Search result for

toxic

(94 entries)
(0.0532 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toxic-, *toxic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toxic[ADJ] มีพิษ, See also: กินไม่ได้, เป็นพิษ, Syn. poisonous
toxicant[ADJ] เป็นพิษ
toxicant[N] ยาพิษ
toxicity[N] ความเป็นพิษ, See also: ฤทธิ์เป็นพิษ
toxicology[N] พิษวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับผลของยาพิษที่มีต่อร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toxic(ทอค'ซิค) adj. เป็นพิษ, Syn. poisonous
toxicant(ทอค'ซิเคินทฺ) adj. เป็นพิษ,มีพิษ. n. สารพิษ,ยาพิษ, Syn. poisonous,poison
toxicity(ทอคซิส'ซิที) n. ความเป็นพิษ,
toxicology(ทอคซิคอล'โลจี) n. พิษวิทยา, See also: toxicologic adj. toxicological adj. toxicologist n.
autointoxication(ออดทอินทอคซิเค'เชิน) n. การเป็นพิษจากภายในร่างกาย., Syn. autotoxemia -autotoxic adj. (autotoxicosis)
detoxicate(ดีทอค'ซะเคท) vt. ขจัดพิษ,ทำลายพิษ, See also: detoxicant n. adj. ดูdetoxicate detoxication n. ดูdetoxicate detoxicator n. ดูdetoxicate, Syn. detoxify
intoxicant(อินทอค'ซะเคินทฺ) adj. ซึ่งทำให้มึนเมา,เกี่ยวกับของมึนเมา. n. ของมึนเมา (เหล้า,ยาบางชนิด), Syn. intoxicating
intoxicate(อินทอค'ซะเคท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้กระตือรือร้น,ทำให้เบิกบานใจ., See also: intoxicable adj. intoxicatedly adv. intoxicatingly adv.
intoxication(อินทอคซิเค'เชิน) n. ความมึนเมา,ความมัวเมา,ความตื่นเต้นเกินไป, Syn. drunkenness
thyrotoxicosisโรคพิษธัยรอยด์

