Search result for

scum

(44 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scum-, *scum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scum[N] ฝ้าที่ลอยบนผิวน้ำ, See also: คราบ, Syn. film, froth, lather, layer
scum[N] คนชั้นต่ำ (คำหยาบ), See also: คนเลว, เศษสวะ, กากเดนสังคม, Syn. dregs, riffraff, outcast
scum[N] ขยะ, See also: กาก, Syn. refuse, rubbish, trash
scum[VI] เป็นคราบ, See also: มีคราบ
scum[VT] ช้อนเอาคราบออก, See also: ขจัดฝ้าออก, ขจัดคราบออก, Syn. purify, refine
scummy[ADJ] ซึ่งเป็นคราบ
scummer[N] ผู้ช้อนเอาคราบออก
scummily[ADV] อย่างเป็นคราบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scum(สคัม) n. ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ,ขยะ,กากสวะ,สวะสังคม,คนชั้นต่ำ,คนต่ำช้า,สิ่งที่เลว vt.,vi. ตักเอาฝ้าผิวน้ำออก,ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง,เอาทิ้ง,เกิดเป็นฝ้าผิวน้ำขึ้น,ปกคลุมไปด้วยฝ้าผิวน้ำ,กลายเป็นกาก,กลายเป็นสวะ, Syn. film,crust,flo

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scum (n vt) เกี่ยวกับการพิมพ์ หมายถึง การเกิดคราบในบริเวณไร้ภาพบนแม่พิมพ์ออฟเซ็ต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And take that Republic droid scum to the dismantling center.แล้วนำเจ้าดรอยด์สวะสาธารณรัฐ ไปที่ศูนย์ถอดประกอบ Bombad Jedi (2008)
Take this separatist scum away.นำตัวเจ้าพวกสวะแบ่งแยกนี่ออกไป Bombad Jedi (2008)
We did. All of us who stood by and let scum take control of our city.พวกเราแต่งตั้ง เราทุกคนที่ปล่อยให้พวกสวะนั้นคุมเมืองเรา The Dark Knight (2008)
You're sitting down there with scum like Wuertz and Ramirez and you're talking...คุณนั่งอยู่ที่นั่น ผมใช้ตำรวจอย่าง วูซและ รามิเรซ แล้วคุณยังมาพูด... The Dark Knight (2008)
I assumed it was your usual reason for socializing beyond myself and the scum of Gotham's underbelly:ผมเดาว่ามันเป็นปกติวิสัยที่คุณอยากพบคนอื่นบ้าง นอกจากผม และ อาชญากรเมืองกอทแธม The Dark Knight (2008)
Because he's a symbol that we don't have to be afraid of scum like you.เพราะเขาคือสัญลักษณ์ที่เรานั้น ไม่ต้องกลัวอาชญากรอย่างแก The Dark Knight (2008)
Tell them we'll come back and pick them up once we dump the scumbags.บอกว่าเราจะกลับไปและ รับพวกเขากลับมาหลังจากทิ้งพวกเลวนี่ก่อน The Dark Knight (2008)
Harvey Dent's most-wanted scumbag collection or the sweet and innocent civilians?ผู้ร้ายหมายจับของฮาร์วี่ เด้นท์ ที่สะสมพวกเลว หรือพวกประชาชน คนบริสุทธิ์ The Dark Knight (2008)
Get out of here, you scumbag!ออกไปจากที่นี่, ไอ้คนชั่ว! Episode #1.9 (2008)
So does scum!ส่วนที่แย่ก็ขึ้นมาได้เช่นกัน The Love Guru (2008)
Flush those scums out.มันช่วยล้างของเสียนะ The Forbidden Kingdom (2008)
The place is ground zero for scummers.สถานที่ที่ว่างเปล่ามีแต่พวกเดนมนุษย์ Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scumWhen the scum stops appearing pour the syrup back into a clean bottle and keep it in the fridge.
scum4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ้า[N] film, See also: scum, Example: บ่อน้ำแห่งนี้มีฝ้าลอยอยู่เต็มไปหมด, Thai definition: อนุภาคเล็กๆ ที่รวมตัวกัน มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ลอยอยู่บนผิวน้ำหรือติดอยู่ที่แผลเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid   
ฟอง[n.] (føng) EN: bubble ; foam ; scum   FR: bulle [f] ; mousse [f] ; écume [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCUM    S K AH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scum    (n) (s k uh1 m)
scummy    (j) (s k uh1 m ii)
scummier    (j) (s k uh1 m i@ r)
scummiest    (j) (s k uh1 m i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaum {m} | Schäume {pl}scum | scums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will [Add to Longdo]
宿り木;宿木;寄生木[やどりぎ, yadorigi] (n) (1) mistletoe (esp. European mistletoe, Viscum album); (2) parasitic plant [Add to Longdo]
青味泥;水綿;青緑[あおみどろ;アオミドロ, aomidoro ; aomidoro] (n) spirogyra; algae forming pond scum [Add to Longdo]
伝染性軟属腫[でんせんせいなんぞくしゅ, densenseinanzokushu] (n) molluscum contagiosum (viral infection of the skin) [Add to Longdo]
[かす, kasu] (n) dregs; feces; refuse; scum [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
败类[bài lèi, ㄅㄞˋ ㄌㄟˋ, / ] scum of a community; degenerate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scum \Scum\ (sk[u^]m), n. [Of Scand. origin; cf. Dan. & Sw.
   skum, Icel. sk[=u]m, LG. schum, D. schuim, OHG. sc[=u]m, G.
   schaum; probably from a root meaning, to cover. [root]158.
   Cf. {Hide} skin, {Meerschaum}, {Skim}, v., {Sky}.]
   [1913 Webster]
   1. The extraneous matter or impurities which rise to the
    surface of liquids in boiling or fermentation, or which
    form on the surface by other means; also, the scoria of
    metals in a molten state; dross.
    [1913 Webster]
 
       Some to remove the scum as it did rise. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. refuse; recrement; anything vile or worthless.
    [1913 Webster]
 
       The great and innocent are insulted by the scum and
       refuse of the people.         --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scum \Scum\, v. t. [imp. & p. p. {Scummed}; p. pr. & vb. n.
   {Scumming}.]
   1. To take the scum from; to clear off the impure matter from
    the surface of; to skim.
    [1913 Webster]
 
       You that scum the molten lead.    --Dryden &
                          Lee.
    [1913 Webster]
 
   2. To sweep or range over the surface of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wandering up and down without certain seat, they
       lived by scumming those seas and shores as pirates.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scum \Scum\, v. i.
   To form a scum; to become covered with scum. Also used
   figuratively.
   [1913 Webster]
 
      Life, and the interest of life, have stagnated and
      scummed over.              --A. K. H.
                          Boyd.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scum
   n 1: worthless people [syn: {trash}, {scum}]
   2: a film of impurities or vegetation that can form on the
     surface of a liquid
   v 1: remove the scum from

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top