Search result for

leisurely

(48 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leisurely-, *leisurely*, leisure
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leisurely[ADJ] ตามสบาย, See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ, Syn. slow, unhurried, Ant. hurried
leisurely[ADV] อย่างไม่รีบร้อน, See also: ไปเรื่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shall we take a leisurely stroll through the garden, just you and me?เราจะไปเดินเล่นกันที่สวน แบบสบายๆได้มั้ย แค่เธอกับฉัน? Alice in Wonderland (2010)
Taking a leisurely stroll? Were we?เดินเล่นมาหรือครับ Shutter Island (2010)
Now, you and I, you and I- we're going to take a nice, friendly, calm, leisurely walk out of this men's room.นายกับฉัน จะเดินออกไปด้วยกัน แบบเงียบๆ เหมือนเพื่อนรักเพื่อนซี้ ออกจากห้องน้ำนี่ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Living his days leisurely.มีวันพักผ่อนให้มันบ้าง Episode #1.5 (2011)
- I didn't know it was on, did I? - This ain't the time for a leisurely shit.ฉันไม่ได้เตรียมไว้ก่อนว่าจะมาวิ่งนี่นา นี่ก็ไม่ใช่มานั่งอึกันแบบสบายๆ De Marathon (2012)
A leisurely stroll is a gift, darling! It's a gift!ที่จะเดินเล่นถือซะว่าเป็นของขวัญ ของขวัญน่ะที่รัก Saving Mr. Banks (2013)
A leisurely stroll is a gift.การได้เดินเล่นคือของขวัญ Saving Mr. Banks (2013)
Leisurely.สบายๆ Zero Day (2013)
It'll be nice to go on a leisurely vacation.มันคงจะดีมากถ้าได้ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุด Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leisurelyIn the morning I just want to have a leisurely start.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่อยเฉื่อย[ADV] unhurriedly, See also: leisurely, Example: เขาเดินเรื่อยเฉื่อยจนถึงหน้าซอย
ลอยชาย[ADV] leisurely, Syn. กรีดกราย
เอ้อระเหย[ADV] leisurely, Example: เขาไม่ชอบทำงาน ชอบแต่จะเดินเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อยๆ, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ[ADV] leisurely, Syn. ยืดยาด, Example: รีบลุกขึ้นไวๆ อย่ามานั่งเอ้อเร้อเอ้อเต่ออย่างนี้, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอื่อย[ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ[ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
ตามสบาย[ADV] leisurely, See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one's own convenience, Example: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง, Thai definition: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom wiū) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely   FR: se promener ; se balader
นั่งเล่น[v.] (nanglen) EN: sit leisurely   
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely   
ตามสบาย[adv.] (tām sabāi) EN: leisurely   FR: à l'aise
ทอดน่อง[adv.] (thøtnǿng) EN: leisurely   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEISURELY    L IY1 Z ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leisurely    (j) (l e1 zh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose, #2,829 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] leisurely; easy-going, #26,054 [Add to Longdo]
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, / ] leisurely; unhurried; sluggish, #71,731 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time [Add to Longdo]
緩緩;緩々[ゆるゆる, yuruyuru] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) very loose; slowly; leisurely [Add to Longdo]
閑職[かんしょく, kanshoku] (n) leisurely post; do-nothing job; sinecure [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
気長[きなが, kinaga] (adj-na,n) patient; leisurely [Add to Longdo]
高楊子;高楊枝[たかようじ, takayouji] (n) leisurely, post-meal use of a toothpick [Add to Longdo]
長湯[ながゆ, nagayu] (n,vs) long, leisurely bath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leisurely \Lei"sure*ly\ (l[=e]"zh[-u]r*l[y^]), a.
   Characterized by leisure; taking abundant time; not hurried;
   as, a leisurely manner; a leisurely walk.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leisurely \Lei"sure*ly\, adv.
   In a leisurely manner. --Addison.
   [1913 Webster] Leitmotif

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leisurely
   adv 1: in an unhurried way or at one's convenience; "read the
       manual at your leisure"; "he traveled leisurely" [syn:
       {at leisure}, {leisurely}]
   adj 1: not hurried or forced; "an easy walk around the block";
       "at a leisurely (or easygoing) pace" [syn: {easy},
       {easygoing}, {leisurely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top