Search result for

ล่าช้า

   
42 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่าช้า-, *ล่าช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าช้า[ADV] slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ช้า, Example: ในสมัยก่อนการคมนาคมขนส่งก็เป็นไปอย่างล่าช้า, Thai definition: นานเกินกำหนด
ล่าช้า[V] delay, See also: be slow, hesitate, tarry, Syn. ช้า, Example: การนำเสนอข้อมูลอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา เพราะปริมาณของงานมีมาก, Thai definition: นานเกินกำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่าช้าว. ช้ามาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry for the delay, ma'am. I'll check on it.ขออภัยใน ความล่าช้า แหม่ม I'II ตรวจสอบได้ I Spit on Your Grave (1978)
I'm sorry for the delay.ฉันขอโทษสำหรับความล่าช้า2010: The Year We Make Contact (1984)
I could take it back, but the work's gonna be done sooner or later.ผมสามารถจะกลับก็ได้แต่การทำงาน จะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ Akira (1988)
- Delayed shock.- - อัพล่าช้าIn the Name of the Father (1993)
- Never mind delayed shock.- ไม่เป็นไรอัพล่าช้า In the Name of the Father (1993)
It's taken 41/2 moons to get this far. You're far behind schedule. But we've had hats to do as well.4 เดือนครึ่ง ทำได้แค่นี้เจ้าทำงานล่าช้ามาก Rapa Nui (1994)
We've delayed publication as long as we can.เราตีพิมพ์ล่าช้ากว่ากำหนดมานานมากแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
And you, my friend, are responsible... for delaying my rendezvous with Star Command!และนาย เป็นเพื่อนที่ฉันไว้วางใจ... ดันมาทำให้การนัดพบกับ สตาร์ คอมมานด์ ล่าช้าลง! Toy Story (1995)
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ Toy Story (1995)
Folks, uh, we're real sorry for the delay.คนเอ่อขออภัยจริง สำหรับความล่าช้า Dante's Peak (1997)
It's late. The road is long.ล่าช้าแล้ว หนทางมันไกล The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There's been a delay, so I might be done lateดูเหมือนว่าจะมีงานล่าช้า ดังนั้นฉันอาจต้องอยู่ทำดึก Uninvited (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่าช้า[v.] (lāchā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry   FR: être retardé ; être reculé
ล่าช้า[adv.] (lāchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly   FR: lentement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backward[ADJ] ล่าช้า, See also: สมองช้า, สติปัญญาไม่ดี, Syn. slow
belated[ADJ] ล่าช้า, Syn. delayed, tardy
be behind[PHRV] สาย, See also: ล่าช้า, ชักช้า, Syn. be behindhand, get behind
be behindhand[PHRV] สาย, See also: ล่าช้า, ชักช้า, Syn. be behind
be well on[IDM] ล่าช้า, See also: สาย
delay[VI] ล่าช้า, See also: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
go on[PHRV] (เวลา) สาย, See also: ล่าช้า, (คน) แก่ขึ้น, โตขึ้น, Syn. get along, get on
hang fire[IDM] รอคอย, See also: ล่าช้า
keep off[PHRV] ล่าช้า, See also: มาช้ากว่ากำหนด, Syn. hang up, hold back
lag behind[PHRV] ล้าหลัง, See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า, Syn. be benind, drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง
belated(บิเล'ทิค) adj. ล่าช้า,ยังค้างอยู่, Syn. late,overdue
defer(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตาม,ทำตาม,ยึดเวลา,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน,ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain
weather-bound(เวธ'เธอะเบาดฺ) adj. ทำให้ล่าช้าหรือถูกสกัดเพราะอากาศเลวร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
belated(adj) ล่าช้า,สายไป,ยังค้างอยู่
defer(vt) ผัดผ่อน,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อนไป,ทำให้ล่าช้า
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
lag(n) ความล้าหลัง,ความล่าช้า
lag(vi) ล้าหลัง,ล่าช้า,ล้าสมัย,เดินช้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: ล่าช้า English: to be delayed

German-Thai: Longdo Dictionary
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, See also: S. böse,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top