ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

times

T AY1 M Z   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -times-, *times*, time
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
times[PREP] คูณ
timesaving[ADJ] ประหยัดเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
times(ไทมฺซฺ) prep. คูณด้วย
times new romanไทมส์นิวโรมัน <คำอ่าน>เป็นชื่อแบบอักษร (font) ภาษาอังกฤษแบบหนึ่ง เป็นที่นิยมใช้กันมาก เพราะสวย และอ่านง่าย เป็นแบบหนึ่งที่ให้มาพร้อมกับระบบวินโดว์
timesaving(ไทม'เซวิง) adj. ประหยัดเวลา,ย่นเวลา., See also: timesaver n.
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม,เช้า,ทันเวลา,ตรงเวลา,ไม่ช้า,ภายในเวลาอันสั้น
sometimes(ซัม'ไทมซ) adv. บางครั้ง,บางคราว,บางโอกาส,บางท'

English-Thai: Nontri Dictionary
betimes(adv) ก่อนกำหนด,แต่เช้า,ไม่ชักช้า
sometimes(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
timesharing modeวิธีแบ่งกันใช้เวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
timestampตราเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Timesharing (Real estate)ไทม์แชริ่ง (อสังหาริมทรัพย์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
timestamp (n ) ประทับเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย The Great Dictator (1940)
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
At all times be above him, before him.ฉันต้องเหนือกว่าเขาทุกด้าน The Great Dictator (1940)
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ Rebecca (1940)
Surely you haven't forgotten the good times she and I used to have down at the cottage on the beach.เธอคงไม่ลืมช่วงเวลาดีๆ ของฉันกับรีเบคคา ระหว่างที่อยู่ในกระท่อมนั้น Rebecca (1940)
Skeletons with bloated stomachs came here seven or eight times a night.พวกผอมแห้งท้องบวมอย่างนักโทษเหล่านี้ มาเป็นประจำ 7-8 ครั้งต่อคืน Night and Fog (1956)
At times like these, the real world, the world from before, with its peaceful landscapes, could seem not so far off.เมื่อเป็นอย่างงี้ โลกที่เคยอาศัยอยู่ ที่ดูเงียบสงบ ดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม Night and Fog (1956)
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ... 12 Angry Men (1957)
After being hit several times by his father.หลังจากที่ถูกตีหลายครั้งโดยพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
This phrase, how many times have all of us used it? Probably thousands.วลีนี้ว่ามีกี่ครั้งที่เราทุกคนใช้มันได้หรือไม่ พันอาจ 12 Angry Men (1957)
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
That's because he came here the most times.นั่นเป็นเพราะเขามาที่นี่ครั้งมาก ที่สุด The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timesA is 5 times as long as B.
timesAnd after that she, at a pace of three times a week, gets drunk and at those times brings back a different man.
timesAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
timesAnd many times I've cried. [Lyric]
timesA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
timesAsia is roughly four times the size of Europe.
timesAt such times, I think of my family, not my friends.
timesAt times, I can't trust him.
timesAt times I can't understand him.
timesAt times I confuse curve with carve.
timesAt times I confuse "curve" with "carve".
timesAt times I feel like quitting my job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทื้อ[CLAS] times, Syn. เตื้อ, หน, ครั้ง, Example: เขามาหาฉันหลายเทื้อแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางที[adv.] (bāngthī) EN: sometimes   FR: quelquefois ; parfois
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally   FR: certaines fois
บาที[adv.] (bāthī) EN: sometimes   
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān) EN: ancient times ; former times ; antiquity   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMES    T AY1 M Z
TIMES'    T AY1 M Z
TIMES'S    T AY1 M Z IH0 Z
TIMESHARE    T AY1 M SH EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
times    (v) tˈaɪmz (t ai1 m z)
timesaving    (j) tˈaɪmsɛɪvɪŋ (t ai1 m s ei v i ng)
timeserver    (n) tˈaɪmsɜːʳvər (t ai1 m s @@ v @ r)
timeservers    (n) tˈaɪmsɜːʳvəz (t ai1 m s @@ v @ z)
timeserving    (j) tˈaɪmsɜːʳvɪŋ (t ai1 m s @@ v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时代广场[Shí dài Guǎng chǎng, ㄕˊ ㄉㄞˋ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] Times Square (New York) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mal {adv} [math.] | 2 mal 3times | 2 times 3 [Add to Longdo]
Die Zeiten haben sich geändert.Times have changed. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回数[かいすう, kaisuu] count, number of times, frequency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Time \Time\, n.; pl. {Times}. [OE. time, AS. t[imac]ma, akin to
   t[imac]d time, and to Icel. t[imac]mi, Dan. time an hour, Sw.
   timme. [root]58. See {Tide}, n.]
   1. Duration, considered independently of any system of
    measurement or any employment of terms which designate
    limited portions thereof.
    [1913 Webster]
 
       The time wasteth [i. e. passes away] night and day.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I know of no ideas . . . that have a better claim to
       be accounted simple and original than those of space
       and time.               --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular period or part of duration, whether past,
    present, or future; a point or portion of duration; as,
    the time was, or has been; the time is, or will be.
    [1913 Webster]
 
       God, who at sundry times and in divers manners spake
       in time past unto the fathers by the prophets.
                          --Heb. i. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. The period at which any definite event occurred, or person
    lived; age; period; era; as, the Spanish Armada was
    destroyed in the time of Queen Elizabeth; -- often in the
    plural; as, ancient times; modern times.
    [1913 Webster]
 
