Search result for

เรียว

(51 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียว-, *เรียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียว[N] stay ropes for sail, Count unit: สาย, Thai definition: สายสำหรับรั้งใบเรือ, Notes: (จีน)
เรียว[ADJ] tapering, See also: slender, fine, Syn. เรียวยาว, Ant. ป้อม, Example: นกกระจาบฝนเป็นนกขนาดเล็ก ปีกเรียว ทำให้บินร่อนได้ทนทาน
เรียว[ADJ] tapering, See also: slender, fine, Syn. เรียวยาว, Ant. ป้อม, Example: นกกระจาบฝนเป็นนกขนาดเล็ก ปีกเรียว ทำให้บินร่อนได้ทนทาน
เรียวหนาม[N] thorny bamboo branch, See also: thorny tip of a bamboo stalk, Count unit: เรียว, Thai definition: แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม มักแตกออกจากบริเวณโคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียวน. สิ่งที่มีลักษณะโคนโตปลายเล็ก เช่น เรียวหวาย เรียวไม้, เรียกไม้ปลายเรียวเล็กสำหรับตีเด็ก ว่า ไม้เรียว.
เรียวว. เล็กลงไปตามลำดับอย่างลำไม้ไผ่ เช่น นิ้วเรียว ขาเรียว
เรียวโดยปริยายหมายถึงเสื่อมลงตามลำดับ เช่น ศาสนาเรียว.
เรียวน. สายสำหรับรั้งใบเรือ, เขียนว่า เลียว ก็มี.
เรียวหนามน. แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม มักแตกออกจากบริเวณโคนไผ่บางชนิด เช่น ไผ่ป่า.
เรียวไผ่น. แขนงไม้ไผ่ที่แตกออกจากบริเวณโคนไผ่บางชนิด เช่น ไผ่สีสุก ไผ่ลำมะลอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
setaceousเรียวแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acuminateเรียวแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ryota!เรียวตะ! The Machine Girl (2008)
Mrs; collins, if that's your son, I'II eat my yardstick;คุณนายคอลลินคะ ถ้านั่นเป็นลูกชายของคุณล่ะก็ ฃืฉันยินดีกินไม้เรียวเลยค่ะ Changeling (2008)
Ryosuke?เรียวสุเกะหรอ? Cyborg Girl (2008)
That was Ryosuke.นั่นเรียวสุเกะนี่ Cyborg Girl (2008)
I want hopes of prototype weapon pull a rail gun.ความหวังเดียวของเราคืออาวุธต้นแบบ ที่ชื่อเรียวน์กัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
What about you, Ryuichi? How was your week?เธอละ เรียวชิ สัปดาห์นี้เธอเป็นไงบ้าง Confessions of a Shopaholic (2009)
My name is Ryuichi, and I'm shopaholic.ฉันชื่อเรียวชิ ฉันเป็นนักติดช็อป Confessions of a Shopaholic (2009)
[all] Hi, Ryuichi.หวัดดีเรียวชิ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Oh! - Ryuichi!โอ้ เรียวชิ Confessions of a Shopaholic (2009)
- You and shopping. - Ryuichi!คุณกับการชอปปิ้ง/N เรียวชิ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Here, Ryuichi. - Wow!นี่ เรียวชิ /N ว้าว Confessions of a Shopaholic (2009)
Leonard McHenry.เรียวนาส แม็คเฮ็นรี่ Public Enemies (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียว[v.] (rīo) FR: s'effiler
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined   FR: effilé ; fuselé ; en pointe

English-Thai: Longdo Dictionary
tang(n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fastigiate[ADJ] ยาวเรียว, See also: เรียวแหลม, Syn. fastigiated
fine[ADJ] บาง, See also: เรียวบาง, แบบบาง, Syn. gauzy, flimsy, slender, Ant. thick
slender[ADJ] เรียวยาว, See also: บาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
almond-eyed(อา' เมินไอดฺ, แอม' เมินไอดฺ) adj. มีนัยน์ตาเรียวยาว
ankle(แอง' เกิล) n. ข้อเท้า,ส่วนเรียวยาวบริเวณเหนือข้อเท้า
bacteriologistn. นักแบคทีเรียวิทยา
bacteriology(แบคเทียรีออล'โลจี) n. แบคทีเรียวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย, See also: bacteriological adj. bacteriologist n.
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
chervil(เชอ'วิล) n. พืชตระกูลผักชีใบเรียวเล็ก
coati(โคอา'ที) n. สัตว์กินเนื้อจำพวก Nasua มีร่างที่ยาวหางยาวปากเรียวยาว
elongate(อิลอง'เกท) v. ยืดออก,ขยาย adj. ยาวเรียว, See also: elongative adj. ดูelongate
fastigiate(ฟาสทิจ' จีเอท) adj. เป็นรูปแหลม,เป็นรูปยาวเรียว,

English-Thai: Nontri Dictionary
cane(n) ไม้เท้า,ไม้ตะพด,ไม้เรียว,ปล้อง
ferule(n) ไม้เรียว,ไม้บรรทัด
lank(adj) ชัน,ยาวเหยียด,เรียบตรง,ยาวเรียว,ผอมโย่ง,เก้งก้าง
rod(n) ไม้เรียว,ท่อน,ไม้วัด,กิ่งไม้,คันเบ็ด,ไม้พลอง,คทา
slender(adj) อรชร,สะโอดสะอง,อ้อนแอ้น,เรียว,บาง
stake(n) เงินเดิมพัน,สลัก,ไม้เรียว,หมุด,การเผาทั้งเป็น,การแข่งม้า,เสาเข็ม
stick(n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา
switch(n) ทางหลีกรถไฟ,ไม้เรียว,สวิชท์ไฟฟ้า,ไม้เท้า,สะพานไฟ,การเปลี่ยน
taper(adj) เรียวเล็ก
taper(vi) เรียวลง,ลดลง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
railgun[เรียวกัน] (n ) เรียวกัน ชื่อ anime เรื่อง To Aru Kagaku no Railgun ที่พระเอกเท่กว่าภาค index

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top