Search result for

sync

(126 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sync-, *sync*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
syncopal (n ) อาการสลบโดยฉับพลัน

English-Thai: Longdo Dictionary
syncope(n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
syncope[N] การหมดสติเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน, See also: การเป็นลม
syncline[N] แนวชั้นหินที่โค้งลง
synchrony[N] การเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, See also: การเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน, Syn. simultaneous occurrence
syncopate[VT] ลัดจังหวะดนตรี, Syn. shift the beat
syncopate[VT] ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง, See also: ย่อคำโดยตัดพยางค์ตรงกลาง, Syn. shorten by syncope
synchronic[ADJ] ซึ่งเป็นการศึกษาภาษาศาสตร์ในช่วงเวลาในเวลาหนึ่ง, Syn. diachronic
syncronize[VI] เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
synchronize[VI] เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, See also: เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน, Syn. happen together, be synchronous
synchronize[VT] ทำให้พร้อมกัน, See also: ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน, Syn. coexist, adjust, harmonize
synchronous[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, Syn. silmultaneous, coincident, synchronized

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
synchronise(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
synchronize(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
synchronous(ซิง'คระนัส) adj. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,พร้อมกัน,ด้วยจังหวะเดียวกัน,ตรงกัน,สอดคล้องกัน., See also: synchronousness n., Syn. simultaneous
syncline(ซิง'ไคลน,ซิน'ไคลน) n. ส่วนลาดที่มีลักษณะเป็นsynclinal (ดู)
syncopate(ซิง'คะเพท) vt. ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง,เน้นเสียงดนตรีที่จังหวะที่ไม่เน้นเสียง,ลัด,ย่อ, See also: syncopator n.
asynchronism(อะซิงคระนิซ'ซึม) n. ภาวะต่างเวลากัน. -asynchronous adj.
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติเฉพาะ,นิสัยเฉพาะ,สำนวนเฉพาะ,การตอบสนองเฉพาะ,การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk,trick
multisync monitorจอภาพหลายคลื่นแสงหมายถึง จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถกวาดคลื่นแสงในอัตราที่แตกต่างกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
synchronize(vi) เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
synchronize(vt) ทำให้เข้าจังหวะกัน,ทำให้พร้อมกัน
synchronous(adj) พร้อมกัน,ตรงกัน,ได้จังหวะ
syncopate(vt) ย่อคำโดยวิธีตัดพยางค์กลาง
idiosyncrasy(n) นิสัยแปลก,อัตสังขาร,คุณสมบัติเฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sync characterอักขระประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
syncarp; collective fruit; composite fruit; multiple fruit; sorosisผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
syncarpous-คาร์เพลเชื่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
syncarpyภาวะคาร์เพลเชื่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synchesis; synchysisวุ้นตาเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchondrosis; joint, primary cartilaginousข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่นในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchondrotomyการผ่าแยกข้อต่อกระดูกอ่อนวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchromesh transmissionการส่งกำลังแบบประสานกัน, การส่งกำลังแบบซิงโครเมช [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchromism; synchronismรงคดุริยางค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronia๑. ภาวะเกิดพร้อมกัน [มีความหมายเหมือนกับ synchronism]๒. การเกิดตรงกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synchronized mediaสื่อประสานเวลา
เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวที่ประสานเวลากับรูปแบบอื่นเพื่อนำเสนอข้อมูล และ/หรือ กับองค์ประกอบปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเวลา ทั้งนี้ไม่รวมถึงสื่อทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความ [Assistive Technology]
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousสมวาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousซิงโครนัส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous data transmission systemsระบบส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส [TU Subject Heading]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การสื่อสารข้อมูลแบบซินโครนัสที่มีลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การส่งข้อมูลแบบลำดับชั้นดิจิทัลซิงโครนัส [TU Subject Heading]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchrotonเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Synchrotronซิงโครทรอน, เครื่องเร่งอนุภาค ที่อนุภาคถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงด้วยความถี่ในย่านความถี่ของคลื่นวิทยุ และถูกบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมรัศมีคงที่โดยการควบคุมของสนามแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้น พร้อมสัมพันธ์กับความเร็วของอนุภาคที่เพิ่มขึ้น ซิงโครทรอนเครื่องแรก ชื่อ คอสโมทรอน (Cosmotron) สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2495 ตั้งอยู่ที่ Brookhaven National Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเร่งโปรตอนให้มีพลังงานสูงถึง 2,300 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
House 5x04 - Birthmarks - Corrected By XplodingForce Synchro:ภูมิใจเสนอ Birthmarks (2008)
Synchro:Synchro: Dying Changes Everything (2008)
Transcript: chocolate Sync:Transcript: chocolate\ SyncThe Mark of Nimueh (2008)
transcript:chocolate sync:innuittranscript: chocolate sync: innuit Episode #1.5 (2008)
transcript:chocolate sync:innuittranscript: chocolate sync: innuit Le Morte d'Arthur (2008)
Subs By elementxstyle edit / synch By ~_BAR_~ N3krA ~_BAR_~สิ่งที่เห็นในหนังนี้อันตราย ทุกอย่างทำโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของมืออาชีพ อย่าลองทำเองหรือเลียนแบบเด็ดขาด Death Race (2008)
Subtitles by LeapinLar Synced : AlTiMa2005บทบรรยายไทยโดย Kridsada Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Synchro:Synchro: The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Synchronize established, ISI ready to copy.ประกอบเรียบร้อยแล้ว รอรับคำสั่ง The Day the Earth Stood Still (2008)
Allright everybody, sync upเอาล่ะสัญญาณมาแล้ว Fast & Furious (2009)
subtitle made by unknown, edited and synced by rogardโปรดติดตามตอนต่อไป Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Heroes Season 3 Episode 22 "Turn and Face the Strange" sync:Heroes Season 3 Episode 22 "Turn and Face the Strange" syncChapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
syncOn Jul 18th Mark/Space released an updated version of Missing Sync for Windows Mobile for the Mac OS X.
syncThe 'gold' yearned for by the Japanese synchronized swimming world was not quite reached.
syncLet's synchronize our watches.
syncI use Outlook's scheduler at work and I think I'd like to buy a PDA and synchronize them.
syncHis synchronizing rate left nothing to be desired.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน[n. exp.] (kān thamhai pen jangwa dīokan) EN: synchronization   
ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน[v. exp.] (thamhai pen jangwa dīokan) EN: synchronize ; harmonize   

