ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toxic

T AA1 K S IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toxic-, *toxic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toxic(adj) มีพิษ, See also: กินไม่ได้, เป็นพิษ, Syn. poisonous
toxicant(adj) เป็นพิษ
toxicant(n) ยาพิษ
toxicity(n) ความเป็นพิษ, See also: ฤทธิ์เป็นพิษ
toxicology(n) พิษวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับผลของยาพิษที่มีต่อร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toxic(ทอค'ซิค) adj. เป็นพิษ, Syn. poisonous
toxicant(ทอค'ซิเคินทฺ) adj. เป็นพิษ, มีพิษ. n. สารพิษ, ยาพิษ, Syn. poisonous, poison
toxicity(ทอคซิส'ซิที) n. ความเป็นพิษ,
toxicology(ทอคซิคอล'โลจี) n. พิษวิทยา, See also: toxicologic adj. toxicological adj. toxicologist n.
autointoxication(ออดทอินทอคซิเค'เชิน) n. การเป็นพิษจากภายในร่างกาย., Syn. autotoxemia -autotoxic adj. autotoxicosis
detoxicate(ดีทอค'ซะเคท) vt. ขจัดพิษ, ทำลายพิษ, See also: detoxicant n. adj. ดูdetoxicate detoxication n. ดูdetoxicate detoxicator n. ดูdetoxicate, Syn. detoxify
intoxicant(อินทอค'ซะเคินทฺ) adj. ซึ่งทำให้มึนเมา, เกี่ยวกับของมึนเมา. n. ของมึนเมา (เหล้า, ยาบางชนิด), Syn. intoxicating
intoxicate(อินทอค'ซะเคท) vt. ทำให้มึนเมา, ทำให้กระตือรือร้น, ทำให้เบิกบานใจ., See also: intoxicable adj. intoxicatedly adv. intoxicatingly adv.
intoxication(อินทอคซิเค'เชิน) n. ความมึนเมา, ความมัวเมา, ความตื่นเต้นเกินไป, Syn. drunkenness
thyrotoxicosisโรคพิษธัยรอยด์

English-Thai: Nontri Dictionary
toxic(adj) เป็นพิษ, มีพิษ
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
intoxicant(n) ของมึนเมา
intoxicate(vt) ทำให้เมา, ทำให้มึนเมา, ทำให้เบิกบานใจ
intoxication(n) ความเป็นพิษ, ความมึนเมา, ความมัวเมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toxic๑. เชื่อมซึม๒. เป็นพิษ, มีพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic agent related diseaseโรคเนื่องจากตัวก่อพิษ, โรคเนื่องจากสิ่งก่อพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic cirrhosisโรคตับแข็งเหตุพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic diabetesเบาหวานเหตุพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic doseขนาดเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic goiter; goitre, toxicโรคคอพอกเป็นพิษ [ มีความหมายเหมือนกับ thyrotoxicosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic goitre; goiter, toxicโรคคอพอกเป็นพิษ [ มีความหมายเหมือนกับ thyrotoxicosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic neuritisประสาทอักเสบเหตุพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic spasmอาการหดเกร็งเหตุพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic substance related diseaseโรคเนื่องจากสารพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toxicเป็นพิษ, Example: สภาพที่สิ่งหนึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบมีชีวิต แล้วจะมีผลร้ายต่อชีวิต [สิ่งแวดล้อม]
Toxic and Dangerous Wasteของเสียเป็นพิษและอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Ashเถ้าพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Chemical Wasteของเสียเคมีเป็นพิษ [สิ่งแวดล้อม]
