ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำร้อง

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำร้อง-, *คำร้อง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ค่าคำร้องmotion fee

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำร้อง[N] petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count unit: ข้อ, ฉบับ, Thai definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องขอ[N] petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้องทุกข์[N] petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำร้องน. คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง.
คำร้องน. คำประพันธ์สำหรับขับร้อง, เนื้อร้อง หรือ บทร้อง ก็ว่า.
คำร้องทุกข์น. การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ.
เจ้าข้าคำร้องบอกกล่าว.
ฎีกาคำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oral requestคำร้องขอด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition of rightsคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rights, petition ofคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petitionคำร้องทุกข์, เรื่องราวร้องทุกข์ [ดู complaint] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party complaintคำร้องทุกข์กล่าวหาบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory motionคำร้องระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the United States would never-- if the president-- that's how it will always be.สหรัฐอเมริกา จะไม่ปฏิเสธ คำร้องขอของประธานาธิบดี ตามนั้น ชัดเจนมั้ยครับ? Spies Like Us (1985)
File a grievance with the Economic Office. It's your right.ยื่นคำร้องกับกระทรวงซิ Schindler's List (1993)
At Marsellus's request.ตามคำร้องขอของ Marsellus Pulp Fiction (1994)
-He's gonna organize an official complaint.เขาจะทำคำร้องต่อทางการขึ้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-A complaint?คำร้องเหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And who's gonna read this petition?แล้วใครจะอ่านคำร้องอันนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You're the one who refused to sign a petition against the Vietnam War.ป๊าก็คือคนนึงที่ไม่ยอมลงชื่อ ในคำร้องต่อต้านสงความเวียดนาม The Dreamers (2003)
Poets don't sign petitions. They sign poems.นักเขียน ไม่เขียนคำร้อง เขาเขียนบทประพันธ์ The Dreamers (2003)
A petition is a poem.คำร้องก็คือบทประพันธ์แบบนึง ใช่! The Dreamers (2003)
Yes! And a poem is a petition. Thank you, but I'm not gaga yet.บทประพันธ์ก็คือคำร้องด้วย ขอบใจ แต่ป๊าก็ยังไม่ได้บ้าขนาด... The Dreamers (2003)
A petition is a poem, a poem is a petition.คำร้องคือบทประพันธ์, บทประพันธ์ก็คือคำร้อง - ใช่ The Dreamers (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø wīsā) EN: application for a visa   FR: demande de visa [f]
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (khamrøngkhø hai song phūrāi khām daēn) EN: extradition request   
คำร้องตกไป[n. exp.] (khamrøng tokpai) EN: application turned down   
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]
คำร้องเรียน[n. exp.] (kham røngrīen) EN: complaint ; case ; suit   

English-Thai: Longdo Dictionary
motion(n) คำร้องต่อศาล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begone[INT] คำร้องบอกให้ไปให้พ้นทันที
gee[INT] คำร้องสั่งม้าหรือวัวให้เลี้ยวขวา
petition[N] คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน
plea[N] คำร้อง, See also: คำขอ, คำขอร้อง, คำวิงวอน, Syn. request, overture
requisition[N] คำร้อง, See also: คำเรียกร้อง, Syn. request
suit[N] คำร้อง, See also: คำร้องเรียน, การขอร้อง, Syn. petition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
reply(รีไพล') vi. ตอบ,ตอบได้,สนองตอบ,สะ-ท้อน,ก้องกลับ,ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ,การตอบ,การตอบแก้,, See also: replier n.
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
claim(n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
request(n) คำร้อง,การขอร้อง,คำขอ,การเรียกร้อง,ความต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
願書[がんしょ, gansho] (n) คำร้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ใบยื่นคำร้อง เช่น Ich muß bald einen Antrag auf einen neuen Paß stellen. ฉันต้องยื่นขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เร็วๆ นี้
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง , See also: S. etw. beantragen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top