ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solidarity

S AA2 L AH0 D EH1 R AH0 T IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solidarity-, *solidarity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solidarity[N] ความสามัคคี, See also: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว, Syn. coherence, loyalty, unity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solidarity(ซอลลิแด'ริที) n. =solidarism (ดู) ,ความสัมพันธ์กัน, Syn. stability,reliability

English-Thai: Nontri Dictionary
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solidarityการเป็นลูกหนี้ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solidarity, social; social solidarityความเป็นปึกแผ่นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solidarityความเป็นปึกแผ่นทางสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the face of misery and suffering, millions of NGOs prove that solidarity between peoples is stronger than the selfishness of nations.ในการเผชิญหน้า ความทุกข์และความเจ็บปวด NGOs นับล้านพิสูจน์แล้ว ว่าความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชนเข้มแข็งกว่า ความเห็นแก่ตัวของบางประเทศ Home (2009)
In the storm, the solidarity exists between the men.ช่วงเวลาเกิดพายุ มนุษย์มักร่วมแรงร่วมใจกัน Oceans (2009)
We have to stay here to show our solidarity with Sophia.เราต้องอยู่ที่นี่เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวต่อโซเฟีย Inostranka (2011)
I'm abstaining in a show of solidarity with Julie.ฉันของด เพื่อมอบให้กับคุณจูลี่ Is This What You Call Love? (2012)
Oh, sure. And, Debbie, if you're peeing in solidarity with me, then, uh, that's where I'll be heading first.เด็บบี้ ,ถ้าคุณจะเห็นแก่ฉัน Is This What You Call Love? (2012)
Thank you for your show of solidarity tonight.ขอบคุณที่แสดงความสามัคคีในคืนนี้ Confidence (2012)
This blood oath will ensure solidarity among us.คำปฏิญาณเลือดนี้จะยืนยัน ความสมัครสมานระหว่างเรา Pilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity   FR: unité [f]
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[xp] (khwām pen an neung an dīokan) EN: unity ; solidarity   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLIDARITY    S AA2 L AH0 D EH1 R AH0 T IY0
SOLIDARITY'S    S AA2 L AH0 D EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solidarity    (n) sˌɒlɪdˈærɪtiː (s o2 l i d a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
团结工会[tuán jié gōng huì, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] Solidarity (Polish worker's union) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solidaritätszuschlag {m}solidarity surcharge on income tax [Add to Longdo]
Solidarpakt {m}solidarity pact; solidarity agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソリダリティー[, soridaritei-] (n) solidarity [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
一致団結[いっちだんけつ, icchidanketsu] (n,vs) solidarity; banding together and working as one for a common cause [Add to Longdo]
共同責任[きょうどうせきにん, kyoudousekinin] (n) joint responsibility; solidarity [Add to Longdo]
協心戮力[きょうしんりくりょく, kyoushinrikuryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
協力一致[きょうりょくいっち, kyouryokuicchi] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
連帯[れんたい, rentai] (n,vs,adj-no) (1) solidarity; collective; (adj-no) (2) joint; (P) [Add to Longdo]
連帯意識[れんたいいしき, rentaiishiki] (n) sense of solidarity [Add to Longdo]
連帯感[れんたいかん, rentaikan] (n) feeling of solidarity [Add to Longdo]
戮力協心[りくりょくきょうしん, rikuryokukyoushin] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solidarity \Sol`i*dar"i*ty\, n. [F. solidarit['e], fr. solide.
   See {Solid}.]
   An entire union or consolidation of interests and
   responsibilities; fellowship; community.
   [1913 Webster]
 
      Solidarity [a word which we owe to the French
      Communists], signifies a fellowship in gain and loss,
      in honor and dishonor, in victory and defeat, a being,
      so to speak, all in the same boat.    --Trench.
   [1913 Webster]
 
      The solidarity . . . of Breton and Welsh poetry. --M.
                          Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solidarity
   n 1: a union of interests or purposes or sympathies among
      members of a group

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top