ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardness-, *hardness*, hardnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardness(n) ความกระด้าง (ของน้ำ)
hardness(n) ความแข็ง, Syn. compactness, firmness, solidity
hardness(n) ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
hardness(n) ความลำบาก, See also: ความยากลำบาก, ความทรหด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardness(ฮาร์ด'นิส) n. ความแข็ง, ความกระด้างของน้ำ, Syn. solidity, firmness

English-Thai: Nontri Dictionary
hardness(n) ความยาก, ความทรหด, ความหนัก, ความแข็ง, ความรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardnessความกระด้าง, Example: คุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Hardnessความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเฉพาะที่บริเวณพื้นผิว สามารถวัดได้โดยนำหัวกด (indentor) กดลงบนชิ้นทดสอบภายใต้สภาวะที่กำหนด ความลึกของการทะลุทะลวงของหัวกดจะสะท้อนถึงค่าความแข็ง สำหรับยางนิยมทดสอบด้วยเครื่อง Durometer แบบ Shore A ซึ่งมีหน่วยความแข็งเป็น Shore A (ISO 7619-1, ASTM D2240) หรือการทดสอบแบบ IRHD มีหน่วยความแข็งเป็น IRHD (ISO 48) [เทคโนโลยียาง]
hardnessความแข็ง, สมบัติทางฟิสิกส์ประการหนึ่งของแร่ที่ต้านทานต่อการตัดและการขูดรีด  วิธีหาความแข็งของแร่อย่างง่าย ๆ คือใช้สเกลความแข็งของโมส์ซึ่งมีอยู่ 10 อันดับ ตั้งแต่แร่ทัลก์  มีความแข็ง 1 ซึ่งอ่อนที่สุด จนถึงเพชรมีความแข็ง 10 ซึ่งแข็งที่สุดแร่ที่แข็งกว่าจะขูดแร่ที่อ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardnessOne of the qualities of steel is hardness.
hardnessThe hardness of diamond is 10.
hardnessThe hardness of diamond is such that it can cut glass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพชรดา(n) hardness, See also: durability, Thai Definition: ความแข็ง, ความคงแก่ฟัน, ความอยู่คง
ความแข็ง(n) hardness, Syn. ความแข็งแรง, Ant. ความอ่อน, ความนุ่ม, Example: กระดูกอ่อนมีความแข็งพอที่จะให้เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อเอ็นและเยื่ออ่อนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแข็ง[khwām khaeng] (n) EN: hardness  FR: dureté [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hardness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬度[yìng dù, ㄧㄥˋ ㄉㄨˋ,  ] hardness #16,945 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härtegrad { m }hardness grade [Add to Longdo]
Härteprüfung { f }hardness test [Add to Longdo]
Härteprüfgerät { n }hardness tester [Add to Longdo]
Wasserhärte { f }hardness of water [Add to Longdo]
Schwerhörigkeit { f } [ med. ]hardness of hearing [Add to Longdo]
Härteprüfer { m } (Shore)hardness tester (Shore) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) hardness #13,124 [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na, n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
硬質[こうしつ, koushitsu] (n, adj-no) hardness; stiffness; (P) [Add to Longdo]
硬性[こうせい, kousei] (n, adj-no) hardness [Add to Longdo]
硬度[こうど, koudo] (n) hardness; solidity; (P) [Add to Longdo]
硬軟[こうなん, kounan] (n) hardness [Add to Longdo]
剛と柔[ごうとじゅう, goutojuu] (exp) hardness and softness [Add to Longdo]
剛柔[ごうじゅう, goujuu] (n, adj-no) hardness and softness [Add to Longdo]
剛性[ごうせい, gousei] (n, adj-no) hardness; rigidity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardness \Hard"ness\, n. [AS. heardness.]
   1. The quality or state of being hard, literally or
    figuratively.
    [1913 Webster]
 
       The habit of authority also had given his manners
       some peremptory hardness.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Min.) The cohesion of the particles on the surface of a
    body, determined by its capacity to scratch another, or be
    itself scratched; -- measured among minerals on a scale of
    which diamond and talc form the extremes.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) The peculiar quality exhibited by water which has
    mineral salts dissolved in it. Such water forms an
    insoluble compound with soap, and is hence unfit for
    washing purposes.
    [1913 Webster]
 
   Note: This quality is caused by the presence of calcium
      carbonate, causing temporary hardness which can be
      removed by boiling, or by calcium sulphate, causing
      permanent hardness which can not be so removed, but may
      be improved by the addition of sodium carbonate.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardness
   n 1: the property of being rigid and resistant to pressure; not
      easily scratched; measured on Mohs scale [ant: {softness}]
   2: a quality of water that contains dissolved mineral salts that
     prevent soap from lathering; "the costs of reducing hardness
     depend on the relative amounts of calcium and magnesium
     compounds that are present"
   3: devoid of passion or feeling; hardheartedness [syn:
     {unfeelingness}, {callousness}, {callosity}, {hardness},
     {insensibility}]
   4: the quality of being difficult to do; "he assigned a series
     of problems of increasing hardness"; "the ruggedness of his
     exams caused half the class to fail" [syn: {hardness},
     {ruggedness}]
   5: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top