ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurried

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurried-, *hurried*, hurri, hurrie
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurried(adj) ที่รีบร้อน, See also: ที่ลนลาน, เร่งด่วน
hurriedly(adv) อย่างรีบร้อน, See also: อย่างขมีขมัน, อย่างกระวีกระวาด, อย่างตะลีตะลาน, อย่างรีบเร่ง, อย่างตาลีตาเหลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง, รีบร้อน, ฉุกละหุก, ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed

English-Thai: Nontri Dictionary
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง, อย่างด่วน, อย่างรีบร้อน, อย่างฉุกละหุก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I hurried across to the kitchen.จากนั้นผมไปที่ห้องครัว Clue (1985)
And one of us got away from his or her partner and hurried to the study.และหนึ่งในพวกเราได้แยกออก ไปจากคู่ของเขาหรือเธอ และรีบมาที่ห้องหนังสือ Clue (1985)
And while I was in the master bedroom, you hurried downstairs and turned off the electricity, got the rope from the open cupboard, and throttled Yvette.และในขณะที่ผมอยู่ในห้องนอนใหญ่ คุณรีบลงมาชั้นล่างและปิดไฟ เอาเชือกจากเปิดตู้และรัดคออีเว็ตต์ Clue (1985)
Sorry. I hurried here.ขอโทษที่มาช้า Akai ito (2008)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
He checked to make sure no one was watching, then he hurried to the front door... where his client was waiting.เขาตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครกำลังจ้องมองอยู่ แล้วเขาก็รีบไปที่ประตูหน้าบ้าน ที่ที่ลูกความของเขากำลังรออยู่ Marry Me a Little (2009)
The monkey who walked so well under the delusion he was a man suddenly hunched over on all fours, hurried over and nimbly ate up the peanut.ลิงตัวนั้นซึ่งเดินได้เก่งมาก โดยหลงผิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ จู่ๆก็ก้มลงเดินสี่ขาและรีบวิ่งอย่างว่องไว ไปเก็บถั่วที่พื้นมากินจนหมด Midas (2011)
So, I hurried to her apartment.ฉันก็เลยรีบไปที่อพาร์ทเมนต์ของเธอ Tsugunai (2012)
And while I hurried to get ready... (Doorbell rings) Walt waited...และในขณะที่ฉันกำลังรีบ จะทำตัวให้พร้อม วอลท์ก็กำลังรอ Lie with Me (2013)
Maximilian, the future king of Bavaria, hurried to the scene of the calamity to see if he could help.แมกกษัตริย์ในอนาคตของบาวาเรีย รีบไปที่เกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อดูว่าเขาสามารถช่วยให้ Hiding in the Light (2014)
"Thoughts hurried and disordered"ความคิดวุ่นวายไร้ระเบียบ The BFG (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurriedBecause they had no time to spare, they hurried back to town.
hurriedBob hurried home in order to watch the TV program.
hurriedCrying loudly, the little girl hurried to the door.
hurriedHaving finished breakfast, I hurried to school.
hurriedHe hurried back from England.
hurriedHe hurried in order to get the bus.
hurriedHe hurried on to make up for lost time.
hurriedHe hurried past me without stopping to speak.
hurriedHe hurried so as not to miss the train.
hurriedHe hurried so as to be in time for the train.
hurriedHe hurried so as to catch the bus.
hurriedHe hurried to his parents as soon as he received the letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีบร้อน(adj) hurried, See also: hasty, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: การติดต่อส่งข่าวสารไปมาถึงกันของคนไทยในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องรีบร้อนสำคัญก็มักจะจัดให้คนถือไป แต่หากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เร่งร้อน ก็มักจะฝากไปกับพ่อค้า

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hurried
hurriedly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurried
hurriedly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] hurried; worried #1,767 [Add to Longdo]
赶紧[gǎn jǐn, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ,   /  ] hurriedly #2,076 [Add to Longdo]
匆匆[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ,  ] hurriedly #6,752 [Add to Longdo]
急速[jí sù, ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ,  ] hurried; at a great speed; rapid (development) #12,456 [Add to Longdo]
仓促[cāng cù, ㄘㄤ ㄘㄨˋ,   /  ] hurried #18,445 [Add to Longdo]
心急[xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ,  ] hurried; worried; ruffled #19,988 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, ] hurried; hasty #23,056 [Add to Longdo]
急拍拍[jí pāi pāi, ㄐㄧˊ ㄆㄞ ㄆㄞ,   ] hurried; impatient; rushed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急遽(P);急きょ(P);急拠(iK)[きゅうきょ, kyuukyo] (adj-na, adv) hurriedly; in a hurry; (P) #9,852 [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf, n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) #13,406 [Add to Longdo]
せかせか[sekaseka] (adv, n, vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そこそこに[sokosokoni] (adv) hurriedly; in a hurry [Add to Longdo]
そそくさ[sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste [Add to Longdo]
とっとと[tottoto] (adv) (See 疾く疾く) quickly; hurriedly [Add to Longdo]
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time [Add to Longdo]
急いで[いそいで, isoide] (exp) hurriedly; (P) [Add to Longdo]
急きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m, vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurried \Hur"ried\, a.
   1. Urged on; hastened; going or working at speed; as, a
    hurried writer; a hurried life.
    [1913 Webster]
 
   2. Done in a hurry; hence, imperfect; careless; as, a hurried
    job. "A hurried meeting." --Milton. -- {Hur"ried*ly}, adv.
    -- {Hur"ried*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Hurried}; p. pr. & vb. n.
   {Hurrying}.] [OE. horien; cf. OSw. hurra to whirl round,
   dial. Sw. hurr great haste, Dan. hurre to buzz, Icel. hurr
   hurly-burly, MHG. hurren to hurry, and E. hurr, whir to
   hurry; all prob. of imitative origin.]
   1. To hasten; to impel to greater speed; to urge on.
    [1913 Webster]
 
       Impetuous lust hurries him on.    --South.
    [1913 Webster]
 
       They hurried him abroad a bark.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To impel to precipitate or thoughtless action; to urge to
    confused or irregular activity.
    [1913 Webster]
 
       And wild amazement hurries up and down
       The little number of your doubtful friends. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to be done quickly.
 
   Syn: To hasten; precipitate; expedite; quicken; accelerate;
     urge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurried
   adj 1: moving rapidly or performed quickly or in great haste; "a
       hurried trip to the store"; "the hurried life of a city";
       "a hurried job" [ant: {unhurried}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top