Search result for

tragic

(57 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tragic-, *tragic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tragic[ADJ] น่าสลดใจ
tragicomedy[N] ละครเศร้าปนตลกขบขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tragic(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic
tragical(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic

English-Thai: Nontri Dictionary
tragic(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
tragical(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tragic flawวิรุธลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ The Great Dictator (1940)
How tragic.วิธีที่น่าเศร้า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And it was Mrs. White looking pale and tragic.และมันก็เป็นคุณนายไวท์ ที่ดูขาวซีดและมองดูเศร้า Clue (1985)
Tragic, isn't it?น่าเศร้าใจนะ ว่ามั้ย? Aladdin (1992)
I like being tragic, Ma.หนูชอบที่จะทำตัวเศร้าคะ แม่ The Joy Luck Club (1993)
There is a tragic disease that afflicts the men... of his village in Austria.มันเป็นโรคที่น่าเศร้า ที่เป็นเฉพาะในผู้ชาย ในหมู่บ้านเขาในออสเตรีย Junior (1994)
Say, some untimely tragic death. Death?หรือแทนเขาถ้าเขาเป็นอะไรไป เช่นตายไปอย่างกระทันหัน Rapa Nui (1994)
My name is Don Juan DeMarco son of the great swordsman Antonio Garibaldi DeMarco tragically killed defending the honor of my mother... the beautiful Dona Ines Santiago y San Martine.ผมชื่อ ดอนฮวน ดีมาร์โก้ เป็น ลูกชายยอดนักดาบ อันโตนิโย การิบัลดี ดีมาร์โก้ ซึ่งถูกฆ่าอย่างน่าเศร้า Don Juan DeMarco (1994)
- Followed by a tragic night on the ice.- ต่อจากค่ำคืนวิปโยคบนน้ำแข็ง Anastasia (1997)
Tragic though this event may be it hasn't stopped the planets turning, has it?เราปล่อยให้เรื่องนี้ พังแผนการบินไม่ได้หรอก Gattaca (1997)
"Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. ""Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. " Anna and the King (1999)
The rest of his company were tragically defeated.ทหารในกองร้อยเขาเสียชีวิตหมด The Legend of Bagger Vance (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tragicComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
tragicI was moved to tears by the tragic story.
tragicThe tragic news drove his mother mad.
tragicWe often hear it said that ours is essentially a tragic age.
tragicWith a little more care, the driver could have avoided such a tragic accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปโยค[ADJ] tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น่าอนาถ[ADJ] tragic, See also: pathetic, sad, pitiful, miserable, Syn. น่าเศร้า, น่าเวทนา, น่าอเนจอนาถใจ, Example: ราชีพ คานธีต้องพบกับจุดจบที่น่าอนาถและอย่างไม่มีใครคาดฝัน
อนาถ[ADJ] pitiful, See also: tragic, miserable, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผมทนเห็นภาพอนาถที่เกิดขึ้นนั่นไม่ไหว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
เศร้าโศกมาก[adj.] (saosōk māk) EN: tragic ; very sad   FR: tragique ; dramatique

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAGIC    T R AE1 JH IH0 K
TRAGICALLY    T R AE1 JH IH0 K L IY0
TRAGICOMIC    T R AE2 JH IH0 K AA1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tragic    (j) (t r a1 jh i k)
tragically    (a) (t r a1 jh i k l ii)
tragicomic    (j) (t r a2 jh i k o1 m i k)
tragicomedy    (n) (t r a2 jh i k o1 m @ d ii)
tragicomedies    (n) (t r a2 jh i k o1 m @ d i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tragiker {m} | Tragiker {pl}tragic poet | tragic poets [Add to Longdo]
Tragödin {f} | Tragödinnen {pl}tragic actress | tragic actresses [Add to Longdo]
tragisch {adj} | tragischer | am tragischstentragic | more tragic | most tragic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デッドエンド[, deddoendo] (n) (1) dead end; (2) tragic ending (e.g. of film) [Add to Longdo]
トラジカル;トゥラジカル[, torajikaru ; tourajikaru] (adj-f) tragical [Add to Longdo]
トラジック;トゥラジック[, torajikku ; tourajikku] (adj-f) tragic [Add to Longdo]
横死[おうし, oushi] (n,vs) violent (tragic or accidental) death; dog's death [Add to Longdo]
敢え無い;敢えない;敢ない(io)[あえない, aenai] (adj-i) tragic [Add to Longdo]
敢え無く;敢えなく;敢無く(io)[あえなく, aenaku] (adv) sadly; tragically [Add to Longdo]
惨劇[さんげき, sangeki] (n) tragedy; tragic event [Add to Longdo]
惨死[ざんし, zanshi] (n,vs) tragic death; violent death [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
女工哀史[じょこうあいし, jokouaishi] (n) sad (tragic, pathetic) story (history) of factory girls in pre-WWII Japan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲剧性[bēi jù xìng, ㄅㄟ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tragic [Add to Longdo]
悲剧缺陷[bēi jù quē xiàn, ㄅㄟ ㄐㄩˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, / ] tragic flaw (Aristotle's hamartia) [Add to Longdo]
悲喜剧[bēi xǐ jù, ㄅㄟ ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] tragicomedy [Add to Longdo]
惨况[cǎn kuàng, ㄘㄢˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] tragic situation; dreadful state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tragic \Trag"ic\, Tragical \Trag"ic*al\, a. [L. tragicus, Gr.?:
   cf. F. tragique.]
   1. Of or pertaining to tragedy; of the nature or character of
    tragedy; as, a tragic poem; a tragic play or
    representation.
    [1913 Webster]
 
   2. Fatal to life; mournful; terrible; calamitous; as, the
    tragic scenes of the French revolution.
    [1913 Webster]
 
   3. Mournful; expressive of tragedy, the loss of life, or of
    sorrow.
    [1913 Webster]
 
       Why look you still so stern and tragical ? --Shak.
    [1913 Webster] -- {Trag"ic*al*ly}, adv. --
    {Trag"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tragic \Trag"ic\, n.
   1. A writer of tragedy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A tragedy; a tragic drama. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tragic
   adj 1: very sad; especially involving grief or death or
       destruction; "a tragic face"; "a tragic plight"; "a
       tragic accident" [syn: {tragic}, {tragical}]
   2: of or relating to or characteristic of tragedy; "tragic hero"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top