ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underwriter

AH1 N D ER0 R AY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underwriter-, *underwriter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underwriter(n) ผู้รับประกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underwriter(อัน'เดอะไรเทอะ) n. ผู้รับประกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
underwriter๑. ผู้รับประกันภัย ดู assurer; carrier และ insurer๒. ผู้พิจารณาการรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
underwriter๑. ผู้รับประกันภัย๒. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ก. การเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์, Example: บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's an underwriter for an insurance company for a number of years.เขาเป็นเจ้าหน้าที่รับประกัน\ ในบริษัทประกันภัย อยู่หลายปี Wolf and Cub (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDERWRITER AH1 N D ER0 R AY2 T ER0
UNDERWRITERS AH1 N D ER0 R AY2 T ER0 Z
UNDERWRITER'S AH1 N D ER0 R AY2 T ER0 Z
UNDERWRITERS' AH1 N D ER0 R AY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underwriter (n) ˌʌndərˈaɪtər (uh2 n d @ r ai1 t @ r)
underwriters (n) ˌʌndərˈaɪtəz (uh2 n d @ r ai1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versicherer { m } | Versicherer { pl }underwriter | underwriters [Add to Longdo]
Versicherungsträger { m } | Versicherungsträger { pl }underwriter | underwriters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーライター[anda-raita-] (n) underwriter [Add to Longdo]
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underwriter \Un"der*writ`er\, n.
   One who underwrites his name to the conditions of an
   insurance policy, especially of a marine policy; an insurer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underwriter
   n 1: a banker who deals chiefly in underwriting new securities
      [syn: {investment banker}, {underwriter}]
   2: an agent who sells insurance [syn: {insurance broker},
     {insurance agent}, {general agent}, {underwriter}]
   3: a financial institution that sells insurance [syn: {insurance
     company}, {insurance firm}, {insurer}, {insurance
     underwriter}, {underwriter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top