ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unifi

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unifi-, *unifi*
Possible hiragana form: うにふぃ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unified[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว, ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. diversified
unifier[N] ผู้รวมให้เป็นหนึ่งเดียว
unification[N] การรวมตัวกัน, See also: กระบวนการรวมตัว, Syn. integration, solidarity
unification[N] ผลจากการรวมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unification(ยูนิฟิเค'เชิน) n. การรวมตัวกัน,ความสอดคล้องกัน
unifier(ยู'นิไฟเออะ) n. ผู้รวม,ผู้ที่ทำให้สอดคล้องกัน,ตัวทำให้รวมตัวกัน
unifilar(ยูนิไฟ'ละ) adj. เกี่ยวกับเส้นหรือสายเดียว
munificent(มิวนิฟ'ฟิเซินทฺ) vt. ใจกว้างมาก,กรุณามาก, See also: munificence n., Syn. generous,liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
unification(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
munificence(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความใจกว้าง
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unificationการสร้างเอกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unified court systemระบบศาลรวม (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unification Churchมูนิซึ่ม [TU Subject Heading]
Unified field theoriesทฤษฎีรวมสนามพลัง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unified school districเขตการศึกษารวม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unifiThis extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.
unifiWe want you to take command of this unified force.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสังสรรค์[N] association, See also: unification, coalition, meeting, conjunction, Syn. การพบปะ, การพูดคุย, Thai definition: การพบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวมตัวกัน[n. exp.] (kān rūamtūa kan) EN: unification ; composition ; unification ; merger   
การรวมตัวกันใหม่[n. exp.] (kān rūamtūa kan mai) EN: reunification   FR:unification [f]
หน่วยมวลอะตอม[n. exp.] (nūay mūan atøm) EN: unified atomic mass unit (u)   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIFIL Y UW1 N IH0 F IH0 L
UNIFIED Y UW1 N AH0 F AY2 D
UNIFICATION Y UW2 N AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unified (v) jˈuːnɪfaɪd (y uu1 n i f ai d)
unifies (v) jˈuːnɪfaɪz (y uu1 n i f ai z)
unification (n) jˌuːnɪfɪkˈɛɪʃən (y uu2 n i f i k ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统考[tǒng kǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄎㄠˇ, / ] unified examination (e.g. across the country), #23,986 [Add to Longdo]
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] unified administration, #47,622 [Add to Longdo]
统建[tǒng jiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] unified construction, #70,464 [Add to Longdo]
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced, #105,719 [Add to Longdo]
统独[tǒng dú, ㄊㄨㄥˇ ㄉㄨˊ, / ] unification and independence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[, shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
ユニファイア[, yunifaia] (n) unifier [Add to Longdo]
ユニファイドメッセージング[, yunifaidomesse-jingu] (n) {comp} unified messaging [Add to Longdo]
ユニフィケーション[, yunifike-shon] (n) unification [Add to Longdo]
一元化[いちげんか, ichigenka] (n,vs) unification; centralization; centralisation; (P) [Add to Longdo]
一元的[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na,n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised [Add to Longdo]
一体化[いったいか, ittaika] (n,vs) unification; integration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
漢字統合[かんじとうごう, kanjitougou] Han unification [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] unified standard [Add to Longdo]
統一化[とういつか, touitsuka] unification [Add to Longdo]
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top