Search result for

ripple

(72 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ripple-, *ripple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ripple[VI] กระเพื่อม, See also: เป็นระลอก, Syn. popple
ripple[VT] ทำให้กระเพื่อม, See also: ทำให้เป็นระลอก, Syn. crinkle, wave
ripple[N] คลื่นเล็กๆ, See also: คลื่น, ระลอกคลื่นเล็กๆ, Syn. wave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ripple(ริพ'เพิล) vi.,vt. (ทำให้) เป็นระลอกคลื่น,กระเพื่อม,ไหลเป็นระลอกคลื่น,เป็นลอน, (เสียง) สูง ๆ ต่ำ ๆ ,ดังพึมพำ n. คลื่นเล็ก ๆ ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงคลื่น,เสียงพึมพำ,เสียงน้ำไหลระลอก, Syn. purl
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที

English-Thai: Nontri Dictionary
ripple(n) เสียงพึมพำ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงน้ำไหล
ripple(vt) ทำให้กระเพื่อม,ทำให้เป็นระลอก,ดังพึมพำ
cripple(n) คนง่อย,คนพิการ,คนทุพพลภาพ
cripple(vt) ทำให้พิการ,ทำให้เป็นง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ripple markรอยริ้วคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ripple sortการเรียงลำดับแบบระลอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't know how far the ripples of our decisions go.เราไม่รู้ว่าภาระกิจจะจบลงเมื่อไหร่ Wanted (2008)
It's three ripple.มี 3 ตัว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Is not functioning properly. [murmurs of panic ripple through crowd]ทำงาน ไม่เต็มที่ ดร. Air: Part 1 (2009)
Everyone. [murmurs ripple through crowd] What's going on?ทุกคน เกิดอะไรขึ้น Air: Part 1 (2009)
It's ripples.เป็นคลื่นน่ะค่ะ Ohitori sama (2009)
Here, it's a constantly changing topographical map flowing and shifting around the pole in ripples 10,000 years wide.นี่มันค่อยๆ เปลี่ยนแปลงแผนภูมิ พื้นผิวไปเรื่อยๆ... ...หลายหลากแปรเปลี่ยนไปรอบๆ แกน เป็นระลอกคลื่นที่มีวงกว้างกว่าหมื่นปี Watchmen (2009)
Repeat. Ripple fire.ย้ำ Avatar (2009)
One little change has a ripple effect and it affects everything else.One little change has a ripple effect and it affects everything else. Hot Tub Time Machine (2010)
It set in motion the ripples that weaken the very fabricการสั่นสะเทือนครั้งนั้น ทำให้โครงสร้างของมิติเรา Over There: Part 1 (2010)
We'd be like a pebble that makes a tiny ripple that becomes this wave.เราจะเป็นเหมือนกรวด ที่ทำให้คลื่นกระเพื่อมไปไง Foreign Exchange (2010)
Somewhere in all that organic wiring, all those ripples of light, is you... the thing that makes you unique.ในบางส่วนจะมีสายใยออแกนิก เป็นคลื่นแสง คือคุณ... TS-19 (2010)
THESE VARIATIONS SET OFF SOUND WAVES, A LOT LIKE THESE RIPPLES YOU SEE IN THE LAKE HERE.และงานของมันคือการมอง ไกลออกไปทั่วพื้นที่ Beyond the Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rippleA gentle wind made ripples on the surface of the pond.
rippleThe stone started ripples in the pond.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระลอก[N] ripple, See also: small wave, Example: ลมหายใจกระทบผิวน้ำเป็นระลอก, Count unit: ระลอก, Thai definition: คลื่นขนาดเล็ก, Notes: (เขมร)
ละลอก[N] wavelet, See also: ripple, wash, surge, wave, Syn. ระลอก, Example: เขาเพ่งมองผิวน้ำที่ราบเรียบ ไม่ปรากฏแม้แต่ละลอกน้อยๆ ของน้ำทะเลให้เห็น, Count unit: ละลอก, Thai definition: น้ำที่กระเพื่อมไป, คลื่นขนาดเล็ก
ระลอกคลื่น[N] ripples, See also: small wave, Syn. คลื่น, ลูกคลื่น, Example: เขาจดจ้องระลอกคลื่นที่เคลื่อนเกลียวกระทบฝั่งเลื่อมพรายเป็นบางส่วนด้วยแสงทอง
กระเพื่อม[V] ripple, See also: heave, rise and fall, surge, wave, Example: น้ำกระเพื่อมอย่างแรงทำให้เรือโคลง, Thai definition: อาการของสิ่งเหลวหรือนุ่มที่ไหวขึ้นๆ ลงๆ อย่างน้ำกระเพื่อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort   
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
กระเพื่อม [v.] (krapheūam) EN: ripple   
ละลอก[n.] (laløk) EN: wavelet ; ripple ; wash ; surge ; wave   FR: ride [f] ; ondulation [f]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ระลอก[n.] (raløk) EN: wash of a power-boat ; ripples ; surges ; small wave   FR: vague [f] ; onde [f] ; ride [f]
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   
ตัดแขนตัดขา[v. exp.] (tat khaēn tat khā) EN: cripple   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIPPLE    R IH1 P AH0 L
