Search result for

คลอน

(26 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลอน-, *คลอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลอน[V] shake, See also: move, Syn. โยก, สั่น, ส่าย, Example: เวลาอ่านหนังสือเขามักจะคลอนศีรษะไปมา, Thai definition: เคลื่อนไปมา
คลอน[V] shake from side to side, See also: stagger, be unsteady, Syn. โยก, สั่น, ไหว, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: สาเต้นท์ทั้ง 4 ด้านคลอนไปตามแรงลม, Thai definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน[V] be unstable, See also: be unsteady, be infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: เสถียรภาพของรัฐบาลกำลังคลอนแคลน, Thai definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น, Thai definition: ไม่มั่นคง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลอน(คฺลอน) ว. เคลื่อนไปมาได้ในที่บังคับ เช่น ฟันคลอน.
คลอนแคลน(-แคฺลน) ว. ง่อนแง่น, ไม่มั่นคง, เช่น ฐานะคลอนแคลน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clonorchiasisคลอนอร์คิเอซิส,โรค [การแพทย์]
Clonorchis Sinensisคลอนอร์คิสซิเนนซิส,พยาธิ;โคลนอร์คิสไซเนนซิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Family colonics?*โคลอนนิค การล้างลำไส้เพื่อdetox ร่างกาย* Chuck in Real Life (2008)
Yank the fetus. If she survives the surgery, she'll be fine.โยกคลอนตัวอ่อน.ถ้าเธอรอด จากการผ่าตัด เธอจะหาย Dying Changes Everything (2008)
Your recent defeats at their hands have shaken my faith in your ability to lead the droid army.ความพ่ายแพ้ของเจ้า ต่อน้ำมือพวกมัน ได้สั่นคลอนศรัทธาของข้า ถึงความสามารถของเจ้า ที่จะนำกองทัพดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
Your credibility is on a shaky ground.ความน่าเชื่อถือของคุณกำลังสั่นคลอน Passengers (2008)
But we have already begun destabilizing the government.แต่เราได้เริ่มสั่นคลอนความมั่นคงของรัฐบาลไว้แล้ว Quantum of Solace (2008)
The entire balance of power in the world about to shift, 2 guys can still have a stare-down over who gets the girl.ความสมดุล/Nของอำนาจทั้งโลกกำลังจะถูกสั่นคลอน แต่ผู้ชาย 2 คน ที่กำลังแย่งผู้หญิงคนเดี่ยวกันอยู่ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I did and even swayed with my head.ทำดิ! ฉันคลอนหัวไปมาด้วยนะ.. The Breath (2009)
- You told your father put this plan in jeopardy.คุณเล่าทุกอย่างให้ พ่อของคุณฟัง สั่นคลอนแผนการทั้งหมด 2012 (2009)
To let it twist up the club.มันจะทำให้คลับสั่นคลอน Smite (2009)
The fallout from this from a geopolitical standpoint is staggering.เหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เนื่องมาจากจุดยืนทางการเมือง ที่กำลังสั่นคลอน Cowboys and Indians (2009)
I think my dogtooth is shaky.ฉันคิดว่าชีวิตแบบหมาๆของฉันจะสั่นคลอน Dogtooth (2009)
Colon?คลอนงั้นเหรอ The Performer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loose[ADJ] คลอน, See also: โยก, โคลงเคลง, ไม่แน่น
ramshackle[ADJ] คลอนแคลน, See also: โยกเยก, โคลงเคลง, Syn. crambling, rickety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety

English-Thai: Nontri Dictionary
slap(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท
slap(vt) ปะทะ,ตบ,คลอน,เหน็บแนม,สบประมาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top