ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lather

L AE1 DH ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lather-, *lather*
English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lather[N] ฟองสบู่, See also: ฟอง, Syn. bubbles, foam, suds
lather[N] ภาวะตื่นเต้น (คำสแลง)
lather up[PHRV] ทำให้เกิดฟอง (สบู่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lather(แลธ'เธอะ,ลา'เธอะ) n. ฟองสบู่,ฟอง,ภาวะที่ตื่นเต้น,ภาวะที่เร่าร้อน,ช่างกลึง vi. กลายเป็นฟอง,เป็นฟอง vt. ใส่ฟอง,ปกคลุมไปด้วยฟอง

English-Thai: Nontri Dictionary
lather(n) ฟอง,ฟองสบู่
lather(vt) ตีให้เป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latherขนาดของฟอง [การแพทย์]
Lather Depressantsคุณสมบัติกดฟอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lather (n ) 1. ฟองสบู่; 2. ฟองเหงื่อบนตัวม้า (เนื่องจากเหนื่อยมาก); 3. ภาวะร้อนรนด้วยความวิตกกังวล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- The guards were in a proper lather too.- พวกผู้คุ้มตื่นกันใหญ่ Brokedown Palace (1999)
On the top, lather it on.- ข้างบน ขอเป็นฟอง Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
But lather death, perhaps of age.แต่การตายของฟองอาจจะอายุ Decline of an Empire (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
latherI lather my face before shaving.
latherThis soap lathers with soap and water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap   FR: savonner ; laver au savon
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement

CMU English Pronouncing Dictionary
LATHER L AE1 DH ER0
LATHERS L AE1 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lather (v) lˈaːðər (l aa1 dh @ r)
lathers (v) lˈaːðəz (l aa1 dh @ z)
lathered (v) lˈaːðəd (l aa1 dh @ d)
lathering (v) lˈaːðərɪŋ (l aa1 dh @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather [Add to Longdo]
泡立てる[あわだてる, awadateru] (v1,vt) to beat; to whip; to whisk; to lather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lather \Lath"er\ (l[a^][th]"[~e]r), n. [AS. le['a][eth]or niter,
   in le['a][eth]orwyrt soapwort; cf. Icel. lau[eth]r; perh.
   akin to E. lye.]
   1. Foam or froth made by soap moistened with water.
    [1913 Webster]
 
   2. Foam from profuse sweating, as of a horse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lather \Lath"er\, v. t. [imp. & p. p. {Lathered}
   (l[a^][th]"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Lathering}.] [AS.
   l[=e][eth]rian to lather, anoint. See {Lather}, n. ]
   To spread over with lather; as, to lather the face.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lather \Lath"er\, v. i.
   To form lather, or a froth like lather; to accumulate foam
   from profuse sweating, as a horse.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lather \Lath"er\, v. t. [Cf. {Leather}.]
   To beat severely with a thong, strap, or the like; to flog.
   [Low]
   [1913 Webster] Lathereeve

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lather
   n 1: the froth produced by soaps or detergents [syn: {soapsuds},
      {suds}, {lather}]
   2: agitation resulting from active worry; "don't get in a stew";
     "he's in a sweat about exams" [syn: {fret}, {stew}, {sweat},
     {lather}, {swither}]
   3: a workman who puts up laths
   4: the foam resulting from excessive sweating (as on a horse)
   v 1: beat severely with a whip or rod; "The teacher often
      flogged the students"; "The children were severely
      trounced" [syn: {flog}, {welt}, {whip}, {lather}, {lash},
      {slash}, {strap}, {trounce}]
   2: form a lather; "The shaving cream lathered"
   3: exude sweat or lather; "this unfit horse lathers easily"
   4: rub soap all over, usually with the purpose of cleaning [syn:
     {soap}, {lather}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top