Search result for

septum

(28 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -septum-, *septum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
septum[N] ผนังกั้น, See also: ผนังแบ่ง, Syn. wall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
septum(เซพ'ทัม) n. ผนังกั้น,ผนังแบ่ง,ผนังประจันที่เป็นผนังเยื่อระหว่าง 2 โพรง pl. septa

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
septumผนังกั้น [มีความหมายเหมือนกับ septation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septum nasi; septum, nasalผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septum, alveolarผนังกั้นกระดูกเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
septum, nasal; septum nasiผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septum; dissepimentผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But with the damage to his septum,เสียหายหนักบริเวณผนังกั้นช่องจมูก Demonology (2009)
His whole sinus cavity is scarred. The septum's almost gone.โพรงจมูกเขาเป็นแผล ผนังกั้นรูจมูกเกือบหายไปทั้งหมด The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You've had your septum replaced.คุณผ่าตัดเปลี่ยนผนังจมูกมา The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Did you have a deviated septum, too?เธอยังมีผนังกั้นในโพรงจมูกอยู่อีกมั้ย Let Me Entertain You (2010)
Considering your deviated septum,แต่มาคิดดูเรื่อง สันจมูกมันเบี้ยวไปนี่สิ Born This Way (2011)
The fact is, opening up that septum might allow you to take in more air per breath, which means bigger belts on you high notes.อันที่จริงมันทำให้ สันจมูกสูงขึ้น อาจทำให้เธอสูด ลมเข้าไปได้มากขึ้นด้วย ซึ่งก็หมายความว่า จะร้องโน้ตสูงขึ้นได้ด้วย Born This Way (2011)
I'm considering having a minor procedure to repair my deviated septum.ฉันกำลังคิดจะไป ทำหัตถการนิดหน่อย เพื่อซ่อมสันจมูกที่มันคด Born This Way (2011)
The hypertrophic thickening is asymmetric and clearly involves the inter-ventricular septum, which obstructs the cardiac outflow and prevents the blood from flowing freely between the aortic valve and into the aorta.กล้ามเนื้อหัวใจที่หนาไม่สมมาตร และเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นความบกพร่องของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง ซึ่งเป็นการขัดขวางการสูบฉีดของเลือดในหัวใจ A Whiff of Sulfur (2013)
Answer me. [Grunting] Kanjigar septum vohnostrum.ตอบมา Kanjigar septum vohnostrum. มีคน มาหาคุณ ขอโทษด้วย เรื่องแขน Green Arrow (2015)
Well, your septum looks great, and you say your snoring's gone.เอาล่ะ ภาพตัด(จากการเอ็กซเรย์-ผู้แปล)ของคุณดูดี และคุณบอกว่าอาการกรนก็หายไปแล้ว A Vision's Just a Vision (2008)
Well, the injury to his septum might've made it worse.อาการบาดเจ็บบริเวณผนังจมูก อาจทำให้อาการแย่ลง Me and My Town (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงจมูก[n. exp.] (khrōng jamūk) EN: nasal septum   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Septum {n}; Scheidewand {f} [anat.]septum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隔壁[かくへき, kakuheki] (n,adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm [Add to Longdo]
中隔[ちゅうかく, chuukaku] (n,adj-no) septum [Add to Longdo]
鼻っ柱[はなっぱしら, hanappashira] (n) bridge of the nose; septum [Add to Longdo]
鼻中隔[びちゅうかく, bichuukaku] (n) nasal septum [Add to Longdo]
鼻柱[はなばしら, hanabashira] (n) septum; bridge of nose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Septum \Sep"tum\, n.; pl. {Septa}. [L. septum, saeptum, an
   inclosure, hedge, fence, fr. sepire, saepire, to hedge in,
   inclose.]
   1. A wall separating two cavities; a partition; as, the nasal
    septum.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A partition that separates the cells of a fruit.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) One of the radial calcareous plates of a coral.
    (b) One of the transverse partitions dividing the shell of
      a mollusk, or of a rhizopod, into several chambers.
      See Illust. under {Nautilus}.
    (c) One of the transverse partitions dividing the body
      cavity of an annelid.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 septum
   n 1: (anatomy) a dividing partition between two tissues or
      cavities
   2: a partition or wall especially in an ovary

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 septum
 
 1. (çoğ.) ta) (biyol.) bölüm, septum.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top