ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

word blindness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -word blindness-, *word blindness*, word blindnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
word blindness; alexia; amnesia, visual; aphasia, visualภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Word \Word\, n. [AS. word; akin to OFries. & OS. word, D. woord,
   G. wort, Icel. or[eth], Sw. & Dan. ord, Goth. wa['u]rd,
   OPruss. wirds, Lith. vardas a name, L. verbum a word; or
   perhaps to Gr. "rh`twr an orator. Cf. {Verb}.]
   [1913 Webster]
   1. The spoken sign of a conception or an idea; an articulate
    or vocal sound, or a combination of articulate and vocal
    sounds, uttered by the human voice, and by custom
    expressing an idea or ideas; a single component part of
    human speech or language; a constituent part of a
    sentence; a term; a vocable. "A glutton of words." --Piers
    Plowman.
    [1913 Webster]
 
       You cram these words into mine ears, against
       The stomach of my sense.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Amongst men who confound their ideas with words,
       there must be endless disputes.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the written or printed character, or combination of
    characters, expressing such a term; as, the words on a
    page.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Talk; discourse; speech; language.
    [1913 Webster]
 
       Why should calamity be full of words? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Be thy words severe;
       Sharp as he merits, but the sword forbear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Account; tidings; message; communication; information; --
    used only in the singular.
    [1913 Webster]
 
       I pray you . . . bring me word thither
       How the world goes.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Signal; order; command; direction.
    [1913 Webster]
 
       Give the word through.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Language considered as implying the faith or authority of
    the person who utters it; statement; affirmation;
    declaration; promise.
    [1913 Webster]
 
       Obey thy parents; keep thy word justly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I know you brave, and take you at your word.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I desire not the reader should take my word.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. Verbal contention; dispute.
    [1913 Webster]
 
       Some words there grew 'twixt Somerset and me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. A brief remark or observation; an expression; a phrase,
    clause, or short sentence.
    [1913 Webster]
 
       All the law is fulfilled in one word, even in this;
       Thou shalt love thy neighbor as thyself. --Gal. v.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       She said; but at the happy word "he lives,"
       My father stooped, re-fathered, o'er my wound.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       There is only one other point on which I offer a
       word of remark.            --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {By word of mouth}, orally; by actual speaking. --Boyle.
 
   {Compound word}. See under {Compound}, a.
 
   {Good word}, commendation; favorable account. "And gave the
    harmless fellow a good word." --Pope.
 
   {In a word}, briefly; to sum up.
 
   {In word}, in declaration; in profession. "Let us not love in
    word, . . . but in deed and in truth." --1 John iii. 8.
 
   {Nuns of the Word Incarnate} (R. C. Ch.), an order of nuns
    founded in France in 1625, and approved in 1638. The
    order, which also exists in the United States, was
    instituted for the purpose of doing honor to the "Mystery
    of the Incarnation of the Son of God."
 
   {The word}, or {The Word}. (Theol.)
    (a) The gospel message; esp., the Scriptures, as a
      revelation of God. "Bold to speak the word without
      fear." --Phil. i. 14.
    (b) The second person in the Trinity before his
      manifestation in time by the incarnation; among those
      who reject a Trinity of persons, some one or all of
      the divine attributes personified. --John i. 1.
 
   {To eat one's words}, to retract what has been said.
 
   {To have the words for}, to speak for; to act as spokesman.
    [Obs.] "Our host hadde the wordes for us all." --Chaucer.
 
   {Word blindness} (Physiol.), inability to understand printed
    or written words or symbols, although the person affected
    may be able to see quite well, speak fluently, and write
    correctly. --Landois & Stirling.
 
   {Word deafness} (Physiol.), inability to understand spoken
    words, though the person affected may hear them and other
    sounds, and hence is not deaf.
 
   {Word dumbness} (Physiol.), inability to express ideas in
    verbal language, though the power of speech is unimpaired.
    
 
   {Word for word}, in the exact words; verbatim; literally;
    exactly; as, to repeat anything word for word.
 
   {Word painting}, the act of describing an object fully and
    vividly by words only, so as to present it clearly to the
    mind, as if in a picture.
 
   {Word picture}, an accurate and vivid description, which
    presents an object clearly to the mind, as if in a
    picture.
 
   {Word square}, a series of words so arranged that they can be
    read vertically and horizontally with like results.
    [1913 Webster]
 
   Note:
      H E A R T
      E M B E R
      A B U S E
      R E S I N
      T R E N T
      (A word square)
 
   Syn: See {Term}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alexia \A*lex"i*a\ ([.a]*l[e^]ks"[i^]*[.a]), n. [NL.; a- not +
   Gr. le`xis speech, fr. le`gein to speak, confused with L.
   legere to read.] (Med.)
   (a) Inability to read aloud, due to brain disease; the
     meanings of the words is nevertheless understood. Called
     also {motor alexia}.
   (b) Inability, due to brain disease, to understand written or
     printed symbols. Called also {Word blindness} and {text
     blindness}.
     [Webster 1913 Suppl. + AS] Alexipharmac

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 word blindness
   n 1: inability to perceive written words [syn: {visual aphasia},
      {alexia}, {word blindness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

word ( pronunc) blindness ( B L AY1 N D N AH0 S)

 


  

 
word
 • คำ[Lex2]
 • ข่าวสาร: ข้อมูล, ข่าว [Lex2]
 • ข่าวลือ: คำซุบซิบ, คำนินทา [Lex2]
 • คำสัญญา: คำรับรอง, คำรับประกัน [Lex2]
 • คำสั่ง: คำบัญชา [Lex2]
 • คำบอกรหัส: รหัส, คำยินยอมให้ผ่าน [Lex2]
 • พูด: แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด [Lex2]
 • คำพูดแบบฉุนๆ: คำพูดโต้เถียง, คำโต้แย้ง [Lex2]
 • เนื้อเพลง: เนื้อร้อง [Lex2]
 • (เวิร์ด) n. คำ,คำศัพท์,คำพูด,ถ้อยคำ,ศัพท์,ศัพท์โดด ๆ ,ภาษา,เนื้อเพลง vt. แสดงออกเป็นคำพูด,ทำให้เป็นคำพูด words คำพูดถ้อยคำ,คำสนทนา,เนื้อเพลง,การออกเสียง,คำสัญญา,คำมั่น,คำผ่าน,คำสั่ง,คติพจน์, -Phr. (in a word โดยสรุป) [Hope]
 • (n) คำพูด,คำมั่น,ข่าว,คำสั่ง,ศัพท์,สุภาษิต [Nontri]
 • (vt) กล่าว,พูด,เขียนเป็นคำพูด [Nontri]
 • /pronunc/ [CMU]
 • /W ER1 D/ [CMU]
 • (type) /prɒnunc/ [OALD]
 • (v) /w'ɜːʳd/ [OALD]
 • (reading) en_desc [CE-DICT]
blindness
 • การสูญเสียสายตา: การมองไม่เห็น [Lex2]
 • (n) ตาบอด [Nontri]
 • /B L AY1 N D N AH0 S/ [CMU]
 • (n) /bl'aɪndnəs/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top