toxic goiterโรคคอพอกเป็นพิษ, โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ได้รับการกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนมากกว่าปกติทำให้ต่อมขยายขนาดขึ้น อาการที่ปรากฏ คือ ตาคนไข้โปนและคอหอยโต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Toxic hepatitisตับอักเสบจากพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Toxic Shock Syndromeอาการแน่นิ่งจากการได้รับสารพิษ, Example: อาการแน่นิ่ง (shock) ที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดของผู้ที่ได้รับสารซึ่งมีศักยภาพสูงในการก่อให้ เกิดพิษเข้าสู่ร่างกาย แม้ว่าจะได้รับสารพิษดังกล่าวในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดอาการ shock ขึ้นมาได้ ตัวอย่าง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับสารไดออกซินซึ่งปนเปื้อนอยู่ในผ้าพันแผลที่ผ่านการฟอกขาว จากขบวนการผลิตจะเกิดอาการที่เรียกว่า "toxic shock symdrome" นี้ขึ้นจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Substanceวัตถุมีพิษ, สารพิษ, Example: 1) วัตถุที่ทำให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เป็นต้น 2) ของที่ให้ผลร้ายต่อสิ่งมีชีวิตเมื่อจับต้อง บริโภค หรือสูดดม [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Trashขยะกากแห้งเป็นพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Vapourไอพิษ, Example: ไอที่มีสารพิษปะปนอยู่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา Night and Fog (1956)
Well, nitroglycerine is a highly toxic substance.ดีไนโตรกลีเซอ สารพิษที่สูงเป็น In the Name of the Father (1993)
CO2 levels will become toxic in four hours.-คาร์บอนไดออกไซด์จะก่อพิษใน 4 ชม. Event Horizon (1997)
You give up the condo life. give up all your flaming worldly possessions.... ..move to a dilapidated house in a toxic waste area....เอ่อ, ขอโทษเถอะ มันยังไงนะ ผมงง ตกใจด้วยน่ะครับ คืองี้ครับ, มันคือระเบิดแบบทำเอง Fight Club (1999)
and some other toxic effects.รวมทั้งผลข้างเคียงอื่น ๆ The Corporation (2003)
The toxic herbicide reportedly caused over 50, 000 birth defects and hundreds of thousands of cancers in Vietnamese civilians and soldiers and in former American troops serving in South East Asia.มีรายงานว่ายาฆ่าหญ้าตัวนี้ เป็นต้นเหตุของความพิการแรกเกิดถึง 50, 000 ราย และโรคมะเร็งในพลเรือนและทหารชาวเวียดนามอีกหลายแสนคน The Corporation (2003)
It's a highly toxic aussie snake. Well, this junk zaps the nervous system, and it clogs the blood.ผมคิดว่ามันถูกผสมกับพิษงู เพื่อให้ดูดซึมสู่ผิวหนังง่ายขึ้น Yankee White (2003)
Toxic fish.สารพิษในปลา I Heart Huckabees (2004)
Cystic toxic what?เมื่อกี๊เรียกฉันอะไรนะ I Heart Huckabees (2004)
One of my first assignments on PI, we were up here, cleaning out toxic mold.งานพีไอแรกของผมได้ขึ้นมาทำบนนี้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Why'd your department assign inmates on PI to do a toxic mold removal project?ทำไมแผนกคุณถึงสั่งให้นักโทษไปทำงานพีไอ เรื่องกำจัดเชื้อราที่เป็นพิษ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
What toxic mold project?เชื้อราเป็นพิษที่ไหน ? Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควันพิษ(n) toxic fumes, See also: noxious fumes, Example: สำนักงานเขตร่วมมือกับสถานีตำรวจรณรงค์หามาตรการแก้ไขปัญหาควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์และปัญหามลภาวะทางเสียงจากเครื่องยนต์, Thai Definition: กลุ่มควันที่เป็นพิษต่อร่างกาย
พิษ(n) poison, See also: toxicity, toxicant, venom, toxin, Example: พิษของงูเห่าทำอันตรายต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยซึม และหายใจลำบาก, Thai Definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ตาย เจ็บปวด หรือพิการได้
พิษร้าย(n) toxicity, See also: toxic, Example: ประชากรโลกกว่า 2, 500 ล้านคน กำลังเสี่ยงอยู่กับพิษร้ายของสารดีดีที, Thai Definition: ความร้ายแห่งพิษ