English-Thai: Nontri Dictionary
toxic(adj) เป็นพิษ,มีพิษ
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
intoxicant(n) ของมึนเมา
intoxicate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toxic๑. เชื่อมซึม๒. เป็นพิษ, มีพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic agent related diseaseโรคเนื่องจากตัวก่อพิษ, โรคเนื่องจากสิ่งก่อพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic cirrhosisโรคตับแข็งเหตุพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic diabetesเบาหวานเหตุพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic doseขนาดเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic goiter; goitre, toxicโรคคอพอกเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ thyrotoxicosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic goitre; goiter, toxicโรคคอพอกเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ thyrotoxicosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic neuritisประสาทอักเสบเหตุพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic spasmอาการหดเกร็งเหตุพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxic substance related diseaseโรคเนื่องจากสารพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toxic เป็นพิษ
สภาพที่สิ่งหนึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบมีชีวิต แล้วจะมีผลร้ายต่อชีวิต [สิ่งแวดล้อม]
Toxic and Dangerous Waste ของเสียเป็นพิษและอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Ash เถ้าพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Chemical Waste ของเสียเคมีเป็นพิษ [สิ่งแวดล้อม]
toxic goiterโรคคอพอกเป็นพิษ, โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ได้รับการกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนมากกว่าปกติทำให้ต่อมขยายขนาดขึ้น อาการที่ปรากฏ คือ ตาคนไข้โปนและคอหอยโต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Toxic hepatitisตับอักเสบจากพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Toxic Shock Syndrome อาการแน่นิ่งจากการได้รับสารพิษ
อาการแน่นิ่ง (shock) ที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดของผู้ที่ได้รับสารซึ่งมีศักยภาพสูงในการก่อให้ เกิดพิษเข้าสู่ร่างกาย แม้ว่าจะได้รับสารพิษดังกล่าวในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดอาการ shock ขึ้นมาได้ ตัวอย่าง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับสารไดออกซินซึ่งปนเปื้อนอยู่ในผ้าพันแผลที่ผ่านการฟอกขาว จากขบวนการผลิตจะเกิดอาการที่เรียกว่า "toxic shock symdrome" นี้ขึ้นจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Substance วัตถุมีพิษ, สารพิษ
1) วัตถุที่ทำให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เป็นต้น 2) ของที่ให้ผลร้ายต่อสิ่งมีชีวิตเมื่อจับต้อง บริโภค หรือสูดดม [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Trash ขยะกากแห้งเป็นพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Vapour ไอพิษ
ไอที่มีสารพิษปะปนอยู่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chemo's toxic.พิษของคีโม Not Cancer (2008)
Maybe there is a batch of toxic paint that he used up a few months ago.บางทีอาจมีจานสีที่เป็นพิษ\ ที่เค้าใช้เมื่อ 2-3เดือนที่แล้ว Adverse Events (2008)
Maybe they gave her something toxic.บางทีเขาอาจวางยาพิษเธอ Birthmarks (2008)
Toxicology reports aren't back yet, but it's most likely crank.รายงานการตรวจหาสารพิษยังไม่ส่งมา แต่ดูอาการส่วนใหญ่เหมือนการเสพโคเคน Pilot (2008)
It is so toxic that it's already classified as drugs in the U.S.เป็นสารพิษ ในอเมริกายังจัดเป็นสารเสพติด Baby and I (2008)
It's so toxic.มันเป็นพิษมากๆ Episode #1.8 (2008)
Since it's toxic waste, certification, storage and transportation.- มีสัญญาให้ดูไหม? - ครับ กรณีของคุณน่าแปลกมาก Gomorrah (2008)
It's toxic to humans, fishermen who come in contact with it are dying.มันเป็นพิษต่อมนุษย์ ชาวประมงที่สัมผัสมันกำลังจะตาย The Happening (2008)
These chemicals and their fumes are toxic.สารเคมีเหล่านี้ และควันของพวกมันมีพิษสูง Pilot (2008)
Oh. What is that? Is that your cologne or a toxic spill?กลิ่นอะไรน่ะ โคโลจ์นหรือยาพิษเนี่ย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Two, do yoga every morning and night and cleanse my body of toxicity by banishing all negative feelings towards ex-best friends and bass players.สอง เล่นโยคะทุกเช้าเย็น เพื่อล้างพิษในร่างกาย โดยการงดความคิดแง่ลบทิ้ง เรื่องเพื่อนเก่า และมือเบสคนนั้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
But toxic pesticides seeped into the air, soil, plants, animals, rivers and oceans.แต่สารพิษจากยาฆ่าแมลง ก็ซึมออกสู่บรรยากาศ ดิน พืช สัตว์ แม่น้ำ และมหาสมุทร Home (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควันพิษ[N] toxic fumes, See also: noxious fumes, Example: สำนักงานเขตร่วมมือกับสถานีตำรวจรณรงค์หามาตรการแก้ไขปัญหาควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์และปัญหามลภาวะทางเสียงจากเครื่องยนต์, Thai definition: กลุ่มควันที่เป็นพิษต่อร่างกาย
พิษ[N] poison, See also: toxicity, toxicant, venom, toxin, Example: พิษของงูเห่าทำอันตรายต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยซึม และหายใจลำบาก, Thai definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ตาย เจ็บปวด หรือพิการได้
พิษร้าย[N] toxicity, See also: toxic, Example: ประชากรโลกกว่า 2,500 ล้านคน กำลังเสี่ยงอยู่กับพิษร้ายของสารดีดีที, Thai definition: ความร้ายแห่งพิษ
เบื่อเมา[N] poison, See also: toxic drug, Thai definition: ยาที่ให้กินแล้วเมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดยาเสพติด[n. exp.] (kān tit yāsēptit) EN: addiction   FR: toxicomanie [f]
ของมีพิษ[n.] (khøng mī phit) EN: poison ; venom ; toxicant   FR: poison [m] ; venin [m] ; produit toxique [m]
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fin) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yāsēptit) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
ความเป็นพิษ[n.] (khwām pen phit) EN: poisoning ; toxicity   FR: toxicité [f]
ควันพิษ[n. exp.] (khwan phit) EN: toxic fumes ; noxious fumes   FR: fumée toxique [f] ; émanation toxique [f]
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมามาย[v. exp.] (maomāi) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated   FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TOXIC    T AA1 K S IH0 K
TOXICS    T AA1 K S IH0 K S
TOXICITY    T AA0 K S IH1 S AH0 T IY0
TOXICOLOGY    T AA2 K S IH0 K AA1 L AH0 JH IY0
TOXICOLOGIST    T AA2 K S IH0 K AA1 L AH0 JH AH0 S T
TOXICOLOGICAL    T AA2 K S AH0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
TOXICOLOGISTS    T AA2 K S IH0 K AA1 L AH0 JH AH0 S T S
TOXICOLOGISTS    T AA2 K S IH0 K AA1 L AH0 JH AH0 S S
TOXICOLOGISTS    T AA2 K S IH0 K AA1 L AH0 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toxic    (j) (t o1 k s i k)
toxicity    (n) (t o1 k s i1 s i t ii)
toxicology    (n) (t o2 k s i k o1 l @ jh ii)
toxicologist    (n) (t o2 k s i k o1 l @ jh i s t)
toxicologists    (n) (t o2 k s i k o1 l @ jh i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろん[, toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n,adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
らりる;ラリる[, rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
マウスユニット[, mausuyunitto] (n) mouse unit (unit of toxicity in poisons) [Add to Longdo]
メチルアルコール中毒[メチルアルコールちゅうどく, mechiruaruko-ru chuudoku] (n) methyl alcohol intoxication [Add to Longdo]
一杯機嫌[いっぱいきげん, ippaikigen] (n,adj-no) slight intoxication [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
花に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中度性肺水肿[zhōng dù xìng fèi shuǐ zhǒng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] toxic pulmonary edema [Add to Longdo]
毒性[dú xìng, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, ] toxicity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toxic \Tox"ic\, Toxical \Tox"ic*al\, a. [L. toxicum poison,
   originally, a poison in which arrows were dipped, Gr.
   toxiko`n (sc. ?) poison for smearing arrows with, fr.
   toxiko`s of or for the bow, from to`xon bow, arrow. Cf.
   {Intoxicate}.]
   Of or pertaining to poison; poisonous; as, toxic medicines.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toxic
   adj 1: of or relating to or caused by a toxin or poison;
       "suffering from exposure to toxic substances" [ant:
       {atoxic}, {nontoxic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top