ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

begone

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begone-, *begone*
Possible hiragana form: べごね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begone[INT] คำร้องบอกให้ไปให้พ้นทันที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begone(บิกอน') vt. จากไป,ไปจาก
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
begone(int) ไปให้พ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Begone!ไปให้พ้น Save Yourself (2012)
Begone. Fie.ไปให้พ้น ไป! Monster House (2006)
Begone yourself. Get away.ผีบ้านเอ็งสิ ถอยไป Monster House (2006)
Begone!ออกไป! Frontier(s) (2007)
- Begone!- หลบไป! Frontier(s) (2007)
Begone!ออกไป Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And begone, you unclean spirits of terror and darkness. Out!ออกไป เจ้าวิญญานสกปรก \ แห่งความกลัวและมืดมน ออกไป The Rite (2011)
Begone!ออกไป ข้าขับไล่จ้า \ จับโยนเจ้าออกไป The Rite (2011)
Now! Begone!ไปให้พ้นซะเดี๋ยวนี้! The Rite (2011)
No, sir. Now begone! Men, we must be ready to attack the enemy should they attempt to retreat into Maryland.ไม่ได้ ออกไปเดี๋ยวนี้ เราต้องพร้อมสำหรับการจู่โจม Searching (2011)
Begone, dwarf.ไปได้ เจ้าคนแคระ 7:15 A.M. (2012)
Begone!ไปให้พ้น Sunset (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful   FR: mélancolique ; triste ; malheureux
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful   FR: triste ; sinistre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
begone    (nil) bˈɪgˈɒn (b i1 g o1 n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Begone \Be*gone"\, interj. [Be, v. i. + gone, p. p.]
   Go away; depart; get you gone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Begone \Be*gone"\, p. p. [OE. begon, AS. big[=a]n; pref. be- +
   g[=a]n to go.]
   Surrounded; furnished; beset; environed (as in woe-begone).
   [Obs.] --Gower. Chaucer.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top