เบื่อเมา(n) poison, See also: toxic drug, Thai Definition: ยาที่ให้กินแล้วเมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดยาเสพติด[kān tit yāsēptit] (n, exp) EN: addiction  FR: toxicomanie [ f ]
ของมีพิษ[khøng mī phit] (n) EN: poison ; venom ; toxicant  FR: poison [ m ] ; venin [ m ] ; produit toxique [ m ]
คนติดฝิ่น[khon tit fin] (n, exp) EN: drug addict  FR: toxicomane [ m, f ] ; drogué [ m ] ; droguée [ f ]
คนติดยาเสพติด[khon tit yāsēptit] (n, exp) EN: drug addict  FR: toxicomane [ m, f ] ; drogué [ m ] ; droguée [ f ]
ความเป็นพิษ[khwām pen phit] (n) EN: poisoning ; toxicity  FR: toxicité [ f ]
ควันพิษ[khwan phit] (n, exp) EN: toxic fumes ; noxious fumes  FR: fumée toxique [ f ] ; émanation toxique [ f ]
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[mao lao] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมามาย[maomāi] (v, exp) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated  FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TOXIC T AA1 K S IH0 K
TOXICS T AA1 K S IH0 K S
TOXICITY T AA0 K S IH1 S AH0 T IY0
TOXICOLOGY T AA2 K S IH0 K AA1 L AH0 JH IY0
TOXICOLOGIST T AA2 K S IH0 K AA1 L AH0 JH IH0 S T
TOXICOLOGICAL T AA2 K S AH0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
TOXICOLOGISTS T AA2 K S IH0 K AA1 L AH0 JH IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toxic (j) tˈɒksɪk (t o1 k s i k)
toxicity (n) tˈɒksˈɪsɪtiː (t o1 k s i1 s i t ii)
toxicology (n) tˌɒksɪkˈɒləʤiː (t o2 k s i k o1 l @ jh ii)
toxicologist (n) tˌɒksɪkˈɒləʤɪst (t o2 k s i k o1 l @ jh i s t)
toxicologists (n) tˌɒksɪkˈɒləʤɪsts (t o2 k s i k o1 l @ jh i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毒性[dú xìng, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ,  ] toxicity #9,033 [Add to Longdo]
中度性肺水肿[zhōng dù xìng fèi shuǐ zhǒng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥˇ,       /      ] toxic pulmonary edema [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どく, doku] (n) poison; toxicant; (P) #5,654 [Add to Longdo]
毒性[どくせい, dokusei] (adj-na, n, adj-no) toxicity; toxic; virulence; virulent; (P) #13,140 [Add to Longdo]
漆(P);漆樹[うるし, urushi] (n) (1) lacquer; varnish; japan; (2) (uk) lacquer tree (Toxicodendron vernicifluum); (P) #14,277 [Add to Longdo]
とろん[toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n, adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
らりる;ラリる[rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
ダイブテーブル[daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
マウスユニット[mausuyunitto] (n) mouse unit (unit of toxicity in poisons) [Add to Longdo]
メチルアルコール中毒[メチルアルコールちゅうどく, mechiruaruko-ru chuudoku] (n) methyl alcohol intoxication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toxic \Tox"ic\, Toxical \Tox"ic*al\, a. [L. toxicum poison,
   originally, a poison in which arrows were dipped, Gr.
   toxiko`n (sc. ?) poison for smearing arrows with, fr.
   toxiko`s of or for the bow, from to`xon bow, arrow. Cf.
   {Intoxicate}.]
   Of or pertaining to poison; poisonous; as, toxic medicines.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toxic
   adj 1: of or relating to or caused by a toxin or poison;
       "suffering from exposure to toxic substances" [ant:
       {atoxic}, {nontoxic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top