   4. The duration of one's life; the hours and days which a
    person has at his disposal.
    [1913 Webster]
 
       Believe me, your time is not your own; it belongs to
       God, to religion, to mankind.     --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   5. A proper time; a season; an opportunity.
    [1913 Webster]
 
       There is . . . a time to every purpose. --Eccl. iii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       The time of figs was not yet.     --Mark xi. 13.
    [1913 Webster]
 
   6. Hour of travail, delivery, or parturition.
    [1913 Webster]
 
       She was within one month of her time. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   7. Performance or occurrence of an action or event,
    considered with reference to repetition; addition of a
    number to itself; repetition; as, to double cloth four
    times; four times four, or sixteen.
    [1913 Webster]
 
       Summers three times eight save one.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. The present life; existence in this world as contrasted
    with immortal life; definite, as contrasted with infinite,
    duration.
    [1913 Webster]
 
       Till time and sin together cease.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   9. (Gram.) Tense.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.) The measured duration of sounds; measure; tempo;
     rate of movement; rhythmical division; as, common or
     triple time; the musician keeps good time.
     [1913 Webster]
 
        Some few lines set unto a solemn time. --Beau. &
                          Fl.
     [1913 Webster]
 
   Note: Time is often used in the formation of compounds,
      mostly self-explaining; as, time-battered,
      time-beguiling, time-consecrated, time-consuming,
      time-enduring, time-killing, time-sanctioned,
      time-scorner, time-wasting, time-worn, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Absolute time}, time irrespective of local standards or
    epochs; as, all spectators see a lunar eclipse at the same
    instant of absolute time.
 
   {Apparent time}, the time of day reckoned by the sun, or so
    that 12 o'clock at the place is the instant of the transit
    of the sun's center over the meridian.
 
   {Astronomical time}, mean solar time reckoned by counting the
    hours continuously up to twenty-four from one noon to the
    next.
 
   {At times}, at distinct intervals of duration; now and then;
    as, at times he reads, at other times he rides.
 
   {Civil time}, time as reckoned for the purposes of common
    life in distinct periods, as years, months, days, hours,
    etc., the latter, among most modern nations, being divided
    into two series of twelve each, and reckoned, the first
    series from midnight to noon, the second, from noon to
    midnight.
 
   {Common time} (Mil.), the ordinary time of marching, in which
    ninety steps, each twenty-eight inches in length, are
    taken in one minute.
 
   {Equation of time}. See under {Equation}, n.
 
   {In time}.
     (a) In good season; sufficiently early; as, he arrived in
       time to see the exhibition.
     (b) After a considerable space of duration; eventually;
       finally; as, you will in time recover your health and
       strength.
 
   {Mean time}. See under 4th {Mean}.
 
   {Quick time} (Mil.), time of marching, in which one hundred
    and twenty steps, each thirty inches in length, are taken
    in one minute.
 
   {Sidereal time}. See under {Sidereal}.
 
   {Standard time}, the civil time that has been established by
    law or by general usage over a region or country. In
    England the standard time is Greenwich mean solar time. In
    the United States and Canada four kinds of standard time
    have been adopted by the railroads and accepted by the
    people, viz., Eastern, Central, Mountain, and Pacific
    time, corresponding severally to the mean local times of
    the 75th, 90th, 105th, and 120th meridians west from
    Greenwich, and being therefore five, six, seven, and eight
    hours slower than Greenwich time.
 
   {Time ball}, a ball arranged to drop from the summit of a
    pole, to indicate true midday time, as at Greenwich
    Observatory, England. --Nichol.
 
   {Time bargain} (Com.), a contract made for the sale or
    purchase of merchandise, or of stock in the public funds,
    at a certain time in the future.
 
   {Time bill}. Same as {Time-table}. [Eng.]
 
   {Time book}, a book in which is kept a record of the time
    persons have worked.
 
   {Time detector}, a timepiece provided with a device for
    registering and indicating the exact time when a watchman
    visits certain stations in his beat.
 
   {Time enough}, in season; early enough. "Stanly at Bosworth
    field, . . . came time enough to save his life." --Bacon.
 
   {Time fuse}, a fuse, as for an explosive projectile, which
    can be so arranged as to ignite the charge at a certain
    definite interval after being itself ignited.
 
   {Time immemorial}, or {Time out of mind}. (Eng. Law) See
    under {Immemorial}.
 
   {Time lock}, a lock having clockwork attached, which, when
    wound up, prevents the bolt from being withdrawn when
    locked, until a certain interval of time has elapsed.
 
   {Time of day}, salutation appropriate to the times of the
    day, as "good morning," "good evening," and the like;
    greeting.
 
   {To kill time}. See under {Kill}, v. t.
 
   {To make time}.
     (a) To gain time.
     (b) To occupy or use (a certain) time in doing something;
       as, the trotting horse made fast time.
 
   {To move against time}, {To run against time}, or {To go
   against time}, to move, run, or go a given distance without a
    competitor, in the quickest possible time; or, to
    accomplish the greatest distance which can be passed over
    in a given time; as, the horse is to run against time.
 
   {True time}.
     (a) Mean time as kept by a clock going uniformly.
     (b) (Astron.) Apparent time as reckoned from the transit
       of the sun's center over the meridian.
       [1913 Webster]
       [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 times
   n 1: a more or less definite period of time now or previously
      present; "it was a sign of the times"
   2: an arithmetic operation that is the inverse of division; the
     product of two numbers is computed; "the multiplication of
     four by three gives twelve"; "four times three equals twelve"
     [syn: {multiplication}, {times}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top