RIPPLED    R IH1 P AH0 L D
RIPPLES    R IH1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ripple    (v) (r i1 p l)
rippled    (v) (r i1 p l d)
ripples    (v) (r i1 p l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachwirkungen {pl}ripple effect [Add to Longdo]
Rundsteuertechnik {f}; Rundsteuerung {f}ripple control [Add to Longdo]
asynchroner Zählerripple counter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さざれ波;細れ波;細波[さざれなみ, sazarenami] (n) (arch) ripple [Add to Longdo]
リップル[, rippuru] (n) ripple [Add to Longdo]
リップルけた上げ[リップルけたあげ, rippuru ketaage] (n) {comp} ripple carry [Add to Longdo]
リプル[, ripuru] (n) ripple [Add to Longdo]
細波;漣;小波;さざ波[さざなみ, sazanami] (n) (uk) ripple (on water); wavelets [Add to Longdo]
川波[かわなみ, kawanami] (n) ripples on a river [Add to Longdo]
波及[はきゅう, hakyuu] (n,vs) spread; extension; influence; aftereffect; ripple; (P) [Add to Longdo]
波及効果[はきゅうこうか, hakyuukouka] (n) ripple effect; spillover effect; propagation effect [Add to Longdo]
波紋[はもん, hamon] (n) (1) ripple; ring on the water; (2) repercussions; (P) [Add to Longdo]
波立つ[なみだつ, namidatsu] (v5t,vi) to be choppy; to run high; to swell; to ripple; to billow; to be in discord [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微波[wēi bō, ㄨㄟ ㄅㄛ, ] ripple; microwave, #13,957 [Add to Longdo]
涟漪[lián yī, ㄌㄧㄢˊ ㄧ, / ] ripple, #24,497 [Add to Longdo]
波纹[bō wén, ㄅㄛ ㄨㄣˊ, / ] ripple; corrugation, #33,182 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] ripple; tearful, #35,537 [Add to Longdo]
[yī, , ] ripple, #38,854 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] ripple pattern, #228,299 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, ] ripples [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リップルけた上げ[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripple \Rip"ple\, n. [From {Rip}, v.]
   An implement, with teeth like those of a comb, for removing
   the seeds and seed vessels from flax, broom corn, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripple \Rip"ple\, v. t.
   1. To remove the seeds from (the stalks of flax, etc.), by
    means of a ripple.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to scratch or tear. --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripple \Rip"ple\, v. i. [imp. & p. p. {Rippled}; p. pr. & vb. n.
   {Rippling}.] [Cf. {Rimple}, {Rumple}.]
   1. To become fretted or dimpled on the surface, as water when
    agitated or running over a rough bottom; to be covered
    with small waves or undulations, as a field of grain.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a sound as of water running gently over a rough
    bottom, or the breaking of ripples on the shore.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripple \Rip"ple\, v. t.
   To fret or dimple, as the surface of running water; to cover
   with small waves or undulations; as, the breeze rippled the
   lake.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripple \Rip"ple\, n.
   1. The fretting or dimpling of the surface, as of running
    water; little curling waves.
    [1913 Webster]
 
   2. A little wave or undulation; a sound such as is made by
    little waves; as, a ripple of laughter.
    [1913 Webster]
 
   {Ripple grass}. (Bot.) See {Ribwort}.
 
   {Ripple marks}, a system of parallel ridges on sand, produced
    by wind, by the current of a steam, or by the agitation of
    wind waves; also (Geol.), a system of parallel ridges on
    the surface of a sandstone stratum.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ripple
   n 1: a small wave on the surface of a liquid [syn: {ripple},
      {rippling}, {riffle}, {wavelet}]
   2: (electronics) an oscillation of small amplitude imposed on
     top of a steady value
   v 1: stir up (water) so as to form ripples [syn: {ripple},
      {ruffle}, {riffle}, {cockle}, {undulate}]
   2: flow in an irregular current with a bubbling noise; "babbling
     brooks" [syn: {ripple}, {babble}, {guggle}, {burble},
     {bubble}, {gurgle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top