Search result for

sich

(70 entries)
(0.0545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sich-, *sich*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sich freiwillig auferlegt (n) การทำร้ายร่างกายตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harpsichordn. เปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย., See also: harpsichordist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajit phan Jīn ) EN: Chinese Leaf Warbler   FR: Pouillot du Sichuan ? [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SICHEL    S IH1 K AH0 L
SICHUAN    S IH2 CH W AA1 N

German-Thai: Longdo Dictionary
sichreflexive pronoun คล้าย himself ในภาษาอังกฤษ
sich an die Arbeit machenเริ่มทำงาน เช่น Je früher ich mich an die Arbeit machst, desto eher bin ich fertig. ยิ่งฉันเริ่มทำงานเร็วเท่าไหร่ ฉันก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น , See also: S. anfangen zu arbeiten,
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
sich ändern(vt) |änderte sich, hat sich geändert| เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น Seit 5 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Thailand nicht viel geändert.
sich auf den Weg machenเริ่มออกเดินทาง เช่น Wir machen uns auf den Weg nach Paris um sechs. พวกเราเริ่มออกเดินทางไปปารีสตอนหกโมง , See also: S. starten, aufbrechen, fortgehen,
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ) , See also: S. die Meinung sagen, meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw
sich ausruhen(vt) |ruhte sich aus, hat sich ausgeruht| พักจากความเหนื่อยล้า, พักเหนื่อย(จากการทำงานหรือจากความเครียด) , See also: Related: sich erholen
sich ausziehen(vt) |zog sich aus, hat sich ausgezogen| ถอดเสื้อผ้า
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. danken,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden (vi ) ยืน ตั้งตระหง่าน
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich ekelnto be disgusted; to feel disgusted; to feel sickened [Add to Longdo]
sich paarento mate [Add to Longdo]
sich fangento recover oneself [Add to Longdo]
sich selbstthemself; theirselves (for themselves) [Add to Longdo]
sich selbstthemselves [Add to Longdo]
sich sehnento yearn [Add to Longdo]
sich wehrento bridle [Add to Longdo]
sich haarento molt [Am.]; to moult [Br.] [Add to Longdo]
sich trennento divide [Add to Longdo]
sich erhebento soar [Add to Longdo]
sich türmento tower up [Add to Longdo]
sich bückento bend down; to bend forward [Add to Longdo]
sich blähento balloon [Add to Longdo]
sich schonento take it easy [Add to Longdo]
sich mausernto cast one's feathers [Add to Longdo]
sich häutento shed one's skin; to slough one's skin; to cast one's skin [Add to Longdo]
sich erholento recruit [Add to Longdo]
sich färbento colour; to color; to change color; to change colour [Add to Longdo]
sich häutento molt [Am.]; to moult [Br.] [Add to Longdo]
sich wappnento forearm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
シュタージ[, shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger [Add to Longdo]
ハープシコード[, ha-pushiko-do] (n) harpsichord [Add to Longdo]
花椒[かしょう, kashou] (n) Sichuan pepper (tree) (Zanthoxylum bungeanum); Chinese prickly-ash [Add to Longdo]
花椒塩[ホワジャオイエン, howajaoien] (n) huajiaoyan; Sichuan pepper-salt [Add to Longdo]
山椒[さんしょう;さんしょ;サンショウ, sanshou ; sansho ; sanshou] (n) (uk) Japanese pepper (species of Sichuan pepper, Zanthoxylum piperitum); Japanese prickly ash [Add to Longdo]
山椒餅[さんしょうもち, sanshoumochi] (n) mochi with sansho (sichuan pepper) [Add to Longdo]
四川[しせん, shisen] (n) Sichuan (China); Szechuan; Szechwan [Add to Longdo]
四川料理[しせんりょうり, shisenryouri] (n) Szechuan cuisine; Sichuan cuisine [Add to Longdo]
水芭蕉[みずばしょう, mizubashou] (n) Asian skunk cabbage (Lysichiton camtschatcense) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四川[Sì chuān, ㄙˋ ㄔㄨㄢ, ] Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都 [Add to Longdo]
四川大学[Sì chuān Dà xué, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sichuan University [Add to Longdo]
四川日报[Sì chuān rì bào, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Sichuan Daily [Add to Longdo]
四川盆地[Sì chuān pén dì, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] Sichuan basin [Add to Longdo]
四川省[Sì chuān shěng, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄕㄥˇ, ] Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都 [Add to Longdo]
川剧[Chuān jù, ㄔㄨㄢ ㄐㄩˋ, / ] Sichuan opera [Add to Longdo]
川滇藏[Chuān Diān Zàng, ㄔㄨㄢ ㄉㄧㄢ ㄗㄤˋ, ] Sichuan, Yunnan and Tibet [Add to Longdo]
川藏[Chuān Zàng, ㄔㄨㄢ ㄗㄤˋ, ] Sichuan and Tibet [Add to Longdo]
川党[chuān dǎng, ㄔㄨㄢ ㄉㄤˇ, / ] Sichuan codonopsis (Codonopsis pilosula, root used in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
川党参[chuān dǎng shēn, ㄔㄨㄢ ㄉㄤˇ ㄕㄣ, / ] Sichuan codonopsis (Codonopsis pilosula, root used in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
互選[ごせん, gosen] sich_gegenseitig_waehlen [Add to Longdo]
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
伏す[ふす, fusu] sich_verbeugen, sich_niederwerfen, sich_verstecken [Add to Longdo]
修まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
偏る[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
傾く[かたむく, katamuku] sich_neigen [Add to Longdo]
傾倒[けいとう, keitou] sich_widmen, aufgehen_in [Add to Longdo]
努める[つとめる, tsutomeru] sich_anstrengen, sich_grosse_Muehe_geben [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] sich_bewegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sich \Sich\, a.
     Such. [Obs. or Colloq.] --Spenser.
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sich [ziç]
     each other
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top