ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catnap

K AE1 T N AE2 P   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catnap-, *catnap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catnap[N] การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหลับสั้นๆ, Syn. doze
catnap[VI] งีบหลับ, Syn. doze, nap

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dangerous to be catnapping out in the open?ในการงีบหลับตอนที่มันเปิดอยู่ Resurrection (2012)
It was just a little catnap.แค่งีบไปชั่วครู่เอง Nasty Habits (2013)
This is where Uncle Marty takes his catnaps.ลุงมาร์ตี้มางีบหลับที่นี่ All We Had (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
CATNAP    K AE1 T N AE2 P

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮寝[かりね, karine] (n,vs) siesta; nap; catnap; stopping at an inn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catnap
   n 1: sleeping for a short period of time (usually not in bed)
      [syn: {nap}, {catnap}, {cat sleep}, {forty winks}, {short
      sleep}, {snooze}]
   v 1: take a siesta; "She naps everyday after lunch for an hour"
      [syn: {nap}, {catnap}, {catch a wink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top