciate the importance of life.ครูอยากให้สองคนนั้นตระหนักถึง ความร้ายแรงของอาชญกรรมที่ตนก่อขึ้ และได้ซาบซึ้งถึงความสำคัญของชีวิต Confessions (2010)
Haeshin... you can't relay the severity of such crimes to a mere enterprise!คุณไม่อาจะส่งต่อ ความรุนแรงของอาชญากรรมไปให้บริษัทยักษ์ใหญ่แบบนั้น Episode #1.9 (2010)
They will be punished in a manner consistent with the severity of their transcription, further more...พวกเค้าจะถูกลงโทษด้วยกฎที่มีความรุนแรง ตามความผิดที่ได้กระทำลงไป และนอกจากนี้... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
You know, if you look at the severity of the crime, this guy have have been experiencing a significant break from reality.ถ้าคุณดูที่ความรุนแรง จากการฆ่า ชายคนนี้ดูจะประสบกับภาวะ หลุดจากโลกความเป็นจริงมากเลย The Bittersweet Science (2011)
The severity of this recession will cause more pain before it ends.ความรุนแรงของภาวะถดถอยนี้ จะทำให้เจ็บตัวยิ่งกว่าเก่า Red Dawn (2012)
Sometimes severity is the price we pay for greatness.บางครั้งก็ป่าเถื่อน เป็นราคาที่เราต้องจ่าย เพื่อความยิ่งใหญ่ And Now His Watch Is Ended (2013)
Considering the severity of the allegations, immunity is off the table.ดูจากความรุนแรงของข้อหาทั้งหมด ไม่รับโทษเลยคงเป็นไปไม่ได้ King's Castle (2013)
The tissue trauma's size and severity matches the bone bruising to the left mandible.คุณยัง อยู่ใน The Secrets in the Proposal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
severityHe erred on the side of severity.
severityHis running away from home is due to his father's severity.
severityThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักหน่วง(n) seriousness, See also: severity, solemnness, Syn. การเอาจริงเอาจัง, Example: ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายจะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างไปตามความหนักหน่วงของการออกกำลัง
ความร้ายแรง(n) severity, See also: sternness, harshness, strictness, Syn. ความรุนแรง, ความร้ายกาจ, Example: ความร้ายแรงของโรคนี้ถึงขั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ทันที

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
severity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
severity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härte { f } | Härten { pl }severity | severities [Add to Longdo]
Schweregrad { m }; Schweregradangabe { f }severity code [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na, n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) #14,208 [Add to Longdo]
感度[かんど, kando] (n) sensitivity; reception (e.g. radio and television); severity (quake); (P) #15,400 [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじゅうようど, ara-mu juuyoudo] (n) { comp } alarm severity [Add to Longdo]
寛厳[かんげん, kangen] (n) leniency and severity [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] (n) { comp } severity [Add to Longdo]
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness [Add to Longdo]
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na, n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P) [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp, v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
厳酷[げんこく, genkoku] (adj-na, n) severity; rigor; rigour [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Severity \Se*ver"i*ty\, n.; pl. {Severities}. [L. severitas: cf.
   F. s['e]v['e]rit['e].]
   The quality or state of being severe. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) Gravity or austerity; extreme strictness; rigor;
     harshness; as, the severity of a reprimand or a reproof;
     severity of discipline or government; severity of
     penalties. "Strict age, and sour severity." --Milton.
     [1913 Webster]
   (b) The quality or power of distressing or paining; extreme
     degree; extremity; intensity; inclemency; as, the
     severity of pain or anguish; the severity of cold or
     heat; the severity of the winter.
     [1913 Webster]
   (c) Harshness; cruel treatment; sharpness of punishment; as,
     severity practiced on prisoners of war.
     [1913 Webster]
   (d) Exactness; rigorousness; strictness; as, the severity of
     a test.
     [1913 Webster]
 
        Confining myself to the severity of truth.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 severity
   n 1: used of the degree of something undesirable e.g. pain or
      weather [syn: {badness}, {severity}, {severeness}]
   2: something hard to endure; "the asperity of northern winters"
     [syn: {asperity}, {grimness}, {hardship}, {rigor}, {rigour},
     {severity}, {severeness}, {rigorousness}, {rigourousness}]
   3: extreme plainness [syn: {austereness}, {severity},
     {severeness}]
   4: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top