ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lifelong

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lifelong-, *lifelong*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lifelong(adj) ตลอดชีวิต, Syn. lifetime, livelong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
lifelong(adj) ตลอดชีวิต, ตลอดชีพ, ชั่วชีวิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sent Hae Mo-Su away, who was my lifelong friendข้าทำให้แฮโมซู ผู้ที่เป็นเสมือนเพื่อนตายของข้าต้องตาย Episode #1.43 (2006)
Oh, hardly, no. He was a lifelong pagan..ไม่ใช่เลย ตลอดชีวิตพระองค์เป็นเพเกิน The Da Vinci Code (2006)
So Constantine may have been a lifelong pagan..จักรพรรดิ คอนสแตนตินอาจจะนับถือเพเกินมาตลอดชีวิต The Da Vinci Code (2006)
We share a fence with and end up lifelong friends.ที่เราใช้รั้วร่วมกัน แล้วกลายเป็นเพื่อนกันนาน Art Isn't Easy (2007)
I'm a, uh, lifelong birdwatcher.ผมเป็น, อืม, ตลอดชีวิต ผมศึกษาดูนก Kung Fu Fighting (2007)
I told you, this is not a lifelong commitment. Okay?ฉันบอกเธอแล้ว มันไม่ใช่งานระยะยาวหรอก The Nanny Diaries (2007)
It also means you made a lifelong covenant.มันหมายความว่านายทำพันธสัญญานิรันดร์ Fireproof (2008)
It is a lifelong journey that draws his heart ever closer to hers."มันเป็นการเดินทางตลอดชีวิตที่จะทำให้ใจเขาเข้าใกล้ใจเธอ Fireproof (2008)
In choosing how to react to this situation your lifelong instincts will tell you to do one thing but I implore you to do the opposite.ในการเลือกจะทำตัวเช่นไรในสถานการณ์แบบนี้ สัญชาติญาณที่ต้องการจะมีชีวิตยืนยาวต่อไป จะบอกให้คุณทำสิ่งหนึ่ง แต่ผมอ้อนวอนให้คุณทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม Saw V (2008)
I am leaving the Zeta house to fulfill my lifelong dream.ฉันจะไปจากบ้านซีต้า เพื่อไปทำสิ่งที่ฉันฝันมาตลอดชีวิต The House Bunny (2008)
Lifelong torture turns you into something like that.การทรมานที่ยาวนานได้เปลี่ยนนายไปจากเดิม เปลี่ยนไปสู่บางอย่าง Family Remains (2009)
My mother was a lifelong Republican.แม่ผมเป็นริพับลิกันมาตลอดน่ะ Remains to Be Seen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lifelongLifelong education means perpetual retraining.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลอดชีพ(adv) lifelong, See also: through one's life, in one's whole life, all one's life, Syn. ตลอดชีวิต, Example: แม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีพ, Thai Definition: ระยะเวลาทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยายามตลอดชีวิต[phayāyām taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle  FR: lutter toute la vie durant
ตลอดชีพ[taløt chīp] (adv) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam  FR: toute la vie
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[tøsū pai taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lifelong

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lifelong

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终身[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ,   /  ] lifelong #6,741 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebenslanges Lernenlifelong learning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
終生;終世[しゅうせい, shuusei] (n-adv, n-t) all one's life; lifelong [Add to Longdo]
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation [Add to Longdo]
生涯学習[しょうがいがくしゅう, shougaigakushuu] (n) lifelong learning [Add to Longdo]
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P) [Add to Longdo]
生別[せいべつ, seibetsu] (n, vs) lifelong separation [Add to Longdo]
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lifelong \Life"long\ (l[imac]f"l[o^]ng`), a. [Life + long. Cf.
   {Livelong}.]
   Lasting or continuing through life. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lifelong
   adj 1: continuing through life; "a lifelong friend"; "from
       lifelong habit"; "his lifelong study of Greek art" [syn:
       {lifelong}, {womb-to-tomb}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top