ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

開き直る

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -開き直る-, *開き直る*
Japanese-English: EDICT Dictionary
開き直る[ひらきなおる, hirakinaoru] (v5r,vi) to become defiant; to turn upon; to become serious; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we lash out.[JA] だから開き直る Gerontion (2013)
Are you trying to turn on us?[JA] 開き直るつもりですか? Episode #1.7 (2013)
'I thought I recognised the smile, 'but I knew there was nothing I could do about it.[JA] 開き直るよりなかった Farewell, My Lovely (1975)
Chief Hanzawa.[JA] 開き直るつもりか? 君の言うとおりです 半沢融資課長 Episode #1.1 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top