CMU English Pronouncing Dictionary
SYNC    S IH1 NG K
SYNCH    S IH1 N CH
SYNCOM    S IH1 NG K AA0 M
SYNCOR    S IH1 N K AO2 R
SYNCHRO    S IH1 NG K R OW0
SYNCOPATE    S IH1 NG K AH0 P EY2 T
SYNCHRONIC    S IH2 NG K R AA1 N IH0 K
SYNCOPATED    S IH1 NG K AH0 P EY2 T AH0 D
SYNCHRONIZE    S IH1 NG K R AH0 N AY2 Z
SYNCOPATION    S IH1 NG K AH0 P EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
syncope    (n) (s i1 ng k @ p ii)
synchrony    (n) (s i1 ng k r @ n ii)
syncopate    (v) (s i1 ng k @ p ei t)
syncopated    (v) (s i1 ng k @ p ei t i d)
syncopates    (v) (s i1 ng k @ p ei t s)
synchromesh    (n) (s i2 ng k r ou m e1 sh)
synchronize    (v) (s i1 ng k r @ n ai z)
synchronous    (j) (s i1 ng k r @ n @ s)
synchrotron    (n) (s i1 ng k r ou t r o n)
syncopating    (v) (s i1 ng k @ p ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Synchronbetrieb {m}synchronous processing [Add to Longdo]
Synchronbetrieb {m}synchronous working [Add to Longdo]
Synchrondatenerfassung {f}by-product data collection [Add to Longdo]
Synchrondatenerfassung {f}synchronous data collection [Add to Longdo]
Synchrongetriebe {n}synchromesh [Add to Longdo]
Synchrongetriebe {n} | Synchrongetriebe {pl}synchromesh gear | synchromesh gears [Add to Longdo]
Synchronisation {f} (Film)dubbing [Add to Longdo]
Synchronisation {f}; Synchronisierung {f}synchronization [Add to Longdo]
Synchronisierung {f}synchronous idle [Add to Longdo]
Synchronmaschine {f}synchronous machine [Add to Longdo]
Synchronmotor {m}synchronous motor [Add to Longdo]
Synchronrechner {m}synchronous computer [Add to Longdo]
synchron laufen; synchron schaltento synchronize [Add to Longdo]
synchron; taktgesteuert; gleichzeitig {adj}synchronous [Add to Longdo]
synchron {adv}synchronously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer) [Add to Longdo]
シンク[, shinku] (n) (1) sink; (2) sync (synchronous); (P) [Add to Longdo]
シンクラヴィア[, shinkuravia] (n) Synclavier (brand-name digital synthesizer and sampler) [Add to Longdo]
シンクレティズム[, shinkureteizumu] (n) syncretism (interworking of two or more cultural perspectives into one system) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同步[tóng bù, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, ] synchronous, #4,469 [Add to Longdo]
向斜[xiàng xié, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄝˊ, ] syncline (geol., concave fold buckling downwards), #63,654 [Add to Longdo]
同步加速器[tóng bù jiā sù qì, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, ] synchrotron [Add to Longdo]
同步数位阶层[tóng bù shù wèi jiē céng, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] synchronous digital hierarchy; SDH [Add to Longdo]
花样游泳[huā yàng yóu yǒng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, / ] synchronized swimming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
セションコネクション同期[せしょんこねくしょんどうき, seshonkonekushondouki] session-connection synchronization [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
暗号同期[あんごうどうき, angoudouki] cryptographic synchronization [Add to Longdo]
調歩同期[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization [Add to Longdo]
調歩同期アダプタ[ちょうほどうきアダプタ, chouhodouki adaputa] Asynchronous Adapter [Add to Longdo]
同期[どうき, douki] synchronization (vs), synchronous (a-no) [Add to Longdo]
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC [Add to Longdo]
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH [Add to Longdo]
同期ビットストリーム[どうきビットストリーム, douki bittosutori-mu] synchronous bit stream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sync
   v 1: make synchronous and adjust in time or manner; "Let's
      synchronize our efforts" [syn: {synchronize},
      {synchronise}, {sync}] [ant: {desynchronise},
      {desynchronize}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 sync
  /sink/, vi.
 
   (var.: synch)
 
   1. To synchronize, to bring into synchronization.
 
   2. [techspeak] To force all pending I/O to the disk; see {flush}, sense 2.
 
   3. More generally, to force a number of competing processes or agents to a
   state that would be ?safe? if the system were to crash; thus, to checkpoint
   (in the database-theory sense).
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top