ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sleek

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleek-, *sleek*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleek(adj) มันขลับ, See also: ซึ่งเป็นประกาย, Syn. silken, silky
sleek(adj) นุ่มนวล, See also: สุภาพเรียบร้อย, Syn. graceful, slender, slim, Ant. ungraceful
sleek(adj) ทันสมัย, See also: ตามสมัย
sleek(adj) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, พูดคล่อง
sleek(vt) ทำให้มันเงา, See also: ทำให้เรียบมัน, ทำให้เป็นประกาย, ทำให้มันขลับ, Syn. glaze, polish, smooth, shine, Ant. tarnish, erode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sleek(สลีค) adj., vt. (ทำให้) ลื่น, เรียบเป็นมัน, อ่อนนิ่ม, มันขลิบ, หวีผมหรือขนเรียบร้อย, กลมกล่อม, ไพเราะ, สุภาพเรียบร้อย, See also: sleekness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sleek(adj) เป็นมัน, เป็นเงา, ลื่น, อ่อนนิ่ม
sleek(vt) เสย, ทำให้เรียบ, ลูบ, ทำให้เป็นมันขลับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sleekคราบมัน, Example: คราบน้ำมันบนผิวน้ำ ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงไป [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's like those sleek ladies on TV.เธอดูเหมือนผู้หญิงทันสมัยในทีวีเลยค่ะ Romance of Their Own (2004)
I'm just saying, if you were on safari and you saw a sleek gazelle next to a grunting, sweaty rhino...ฉันแค่พูดว่า ถ้าเธออยู่ในซาฟารีจริงๆ และเธอเจอละมั่งขนเป็นมัน ถัดมาเป็นแรดตกมันกำลังคำราม The Story of Lucy and Jessie (2009)
It's for the Queen, I bet. I hear she's a sleek bit of mink.ข้าพนันว่าเพื่อราชินี ได้ยินว่า สำหรับนางต้องสะอาดเสมอ Winter Is Coming (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sleekHe was sleeked as chairman from among many candidates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลวย(adj) sleek, See also: long and flowing, fine, Example: เขาเดินมาพร้อมกับหญิงสาวผิวขาวไว้ผมสลวย, Thai Definition: เรียบร้อยงดงาม
เหลือบ(adj) glassy, See also: sleek, glossy, polished, Example: หางบ่วงบางชนิดขนเป็นมันสีเหลือบ ดูสวยมาก, Thai Definition: สีเลื่อมพรายเวลากระทบแสงเป็นหลายสีคล้ายสีตัวเหลือบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
เหลือบ[leūap] (adj) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish
เงาวับ[ngaowap] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sleek
sleeker
sleekly
sleekest

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sleek
sleeks
sleeked
sleeker
sleekly
sleekest
sleeking
sleekness

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらり[sarari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ぬめっと[numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
スレーキ[sure-ki] (n) sleek (fabric) [Add to Longdo]
テングハギモドキ[tenguhagimodoki] (n) sleek unicornfish (Naso hexacanthus, species of Indo-Pacific tang); sleek unicorn; blacktongue unicorn; blacktounge unicornfish; Thorpe's unicornfish; nohorn unicorn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleek \Sleek\ (sl[=e]k), a. [Compar. {Sleeker} (sl[=e]k"[~e]r);
   superl. {Sleekest}.] [OE. slik; akin to Icel. sl[imac]kr, and
   OE. sliken to glide, slide, G. schleichen, OHG. sl[imac]hhan,
   D. slik, slijk, mud, slime, and E. slink. Cf. {Slick},
   {Slink}.]
   1. Having an even, smooth surface; smooth; hence, glossy; as,
    sleek hair. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So sleek her skin, so faultless was her make.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Not rough or harsh.
    [1913 Webster]
 
       Those rugged names to our like mouths grow sleek.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleek \Sleek\, adv.
   With ease and dexterity. [Low]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleek \Sleek\, n.
   1. That which makes smooth; varnish. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. A slick.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleek \Sleek\, v. t. [imp. & p. p. {Sleeked};p. pr. & vb. n.
   {Sleeking}.]
   To make even and smooth; to render smooth, soft, and glossy;
   to smooth over.
   [1913 Webster]
 
      Sleeking her soft alluring locks.    --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Gentle, my lord, sleek o'er your rugged looks. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sleek
   adj 1: well-groomed and neatly tailored; especially too well-
       groomed; "sleek figures in expensive clothes"
   2: designed or arranged to offer the least resistant to fluid
     flow; "a streamlined convertible" [syn: {streamlined},
     {aerodynamic}, {flowing}, {sleek}]
   3: having a smooth, gleaming surface reflecting light; "glossy
     auburn hair"; "satiny gardenia petals"; "sleek black fur";
     "silken eyelashes"; "silky skin"; "a silklike fabric"; "slick
     seals and otters" [syn: {satiny}, {sleek}, {silken}, {silky},
     {silklike}, {slick}]
   v 1: make slick or smooth [syn: {slick}, {sleek}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top